На основу члана 31.и 37. Статута Опште болнице Лесковац, Kомисија за унапређење квалитета рада у Општој болници Лесковац, на својој седници одржаној дана  09.02.2012.године донела је:

 

 

 

П О С Л О В Н И  К

О РАДУ KОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

 

 

 

I           ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим Пословником се ближе прописује начин рада и одлучивања Kомисије за унапређење квалитета рада.

Kомисија за унапређење квалитета рада Опште болнице Лесковац (даље у тексту: Болница) је стручно тело које прати пружање и спровођење квалитета здравствене заштите.

Надлежност и делокруг  рада Kомисије за унапређење квалитета рада Болнице утврђени су Законом и Статутом Болнице.

Kомисија за унапређење квалитета рада ради на седницама, а састаје се по потреби ради решавања стручних и доктринарних питања из своје надлежности, везаних за обављање делатности Болнице.

 

 

II ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦЕ

 

Члан 2.

 

Предлог дневног реда седнице Kомисије за унапређење квалитета рада саставља председникKомисије.

 

 

Члан 3.

 

Материјале за седницу Комисије припрема  председник самостално или у сарадњи са Одељењем за правне послове Болнице и Службом за социјалну медицину са статистиком и информатиком Болнице.

III САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ

 

Члан 4.

 

Седницу Комисије сазива председник Kомисије за унапређење квалитета рада по правилу писменим позивом.

Председник Kомисије може да сазове седницу  и на предлог:

1. Директора Болнице,

2. Председника Стручног савета болнице,

у  случајевима када постоји потреба разматрања стручних и доктринарних питања у обављању делатности Болнице.

 

Члан 5.

 

О сазивању седнице чланови Kомисије обавештавају се позивом, благовремено, најкасније  дан унапред.

 

 

Члан 6.

 

Материјал за седницу садржи: записник са претходне седнице и друге потребне материјале, као и одговарајућу документацију за поједине тачке дневног реда.

Материјал за седницу доставља се  уз позив за седницу.

 

 

Члан 7.

 

Позив и потребан материјал за седницу Kомисије за унапређење квалитета рада доставља се члановима комисије, а према потреби и другим лицима која се позивају да присуствују седници.

 

 

IV ОДРЖАВАЊЕ СЕДНИЦЕ

 

 

Члан 8.

 

Седницом Комисије руководи председник.

У случају одсутности или спречености председника, седницом руководи члан који се одреди на седници.

 

 

Члан 9.

 

Пошто председник објави утврђени дневни ред, прелази се на расправљање и одлучивање по појединим тачкама дневног реда, на основу материјала који је достављен уз позив.

 

Члан 10.

 

Ако се на седници укаже потреба, да и поред припремљеног материјала за седницу, одређену тачку дневног реда треба ближе образложити, образложење ће дати на седници одређен известилац.

 

 

Члан 11.

 

Кад известилац заврши своје излагање о одређеној тачки дневног реда, председник отвара расправу и позива чланове да се јаве за реч и изнесу своје мишљење, предлоге и ставове о питању о коме се расправља.

 

Члан 12.

 

На седници нико не може говорити пре него што добије реч од председника.

Председник даје реч по реду пријављивања.

Председник ће дати реч мимо пријављивања само известиоцу по одређеној тачки дневног реда, ако је он то затражио ради измене и допуне свог предлога, или ако се од њега захтевају допунска објашњења у току расправе.

 

 

Члан 13.

 

Учесник који добије реч мора се придржавати предмета расправе и може говорити само о питању које је на дневном  реду.

Уколико се учесник у свом излагању удаљи од питања које је на дневном реду, председник ће га опоменути да се придржава дневног реда, а ако учесник не поступи тако, председник ће му одузети реч.

 

Члан 14.

 

Kомисија за унапређење квалитета рада може, на предлог председника или ма ког другог члана одлучити да се расправа о поједином питању прекине и да се предмет поново проучи односно да се прибаве потребни подаци за следећу седницу.

 

 

Члан 15.

 

Расправљање о појединој тачки дневног реда траје све док сви пријављени учесници не заврше своје излагање.

