Folder: /Arhiva/TENDERI 2020

UP HOME
Naziv ^ Velicina Izmenjeno

JН 03-20-М Набавка постељина и пиџама 4 KB 18.03.2020 08:39
JН 07-20-О Погонско гориво 4 KB 14.05.2020 07:04
JН 09-20-М Услуге дезинфекције, дезинсекције и дератизације 4 KB 03.04.2020 10:00
JН 11-20-М Набавка сервера за одрж. PACS система 4 KB 07.04.2020 10:00
JН 18-20-М Лекови 4 KB 15.07.2020 12:07
JН 19-20-M Хируршки и остали уградни материјал 4 KB 22.06.2020 09:52
JН 20-20-М Услуге мобилне телефоније 4 KB 25.06.2020 12:12
JН 20-20-О Лабораторијски и трансфузиони материјал 4 KB 23.12.2020 11:50
JН 24-20-М Канцеларијског материјала 4 KB 25.06.2020 11:45
JН 26-20-М Нове компатибилне тонер касете 4 KB 22.07.2020 10:24
JН 30-20-М Изградња надстрешнице 4 KB 15.07.2020 12:18
JН 36-20-М Медицинска опрема -(носила, колица и конејнер за стерилизацију) 4 KB 21.07.2020 09:24
JН 40-20-М Услуга осигурања 4 KB 28.12.2020 09:22
ЈН 01-20-М Реагенси за апарате у Служби за лабораторијску дијагностику 4 KB 12.02.2020 10:51
ЈН 01-20-О Потрошни материјал за инвазивну кардиологију 4 KB 23.03.2020 10:54
ЈН 02-20-М Потрошни материјал за мед. апарате, мед. ситан инвентар и инструментаријум 4 KB 07.09.2020 05:51
ЈН 02-20-О Санитетски и медицински потрошни материјал 4 KB 16.04.2020 07:15
ЈН 03-20-О Реагенси за апарате у Служби за лабораторијску дијагностику 4 KB 16.04.2020 09:28
ЈН 04-20-М Сервер за инсталирање медицинског софтвера 4 KB 25.03.2020 10:06
ЈН 04-20-О Набавка енергената 4 KB 11.05.2020 07:50
ЈН 05-20-М Услуге одржавања система за архивирање и дистрибуцију слике ''PACS'' 4 KB 19.03.2020 10:43
ЈН 05-20-О Прехрамбени производи са ентералном исхраном 4 KB 05.05.2020 08:02
ЈН 06-20-М Услугa осигурања oд аутоодговорности и каско осигурања 4 KB 31.03.2020 06:40
ЈН 06-20-О Набавка средстава за одржавање хигијене и помоћног прибора за хигијену 4 KB 19.05.2020 06:01
ЈН 07-20-М Услуге одржавања софтвера за информ.тех.„NexTBIZ“посл. пакет за економско-фи... 4 KB 06.04.2020 10:05
ЈН 08-20-М Таблетирана со 4 KB 25.03.2020 10:45
ЈН 08-20-О Лабораторијски материјал 4 KB 01.06.2020 07:29
ЈН 09-20-О Санитетски и медицински потрош. материјал 4 KB 17.12.2020 08:47
ЈН 10-20-О Медицински гасови 4 KB 26.06.2020 12:43
ЈН 11-20-О Набавка енергената 4 KB 17.06.2020 06:02
ЈН 12-20-М Услуга одржавања софтвера за информ. техн. NexTBIZ пословни пакет за екон-фин. 4 KB 24.04.2020 10:30
ЈН 12-20-О Хируршки шавни материјал 4 KB 01.09.2020 12:39
ЈН 13-20-М Сервисирање лифтова 4 KB 25.05.2020 10:15
ЈН 13-20-О Сервисирање медицинских апарата и опреме 4 KB 10.11.2020 12:35
ЈН 14-20-М Потрошни материјал за одржавање објеката 4 KB 27.05.2020 06:25
ЈН 14-20-О Потрошни материјал за патохистолошку дијагностику 4 KB 13.07.2020 07:35
ЈН 15-20-М Набавка постељине 4 KB 22.05.2020 10:06
ЈН 15-20-О Реагенси и потрошни материјал за апарате ID Centrifuge 12SII и ID Incubator 37 SI 4 KB 16.07.2020 11:04
ЈН 16-20-М Набавка гасног анализатора 4 KB 01.06.2020 07:31
ЈН 17-20-М Заштита од јонизујућих зрачења 4 KB 03.06.2020 11:16
ЈН 17-20-О Набавка енергената 4 KB 04.08.2020 11:38
ЈН 19-20-О Санитетски и медиц.потр.материјал 4 KB 26.10.2020 13:15
ЈН 21-20-М Сервисирање немедицинских апарата и опреме 4 KB 24.06.2020 12:37
ЈН 21-20-О Имунохематолошки реагенси 4 KB 23.11.2020 12:35
ЈН 22-20-М Потрошни материјал за одржавање објеката 4 KB 22.06.2020 07:58
ЈН 23-20-М Дезинфекциона средства 4 KB 25.06.2020 07:49
