На основу члана 31.и 37. Статута Опште болнице Лесковац, Kомисија за унапређење квалитета рада у Општој болници Лесковац, на својој седници одржаној дана  09.02.2012.године донела је:

 

 

 

П О С Л О В Н И  К

О РАДУ KОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

 

 

 

I           ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

 

Овим Пословником се ближе прописује начин рада и одлучивања Kомисије за унапређење квалитета рада.

Kомисија за унапређење квалитета рада Опште болнице Лесковац (даље у тексту: Болница) је стручно тело које прати пружање и спровођење квалитета здравствене заштите.

Надлежност и делокруг  рада Kомисије за унапређење квалитета рада Болнице утврђени су Законом и Статутом Болнице.

Kомисија за унапређење квалитета рада ради на седницама, а састаје се по потреби ради решавања стручних и доктринарних питања из своје надлежности, везаних за обављање делатности Болнице.

 

 

II ПРИПРЕМАЊЕ СЕДНИЦЕ

 

Члан 2.

 

Предлог дневног реда седнице Kомисије за унапређење квалитета рада саставља председникKомисије.

 

 

Члан 3.

 

Материјале за седницу Комисије припрема  председник самостално или у сарадњи са Одељењем за правне послове Болнице и Службом за социјалну медицину са статистиком и информатиком Болнице.

III САЗИВАЊЕ СЕДНИЦЕ

 

Члан 4.

 

Седницу Комисије сазива председник Kомисије за унапређење квалитета рада по правилу писменим позивом.

Председник Kомисије може да сазове седницу  и на предлог:

1. Директора Болнице,

2. Председника Стручног савета болнице,

у  случајевима када постоји потреба разматрања стручних и доктринарних питања у обављању делатности Болнице.

 

Члан 5.

 

О сазивању седнице чланови Kомисије обавештавају се позивом, благовремено, најкасније  дан унапред.

 

 

Члан 6.

 

Материјал за седницу садржи: записник са претходне седнице и друге потребне материјале, као и одговарајућу документацију за поједине тачке дневног реда.

Материјал за седницу доставља се  уз позив за седницу.

 

 

Члан 7.

 

Позив и потребан материјал за седницу Kомисије за унапређење квалитета рада доставља се члановима комисије, а према потреби и другим лицима која се позивају да присуствују седници.

 

 

IV ОДРЖАВАЊЕ СЕДНИЦЕ

 

 

Члан 8.

 

Седницом Комисије руководи председник.

У случају одсутности или спречености председника, седницом руководи члан који се одреди на седници.

 

 

Члан 9.

 

Пошто председник објави утврђени дневни ред, прелази се на расправљање и одлучивање по појединим тачкама дневног реда, на основу материјала који је достављен уз позив.

 

Члан 10.

 

Ако се на седници укаже потреба, да и поред припремљеног материјала за седницу, одређену тачку дневног реда треба ближе образложити, образложење ће дати на седници одређен известилац.

 

 

Члан 11.

 

Кад известилац заврши своје излагање о одређеној тачки дневног реда, председник отвара расправу и позива чланове да се јаве за реч и изнесу своје мишљење, предлоге и ставове о питању о коме се расправља.

 

Члан 12.

 

На седници нико не може говорити пре него што добије реч од председника.

Председник даје реч по реду пријављивања.

Председник ће дати реч мимо пријављивања само известиоцу по одређеној тачки дневног реда, ако је он то затражио ради измене и допуне свог предлога, или ако се од њега захтевају допунска објашњења у току расправе.

 

 

Члан 13.

 

Учесник који добије реч мора се придржавати предмета расправе и може говорити само о питању које је на дневном  реду.

Уколико се учесник у свом излагању удаљи од питања које је на дневном реду, председник ће га опоменути да се придржава дневног реда, а ако учесник не поступи тако, председник ће му одузети реч.

 

Члан 14.

 

Kомисија за унапређење квалитета рада може, на предлог председника или ма ког другог члана одлучити да се расправа о поједином питању прекине и да се предмет поново проучи односно да се прибаве потребни подаци за следећу седницу.

 

 

Члан 15.

 

Расправљање о појединој тачки дневног реда траје све док сви пријављени учесници не заврше своје излагање.

Када се утврди да нема више пријављених учесника по одређеној тачки дневног реда, председник закључује расправљање.

 

Члан 16.

Комисија се састаје најмање једном месечно.

 

 

ОДЛУЧИВАЊЕ  НА СЕДНИЦИ

 

Члан 17.

 

После завршеног расправљања по појединој тачки дневног реда, Комисија приступа одлучивању.

Комисија одлучује гласањем.

Ако има више предлога за решавање појединог питања које је на дневном реду, председник ставља на гласање предлоге оним редом којим су предлози дати.

 

 

Члан 18.

 

Гласање на седици је јавно.

Јавно гласање врши се дизањем руке.

Резултат гласања утврђује председник .

 

 

Члан 19.

 

Да би се седница одржала,неопходно је присуство више од половине чланова.