Када се утврди да нема више пријављених учесника по одређеној тачки дневног реда, председник закључује расправљање.

 

Члан 16.

Комисија се састаје најмање једном месечно.

 

 

ОДЛУЧИВАЊЕ  НА СЕДНИЦИ

 

Члан 17.

 

После завршеног расправљања по појединој тачки дневног реда, Комисија приступа одлучивању.

Комисија одлучује гласањем.

Ако има више предлога за решавање појединог питања које је на дневном реду, председник ставља на гласање предлоге оним редом којим су предлози дати.

 

 

Члан 18.

 

Гласање на седици је јавно.

Јавно гласање врши се дизањем руке.

Резултат гласања утврђује председник .

 

 

Члан 19.

 

Да би се седница одржала,неопходно је присуство више од половине чланова.

Резултат гласања утврђује се на основу гласова датих «ЗА» и «ПРОТИВ» Одлуке.

Предлог одлуке је прихваћен и одлука по предлогу је донета, ако се за предлог одлуке изјаснила већина укупног броја чланова Комисије.

Резултат гласања утврђује председник и констатује одлуку коју је донела Kомисија за унапређење квалитета рада.

 

 

Члан 20.

 

Одлуке Комисије морају бити формулисане кратко и јасно, тако да не буде двоумљења у погледу тога шта је одлучено, ко треба да изврши одређене задатке и у ком року.

Донета Одлука  се уноси у записник седнице и прослеђује на ону адресу са које је и иницирана потреба да се о конкретном питању расправља.

 

 

 

 

VI        АКТИ KОМИСИЈE ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Члан 21.

 

У обављању своје функције Комисија доноси следеће акте:

Одлуке,

Закључке и

Препоруке.

 

Одлуком се по правилу одлучује у појединачним стварима.

Закључак се доноси о процедуралним или другим мање важним питањима.

Препоруке се по правилу дају Директору или другим стручним органима установе.

 

 

VII ЗАПИСНИК СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ САВЕТА

 

Члан 22.

 

На свакој седници Комисије  води се записник о раду на седници.

Записник на седници води записничар кога одреди Служба за правне послове Болнице.

 

Члан 23.

 

У записник са седнице уносе се основни подаци о раду на седници, а нарочито:

1. ознака броја седнице,

2. место и дан одржавања седнице,

3. време почетка седнице,

4. број присутних чланова,

5. имена одсутних лица са констатацијом о оправданим и неоправданим изостанцима,

6. имена присутних лица који нису чланови, а позвани су да присуствују седници,

7. утврђен дневни ред седнице,

8. ток рада на седници, а посебно питања о којима се расправљало, имена лица која су учествовала у расправљању и сажет приказ њиховог излагања,

9. одлуке донете по појединим тачкама дневног реда са констатацијом да ли су одлуке донете једногласно или већином гласова,

10. препоруке донете по појединим тачкама и

11. време завршетка седнице.

 

 

 

Члан 24.

 

Записник седнице потписује председник Комисије, односно лице које је председавало седницом и записничар. Записник се оверава са печатом.

 

 

Члан 25.

 

Записник седнице чува се у архиви Болнице.

У записник са седнице прилажу се сви материјали и документација која се односи на питања о којима се расправљало и одлучивало на седници.

 

 

VIII      ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 26.

 

Сва акта донета на седници Kомисије за унапређење квалитета рада потписује искључиво председник.

 

Члан 27.

 

О правилној примени овог Пословника стара се председник Kомисије за унапређење квалитета рада.

 

Члан 28.

 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Опште болнице Лесковац.

 

 

 

 

 

Председник Kомисије за унапређење квалитета рада

Опште болнице Лесковац

Прим.др Ирена Игњатовић

Најава догађаја

Вести

Odluka za prijem na određeno vreme 17.06.2022

Број: 5231
Дана: 17.06.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 06.06.2022. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГса пуним радним временом, за обављање послова:
 
1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге пословеЈовановић Слађана из Горње Бунуше.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због замене одсутног запосленог, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време две спремачице.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 06.06.2022. године.
Од дана расписивања и објављивања јавног огласа, једна спремачица се вратила са боловања, тако да је имала потреба за заснивањем радног односа само једне спремачице до повратка одсутне запослене са боловања.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидат испуњавасве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутних запослених

Број: 4669/1
03.06.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 4669од 03.06.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутних запослених, за обављање послова:
 
1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 2 извршиоца.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

Odluke 1.6.2022.

