Након усмене опомене здравственог инспектора  и увидом у архивску документацију Опште болнице Лесковац, дошли смо до сазнања да је са предузећем ''Care direct'', Општа болница Лесковац имала уговор закључен 11.9.2012. године под деловодним бројем 8572 са роком важења од две године.

Care Direct