ЈН 25-20-O Хирур.шавни мат.–синтет. моноф. полипроп. 4 KB 24.09.2020 12:44
ЈН 25-20-М Ауто делови и потрошни материјал за возила 4 KB 23.06.2020 08:12
ЈН 27-20-М Здравствени обрасци и други штампани материјал 4 KB 14.08.2020 10:13
ЈН 28-20-М Сервисирање апарата на анестезији 4 KB 14.08.2020 11:19
ЈН 29-20-М Потрошни материјал у ортопедији 4 KB 15.07.2020 12:42
ЈН 31-20-М Услугa израде пројектно-техничке док. за реконструкцију, доградњу и енерге... 4 KB 16.07.2020 08:33
ЈН 32-20-М Ауто делови и потрошни материјал за возила 4 KB 17.07.2020 06:26
ЈН 33-20-М Потр. материјал за одржав. објеката Мол.фарбарски материјал 4 KB 16.07.2020 08:37
ЈН 34-20-М Резервни делови за рачунарску и мрежну опрему 4 KB 29.07.2020 11:15
ЈН 35-20-М Канцеларијски материјал 4 KB 08.07.2020 13:21
ЈН 37-20-М Сервисирање немедицинских апарата и опреме 4 KB 13.10.2020 09:46
ЈН 38-20-М Услуга узорковања и израде лабораторијских анализа 4 KB 26.10.2020 13:19
ЈН 39-20-М Рендген материјал 4 KB 18.12.2020 11:51
ЈН 404-1-110-18-52 - Лекови са Листе А и А1 Листе лекова 4 KB 02.04.2020 09:37
ЈН 404-1-110-18-64 - Материјал за дијализу- по типу диј.машине 4 KB 03.04.2020 10:08
ЈН 404-1-110-19-1 - Лекови са Листе лекова 4 KB 02.04.2020 10:39
ЈН 404-1-110-19-15 4 KB 09.11.2020 10:35
ЈН 404-1-110-19-27 - Коронарни стентови-поновљени пост. 4 KB 03.04.2020 06:56
ЈН 404-1-110-19-28 - Лекови са Листе Б и Листе Д 4 KB 08.01.2021 07:40
ЈН 404-1-110-19-31 - Филтери за еритроците и тромб., филтриране накнадно 4 KB 03.04.2020 10:09
ЈН 404-1-110-19-38 4 KB 08.01.2021 07:44
ЈН 404-1-110-19-41 - Лекови са Ц Листе лекова 4 KB 08.01.2021 07:49
ЈН 404-1-110-19-47 - Цитостатици са Листе Б и Листе Д- поновљ.пост. 4 KB 02.04.2020 06:40
ЈН 404-1-110-19-5 - Коронарни стентови 4 KB 02.04.2020 11:27
ЈН 404-1-110-19-50 - Балон катетери-поновљени поступак 4 KB 03.04.2020 11:03
ЈН 404-1-110-19-6 - Балон катетери 4 KB 02.04.2020 12:13
ЈН 404-1-110-19-79 - Имплантати за кукове и колена- поновљени поступак 4 KB 09.11.2020 09:33
ЈН 404-1-110-19-81 - Интраокуларна сочива са прат. спец.потр.материјалом 4 KB 08.01.2021 07:45
ЈН 404-1-110-19-84 4 KB 08.01.2021 07:42
ЈН 404-1-110-19-91 Имплантати за прелом бутне кости и потколенице 4 KB 08.01.2021 07:56
ЈН 404-1-110-19-93 4 KB 08.01.2021 07:42
ЈН 404-1-110-20-2 4 KB 08.01.2021 07:44
ЈН 404-1-110-20-20 Цитостатици са Листе Б и Листе Д 4 KB 08.01.2021 07:46
ЈН 404-1-110-20-30 Филтери за еритроците и тромбоците филтрирани накнадно 4 KB 08.01.2021 07:52
ЈН 404-1-110-20-31 Коронарни стентови 4 KB 08.01.2021 07:53
ЈН 404-1-110-20-32 4 KB 09.11.2020 10:37
ЈН 404-1-110-20-4 4 KB 08.01.2021 07:44
ЈН 404-1-110-20-46 Лекови са Листе Б и Листе Д 4 KB 08.01.2021 07:54
ЈН 42-20-М Период. прег. запослених лица која су излож. јониз. зрачењу 4 KB 29.07.2020 11:29
ЈН 44-20-М Потр. материјал за мед.апарате, мед. ситан инвентар и инструм. 4 KB 30.09.2020 07:41
ЈН 45-20-М Општи електро и електомедицински материјал 4 KB 30.09.2020 07:05
ЈН 46-20-М Потрошни материјал за медицински инфективни отпад 4 KB 03.12.2020 13:07
ЈН 52-20-М Тонер касете 4 KB 21.08.2020 12:28
ЈН 53-20-М Изградња надстрешнице 4 KB 21.08.2020 12:29
о закљ.уг. јн 404-1-110-19-48- Лекови за лечење хемофилије, IV квартал (5).docx 13.7 KB 08.01.2021 07:40
о закљ.уговорима за јн 404-1-110-19-100- Лек FITOMENADION, IV квартал (1).docx 14.1 KB 08.01.2021 07:43