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутних запослених

Број: 4470/1
31.05.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 4470од 31.05.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутних запослених, за обављање послова:
 
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
1. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за централну интензивну негу Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;
2. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију– 1 извршилац;
3. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом – 1 извршилац и
4. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за гранична стања Одељења за болести зависности, гранична стања и неурозе Службе за психијатрију – 1 извршилац.
 
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
1. Медицинска сестра/техничар на неонатологији Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
2. Медицинска сестра/техничар Одсека за колоректопроколошка обољења Одељења за абдоминалну хирургију Службе за општу хирургију –1 извршилац;
3. Медицинска сестра/техничар Одсека за хематологију Одељења за хематологију и реуматологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
4. Гинеколошко-акушерска сестра/бабица Одсека за порођаје Одељења за перинатологију Службеза гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
5. Медицинска сестра/техничар на неонатологији Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
6. Медицинска сестра/техничар Одсека за специфична обољења плућа Службе за пнеумофтизологију – 1 извршилац.
 
 
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
ЗА ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ:
- да имају завршено високо образовање на основним струковним/академским студијама првог степена или на основним студијама у трајању од најмање 2 године– виша медицинска школа општег смера(за радна места под редним бројем 1 и 4), односно општегсмераили  смераза инструментаре (за радна места под редним бројем 2 и 3)и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ:
- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера(за радна места под редним бројем 2, 3 и 6), односно општегили гинеколошко-акушерског смера(за радна места под редним бројем 1, 2, 4 и 5)и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 4474/1
31.05.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 4474од 31.05.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
1. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за гастроентерологију Службе за педијатрију – 1 извршилац;
2.      Виша медицинска сестра/техничар Одсека за хроничне психозе Одељења за психозе Службе за психијатрију – 1 извршилац;
3.      Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за палијативну негу и збрињавање Службе за продужену негу и лечење – 1 извршилац;
4.      Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за инвазивну кардиолошку дијагностику Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац.
 
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
            1. Медицинска сестра/техничар Одсека за гастроентерологију и хепатологију Одељења за гастроентерологију и хепатологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
            2. Медицинска сестра/техничар Кабинета за дијагностику и терапију Одељења за дерматовенерологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
            3. Медицинска сестра/техничар Стационара са дневном болницом Одељења за онкологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
            4. Медицинска сестра/техничар Одсека за цереброваскуларна обољења - интензивну негу Службе за неурологију – 1 извршилац;
            5. Медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар Одсека за рад у операционом блоку Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
            6. Медицинска сестра/техничар Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 2 извршиоца;
            7. Медицинска сестра/техничар Одсека за гастроентерологију Службе за педијатрију – 1 извршилац;
            8. Медицинска сестра/техничар Одсека за ургентна стања и акутне психозе Одељења за психозе Службе за психијатрију – 1 извршилац;
            9. Медицинска сестра/техничар Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечење – 1 извршилац;
            10. Лабораторијски техничар Одсека за специјалну биохемију Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац.
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
ЗА ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ:
- да имају завршено високо образовање на основним струковним/академским студијама првог степена или на основним студијама у трајању од најмање 2 године– виша медицинска школа општег смера(за радна места под редним бројем од 1 до 3), односно радиолошкогсмера(за радно место под редним бројем 4)и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ:
- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера(за радна места под редним бројем од 1 до 9), односно лабораторијског смера(за радно места под редним бројем 10)и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 3982/1
17.05.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 3982од 17.05.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна  ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1. Возач санитетског возила у болничким установама Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове – 2 извршиоца.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршену средњу стручну спрему и положен возачки испит и возачку дозволу Б категоријеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте;
            5. Фотокопију возачке дозволе.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на интерном огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због повећаног обима посла у трајању од 3 месецa

О Д Л У К А за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ОД 3 МЕСЕЦА 27.4.2022

Број: 3540  
Дана: 27.04.2022. год.
         
