На основу члана 25.став 1.тачка 16. Статута , Управни одбор Опште болнице Лесковац на својој седници одржаној дана 29.01.2015. године донео је  одлуку о измени одлуке Управног одбора од 17.02.2011. године 
Мења се одлука Управног одбора број 809/2 од 17.02.2011. године и гласи.
Због сталне потребе здравствених радника за континуираном медицинском  едукацијом и истовремене законске обавезе прикупљања поена ради обнављања стручних лиценци, формира се Едукацини центар Опште болнице Лесковац, који ће се бавити свим питањима везаним за континуирану медицинску едукацију.


.Чланови  Едукационог центра су:

-научни сарадник  прим. др сци мед. Саша Гргов,
Руководилац Едукационог центра,

- прим. др Нинослав Златановић,
- мр сци мед. Зоран Анђелковић,
- др Димитрије Јовановић,
- вмс Валентина Николић,
- Данијела Павловић технички администратор.
 

Циљеви Едукационог центра су:
 
- иницијација и развој система континуиране едукације у Општој болници Лесковац
- активно укључивање у све видове едукације Опште болнице Лесковац, као научно-наставне базе Медицинског факултета у Нишу,
- учешће у акредитацији програма континуиране медицинске едукације,
- организација стручно-научних скупова ( предавања, семинари ....),
- популаризација идеје континуиране медицинске едукације,
- успостављање интердисциплинарне стручне и научне сарадње са сличним центрима у земљи и иностранству,
- размена литературе и информација,
- организација стручно – научног публиковања радова,
- издавањестручних гласила Опште болнице Лесковац и сл.


Здравствени радници су у обавези да путем континуиране медицинске едукације стекну одређени број бодова који им омогућава периодично обнављање лиценце.
Поступак спровођења КМЕ у Општој болници Лесковац врши се у складу са упутствима Здравственог савета Србије и надлежних Комора здравствених радника дефинисаних:
- Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце
- Правилником о ближим условима за спровођење континуиране едукације
У току једне године потребно је сакупити 24 бодова из више различитих програма континуиране едукације. Једна половина годишње суме бодова ( 12 бодова) се добија у оквиру програма интерне едукације, а друга половина годишње укупне суме бодова (12 бодова) добија се кроз учешће на екстерним програмима едукације.

Едукације