КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕђЕЊЕ КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Чланови Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите:

- прим. др Ирена Игњатовић, спец.ургентне медицине, председник,

- др Весна Перуновић, спец.офталмологије, члан,

- др Биљана Савић, спец.клиничке фармакологије, члан,

- др Иван Стојановић, спец. урологије, члан,

- Валентина Миленковић, виша медицинска сестра, члан.

 

Задаци Комисије за унапређење квалитета здравствене заштите су:

 - да сачини годишњи Програм сталног унапређења квалитета рада у Општој болници Лесковац

 - да сачини годишњи Програм унутрашње провере квалитета стручног рада у Општој болници Лесковац

 - да током године континуирано прати и стара се о реализацији Програма за унапређење квалитета рада у Општој болници Лесковац

- да предузима активности у циљу побољшања и унапређења квалитета рада, у складу са Правилником о показатељима квалитета здравствене заштите и о провери квалитета стручног рада ("Сл. гласник РС", број 123/2021);

- да упознаје руководиоце служби болнице са дужностима везано за спровођење активности на унапређењу квалитета рада установе и

- да током године прати и координира рад свих служби  на спровођењу Програма на нивоу Опште болнице Лесковац.

Важна документа:

Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите

Закон о здравственој заштити

Методолошко упутство за праћење квалитета здравствене заштите

Пословник о раду комисије