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ОД 3 МЕСЕЦА,по јавном огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 18.04.2022. године, изабрани сукандидати:
 
За радно место спремачица Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове:
 
-        Стојичић Милена из Бобишта и
-        Миладиновић Данијела из Власотинца.
 
За радно место сервирка Одсека за исхрану боленика Службе за техничке и друге послове:
 
- Лепојевић Сузана из Лесковца.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због привремено повећаног обима послова,Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 18.04.2022. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве,директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидати испуњавају све услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
Д о с т а в и т и:
- изабраном кандидату
- свим кандидатима објављивањем на сајту Болнице,
- архиви.
 
                                                                                                                              Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 3260/1
15.04.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 3260од 15.04.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због повећаног обима посла у трајању од 3месецa, за обављање послова:
 
1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 2 извршиoца.
2. СервиркаОдсека за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 21 месец,немају право на учешће на интерном огласу.
 
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

О Д Л У К А За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

Број: 3284
14.04.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 04.04.2022. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХса пуним радним временом, за обављање послова:
 
1.      СпремачицаОдсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – Јовановић Слађана из Горње Бунуше;
2.      Перач лабораторијског посуђаОдсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – Цојић Жаклина из Дедине Баре.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због замене одсутних запослених, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 04.04.2022. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидатииспуњавајусве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

О Д Л У К А За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 3082
Дана: 08.04.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 17.03.2022. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, за обављање послова:
 
1. Виша медицинска сестра Службе за нефрологију са центром за дијализу – Антанасовић Наталија из Винарца;
2. Виши радиолошки техничар Службе за радиолошку дијагностику – Тончић Миљана из Доње Јајине;
3. Виши физиотерапеут Службе за физикалну медицину и рехабилитацију – Цекић Далибор из Печењевца и Алексић Стефан из Гложана;
4. Лабораторијски техничар Службе за лабораторијску дијагностику – Голубовић Јелена из Грделице;
5. Лабораторијски техничар Службе за трансфузију крви – Николић Јасна из Печењевца;
6. Медицинска сестра Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – Цекић Петар из Турековца;
7. Медицинска сестра Службе за нефрологију са центром за дијализу – Крстић Снежана из Велике Биљанице;
8. Медицинска сестра Службе за општу хирургију – Васић Никола из Бобишта;
9. Медицинска сестра Службе за урологију – Батинић Марија из Лесковца и Ђокић Јована из Стројковца;
10. Медицинска сестра Службе за педијатрију – Ђорђевић Марија из Горњег Трњана;
11. Медицинска сестра Службе за гинекологију и акушерство – Младеновић Марија из Власотинца и
12.Референт за административно-техничке послове Службе за техничке и друге послове – Рнковић Тамара из Лесковца.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            У складу са Кадровским планом, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 17.03.2022. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидатииспуњавајусве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на одређено време са пуним радним временом

Број: 2891/1  
Дана: 1.04.2022. год.
         
            На основу члана 7. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019), члана 22. Статута Опште болнице Лесковаци одлукедиректораОпште болнице Лесковац  број 2891 од 1.04.2022. године, расписује се
 
 
Ј А В Н И   О Г Л А С
 
           
1.
за пријем у радни однос на одређено времеса пуним радним временом ради замене одсутних запослених до њиховог повратка са одсуства, за обављање послова:
 
1.      СпремачицаОдсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац
2.      Перач лабораторијског посуђаОдсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
 
2.
 
            Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 
-          да имају завршену основну школу и да су здравствено способни за обављање послова радног места на које конкуришу.
 
3.
 
            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
 
1.      Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и имејл адресом;
2.      Кратку биографију кандидата;
3.      Фотокопију дипломе о завршеној школи;
4.      Фотокопију личне карте.
 
4.
 
            Рок за подношење пријаве на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за прaвне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком „за оглас за пријем у радни однос“.
Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.       
 
