Informacije o Agenciji za akreditaciju zdravstvenih ustanova

Posted in Naslovna

07. septembar 2012. (petak)

Iz Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije (AZUS), prosleđena je informacija u kojoj su izneti osnovni podaci o radu Agencije, koju objavljujemo.

Imajući u vidu najavu ukidanja i Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije, kao i razne informacije u vezi sa tim, a zbog istinitog informisanja javnosti, Agencija želi da prezentuje osnovne podatke o svom radu, zaposlenima i primanjima.

• DEFINICIJA I CILJEVI AKREDITACIJE

Akreditacija predstavlja proces ocenjivanja kvaliteta rada ustanova zdravstvene zaštite na osnovu primene optimalnog nivoa uspostavljenih standarda za rad zdravstvenih ustanova u datoj oblasti zdravstvene zaštite ili grani medicine (Zakon o zdravstvenoj zaštiti, član 213).

Ciljevi akreditacije su unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite i bezbednosti pacijenata i uspostavljanje poverenja korisnika zdravstvenih usluga u sistem zdravstvene zaštite.

Dodatni ciljevi akreditacije su: unaprediti menadžment zdravstvene zaštite, osigurati efikasno i svrsishodno pružanje usluga zdravstvene zaštite, uspostavljanje jednakih ili približno jednakih uslova pružanja usluga zdravstvene zaštite u celom sistemu zdravstvene zaštite. Na osnovu Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o javnim agencijama, Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je preuzela sledeće poverene poslove: uspostavljanje standarda za akreditaciju zdravstvenih ustanova, procenu kvaliteta pružene zdravstvene zaštite stanovništvu, efikasno i efektivno upravljanje procesom akreditacije, dodelu akreditacijskih sertifikata i vođenje odgovarajućih evidencija.

• BROJ ZAPOSLENIH I KVALIFIKACIONA STRUKUTRA:

10 plus direktor - 10 VSS, 1 SSS

• NETO MESEČNA PLATA BEZ MINULOG RADA:
NAJVIŠA PLATA: direktor 121.968,00 dinara
NAJNIŽA PLATA: kurir-vozač 34.989,00 dinara 

• NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG ODBORA
Predsednik UO: 20.000,00 dinara
Član UO: 15.000,00 dinara
Naknada se plaća samo po održanoj sednici, a najviše jednom mesečno. U slučaju neodržavanja sednice UO u jednom mesecu – ne isplaćuju se naknade. 

• POTROŠNJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA OD OSNIVANJA 2008. do 2011. godine
Ukupno: 56.532.974,19 dinara
U 2012. godini Agencija nije dobila sredstva iz budžeta Republike Srbije.

• ŠTA JE URAĐENO:
Izrađeni Nacionalni standardi za sva tri nivoa zdravstvene zaštite, koji su usvojeni od Vlade Republike Srbije;
Izrađeno 18 Nacionalniih vodiča dobre kliničke prakse za pojedina stanja;
Zakonski preduslovi za formalno sprovođenje postupka akreditacije stekli su se maja meseca 2011. godine. Do sada, kroz postupak akreditacije prošlo je 40 zdravstvenih ustanova iz državnog i privatnog sektora, od kojih 3 ustanove nisu dobile sertifikat o akreditaciji, a u 26 je otpočeo postupak akreditacije i sa 33 zdravstvene ustanove su potpisani ugovori o sprovođenju akreditacije;
Zdravstvena mreža Jugoistoične Evrope je poverila Republici Srbiji ulogu Regionalnog razvojnog zdravstvenog centra za akreditaciju i stalno unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite, koji je formiran u okviru Agencije. Datum inauguracije uz podršku Svetske zdravstvene organizacije je 04. oktobar 2012. godine;
• Uspostavljena je saradnja sa svim eminentnim međunarodnim i domaćim stručnjacima, kao i kredibilnim institucijama sistema iz ove oblasti.
• NADLEŽNOSTI AGENCIJE I DELOKRUG RADA NE PREPLIĆE SE NI SA JEDNOM INSTITUCIJOM U REPUBLICI SRBIJI.
• RAD AGENCIJE NE PROIZVODI FISKALNE I PARAFISKALNE NAMETE STANOVNIŠTVU I PRIVREDI.
• AGENCIJA JE OD POČETKA IMALA OTVORENE RAČUNE SAMO U UPRAVI ZA TREZOR MINISTARSTVA FINANSIJA.
• NASTAVAK RADA AGENCIJE PODRŽALI SU I:
- KOMORA ZDRAVSTVENIH USTANOVA;
- EVROPSKA KOMISIJA I SVETSKA BANKA.
Za sve navedeno garantujemo tačnost podataka koje je moguće proveriti u Informatoru o radu Agencije ili na bilo koji drugi način.

• PORUKA
Neki građani možda nikada neće morati da posete nijednu ustanovu zdravstvene zaštite. Ipak, mi smo ubeđeni da svi imaju koristi od kvaliteta i bezbednosti pacijenata u sistemu zdravstvene zaštite. Primena standarda kvaliteta i bezbednosti pacijenta u Srbiji uvođenjem postupka akreditacije ima za cilj da obezbedi temelj za postizanje većeg kvaliteta kliničke prakse, kao i uvođenje sistema kvaliteta u operativnu praksu zdravstvenih ustanova i načina svakodnevnog funkcionisanja po toj praksi.
Agencija za akreditaciju počela je sa transformisanjem tradicionalnih navika u napore ka stalnom unapređenju kvaliteta koji dozvoljavaju ustanovama zdravstvene zaštite da koriste akreditacijske standarde kao alat za rutinsku procenu i dokumentovanje svojih prednosti i identifikovanje i ispravljanje svojih slabosti, čineći akreditaciju ključnim partnerom u režimima profesionalne i opšte dobre upravljačke prakse.

U Beogradu, 07. septembra 2012. godine

AGENCIJA ZA AKREDITACIJU ZDRAVSTVENIH USTANOVA SRBIJE