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковац и неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                              Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Додела признања „Капетан Миша Анастасијевић“

 

Традиционална додела националног признања „Капетан Миша Анастасијевић“ заслужним појединцима, институцијама и привредним субјектима, уручена је 17. марта 2022. године у Народном позоришту Лесковац.
Истакнутима из Опште болнице Лесковац уручене су Бронзане плакете ''Капетан Миша'' и Повеље са златником ''Капетан Миша Анастасијевић''.
Бронзанa плакетa ''Капетан Миша'' припала је градоначелнику Лесковца др сци. мед. Горану Цветановићу и директору Опште болнице Лесковац др Небојши Димитријевићу.  Повељу ''Капетан Миша'' са златником добили су:

  • примаријус др Милан Петровић, помоћник директора Опште болнице Лесковац;
  • др Драган Јовановић, начелник Службе за пнеумофтизологију;
  • Александар Јовановић, главни техничар Опште болнице Лесковац.

 
Ово значајно друштвено признање чува успомену на дунавског капетана Мишу Анастасијевића и додељује се у оквиру пројекта Пут ка врху кога под покровитељством Привредне коморе Србије реализују Медиа Инвент и Универзитети у Београду и Новом Саду.
 

Одлуке о избору кандидата

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 2156/1
6.03.2022. год.
Л е с к о в а ц
 

            На основу члана 27к. став 1. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС» бр.

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020 и118/2021), члана 7. став 2.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 2156од 16.03.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, за обављање послова:
 
1. Виша медицинска сестра Службе за нефрологију са центром за дијализу – 1 извршилац;
2. Виши радиолошки техничар Службе за радиолошку дијагностику – 1 извршилац;
3. Виши физиотерапеут Службе за физикалну медицину и рехабилитацију – 2 извршиоца;
4. Лабораторијски техничар Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац;
5. Лабораторијски техничар Службе за трансфузију крви – 1 извршилац;
6. Медицинска сестра Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
7. Медицинска сестра Службе за нефрологију са центром за дијализу – 1 извршилац;
8. Медицинска сестра Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
9. Медицинска сестра Службе за урологију – 2 извршиоца;
10. Медицинска сестра Службе за педијатрију – 1 извршилац;
11. Медицинска сестра Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
12.Референт за административно-техничке послове Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 
ЗА ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ И ФИЗИОТЕРАПЕУТЕ
 
- да имају завршену вишу медицинску школу одговарајућег смера– општег (за радно место под редним бројем 1), -радиолошког (за радно место под редним бројем 2) и физиотерапеутског (за радно место под редним бројем 3), положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова радног места за које конкуришу;
 
 
 
ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНИЧАРЕ
 
- да имају завршену средњу медицинску школу одговарајућег смера– општег (за радна месте под редним бројевимаод 8 до 11), лабораторијског(за радна месте под редним бројевима 4 и 5),педијатријског (за радно место под редним бројем 10),игинеколошко акушерског (за радно место под редним бројем 11), положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова радног места за које конкуришу;
 
ЗА РЕФЕРЕНТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
- да имају завршено средње образовање и да су здравствено способни за обављање послова радног места за које конкуришу
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
            4. Фотокопију личне карте;
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

О Д Л У К А За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНО ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА до 6 МЕСЕЦИ са пуним радним временом

Број: 1759
Дана: 04.03.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 21.02.2022. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНО ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛАдо6 МЕСЕЦИса пуним радним временом, за обављање послова:
 
1. Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за инвазивну кардиолошку дијагностику Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – Ајдаревић Бећировић Естира.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због привремено повећаног обима посла, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 21.02.2022. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидат испуњавасве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог

Број: 1715/1
02.03.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 1715од 02.03.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 1714/1
02.03.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-64/2022-02 од 25.02.2022. годинеи одлуке директораОпште болнице Лесковац број 1714од 02.03.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1. Помоћни радник Одсека за одржавање објеката Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршено основно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте;
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на интерном огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 1588/1
28.02.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 1588од 28.02.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
1. Возач санитетског возила у болничким установама Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршену средњу стручну спрему и положен возачки испит и возачку дозволу Б категоријеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте;
            5. Фотокопију возачке дозволе.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

О Д Л У К А За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНО ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА до 6 МЕСЕЦИ

Број: 1615
Дана: 28.02.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 18.02.2022. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНО ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛАдо6 МЕСЕЦИса пуним радним временом, за обављање послова:
 
1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – Николић Јелена из Братмиловца, Рашић Новица из Горине, Јанићијевић Александра из Брзе и Костић Валентина из Лесковца;
2. Сервирка Одсека за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – Дацић Оливера из Лесковца.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због привремено повећаног обима посла, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 18.02.2022. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидатииспуњавајусве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

ОДЛУКА За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНО ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА до6 МЕСЕЦИ

Број: 1451
Дана: 22.02.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 11.02.2022. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНО ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛАдо6 МЕСЕЦИса пуним радним временом, за обављање послова:
 
1. Возач санитетског возила у болничким установама Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове – Куртић Љубиша из Лесковца.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због привремено повећаног обима посла, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 11.02.2022. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидатииспуњавајусве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 1397/1
21.02.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 1397од 21.02.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци, са пуним радним временом,за обављање послова:
 
1. Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за инвазивну кардиолошку дијагностику Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац.
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршено високо образовање на основним струковним/академским студијама првог степена или на основним студијама у трајању од најмање 2 године- медицинска школа радиолошког смераи положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима пославише од 18 месеци, немају право учешћа на интерном огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због повећаног обима посла у трајању од 6месеци

Број: 1332/1
18.02.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 1332од 18.02.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 4 извршиоца;
2. Сервирка Одсека за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на интерном огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

ОДЛУКА ЗА ОГЛАС ОД 4.2.2022

Број: 1338
Дана: 17.02.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 04.02.2022. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГса пуним радним временом, за обављање послова:
 
1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге пословеИвановић Анита из Доњег Синковца.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због замене одсутног запосленог, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 04.02.2022. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидатииспуњавајусве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

ОДЛУКА ЗА ОГЛАС ОД 2.2.2022

Број: 1337
Дана: 17.02.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 02.02.2022. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГса пуним радним временом, за обављање послова:
 
1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге пословеЦојић Жаклина из Дедине Баре.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због замене одсутног запосленог, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 02.02.2022. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидатииспуњавајусве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 1210/1
11.02.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 1210од 11.02.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1. Возач санитетског возила у болничким установама Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршену средњу стручну спрему и положен возачки испит и возачку дозволу Б категоријеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте;
            5. Фотокопију возачке дозволе.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на интерном огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                       др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог

Број: 878/1
03.02.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 878од 03.02.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

О Д Л У К А За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНО ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА до 3 МЕСЕЦA са пуним радним временом

Број: 871
Дана: 02.02.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 21.01.2022. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНО ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛАдо3 МЕСЕЦAса пуним радним временом, за обављање послова:
 
1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге пословеСтојичић Милена из Бобишта и Миладиновић Данијела иза Власотинца.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због привремено повећаног обима посла, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 21.01.2022. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидатииспуњавајусве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

О Д Л У К А о потреби заснивања радног односа на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 829
02.02.2022. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. став 2.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, директорОпште болнице Лесковац доноси
 
О  Д  Л  У  К  У 
о потреби заснивања радног односа
 
1.
УТВРЂУЈЕ СЕ потреба за заснивањем радног односанаОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
  
                                                                                                                                    ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 502/1
21.01.2022. год.
 Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 502од 21.01.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због повећаног обима посла у трајању од 3месецa, за обављање послова:
 
1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 2 извршиoца.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 21 месец,немају право на учешће на интерном огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Поклон председника Републике Србије Ковид болнициПредседник Републике Србије Александар Вучић честитао је предстојеће новогодишње и божићне празнике запосленима у Ковид болници пригодном честитком и поклон пакетом, чиме је још једном исказао уважавање и захвалност медицинском особљу на њиховој упорности и истрајности у борби против ковид пандемије.