Резултат гласања утврђује се на основу гласова датих «ЗА» и «ПРОТИВ» Одлуке.

Предлог одлуке је прихваћен и одлука по предлогу је донета, ако се за предлог одлуке изјаснила већина укупног броја чланова Комисије.

Резултат гласања утврђује председник и констатује одлуку коју је донела Kомисија за унапређење квалитета рада.

 

 

Члан 20.

 

Одлуке Комисије морају бити формулисане кратко и јасно, тако да не буде двоумљења у погледу тога шта је одлучено, ко треба да изврши одређене задатке и у ком року.

Донета Одлука  се уноси у записник седнице и прослеђује на ону адресу са које је и иницирана потреба да се о конкретном питању расправља.

 

 

 

 

VI        АКТИ KОМИСИЈE ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Члан 21.

 

У обављању своје функције Комисија доноси следеће акте:

Одлуке,

Закључке и

Препоруке.

 

Одлуком се по правилу одлучује у појединачним стварима.

Закључак се доноси о процедуралним или другим мање важним питањима.

Препоруке се по правилу дају Директору или другим стручним органима установе.

 

 

VII ЗАПИСНИК СЕДНИЦЕ СТРУЧНОГ САВЕТА

 

Члан 22.

 

На свакој седници Комисије  води се записник о раду на седници.

Записник на седници води записничар кога одреди Служба за правне послове Болнице.

 

Члан 23.

 

У записник са седнице уносе се основни подаци о раду на седници, а нарочито:

1. ознака броја седнице,

2. место и дан одржавања седнице,

3. време почетка седнице,

4. број присутних чланова,

5. имена одсутних лица са констатацијом о оправданим и неоправданим изостанцима,

6. имена присутних лица који нису чланови, а позвани су да присуствују седници,

7. утврђен дневни ред седнице,

8. ток рада на седници, а посебно питања о којима се расправљало, имена лица која су учествовала у расправљању и сажет приказ њиховог излагања,

9. одлуке донете по појединим тачкама дневног реда са констатацијом да ли су одлуке донете једногласно или већином гласова,

10. препоруке донете по појединим тачкама и

11. време завршетка седнице.

 

 

 

Члан 24.

 

Записник седнице потписује председник Комисије, односно лице које је председавало седницом и записничар. Записник се оверава са печатом.

 

 

Члан 25.

 

Записник седнице чува се у архиви Болнице.

У записник са седнице прилажу се сви материјали и документација која се односи на питања о којима се расправљало и одлучивало на седници.

 

 

VIII      ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 26.

 

Сва акта донета на седници Kомисије за унапређење квалитета рада потписује искључиво председник.

 

Члан 27.

 

О правилној примени овог Пословника стара се председник Kомисије за унапређење квалитета рада.

 

Члан 28.

 

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Опште болнице Лесковац.

 

 

 

 

 

Председник Kомисије за унапређење квалитета рада

Опште болнице Лесковац

Прим.др Ирена Игњатовић

Најава догађаја

Вести

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЈА КОЛОНА И РЕКТУМАПоводом спровођења пројекта „ЛАПСЕРБ" који је  Министарство здравља покренуло почетком године и у Општој болници Лесковац
одржаће се инструкторска радионица.
Наиме, Министарство здравља је почетком  године покренуло програм обуке српских хируруга у области лапароскопских операција
дебелог црева.
Спровођење пројекта „ЛАПСЕРБ" који води  један  од светских стручњака у овој области професор Амџад Парвајз,
који долази 26.јуна у Лесковац.
Професор Парвајз је оснивач Европске Академије за роботску хирургију и водећи је инструктор
за роботску хирургију у свету.
Радиће у нашој хируршкој сали поменуте операције 27.  и 28.јуна , а читав ток операције заинтересовани лекари ће моћи да прате
у директном преносу у сали за стручне састанке.
Са посебним задовољством  вас позивамо да узмете учешће у раду.

НОВИ ПРЕДСЕДНИК ОКРУЖНЕ ПОДРУЖНИЦЕ СЛД-А

За председника Окружне подружнице Српског лекарског друштва Лесковац
на седници Скупштине изабран је Прим Др Милан Петровић , Начелник Службе за урологију
који је постављен уместо досадашњег др Горана Станојевића , Начелника Службе за патолошку дијагностику .
Новом руководству желимо да настави са досадашњом традицијом и успешним радом.

ПОДПРЕДСЕДНИК ГАСТРОЕНЕРОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ

Нови подпредседник Прим др сци мед Саша Гргов,  Гастроентеролошке секције Српског лекарског друштва.
На недавно одржаној Гастроентеролошкој секцији Српског лекарског друштва изабрано је ново руководство, а
међу њима и наш лекар који се истиче у овој области.
Поред бројних похвала, и одличних резултата којима се истичу наши гастроентеролози, ово је још једно признање нашој болници.

Јавна лицитација за продају старог расходованог возила

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ, Светозара Марковића 110, расписује
 
 
 
Ј А В Н У   Л И Ц И Т А Ц И Ј У
за продају старог расходованог возила
 
 
Јавна лицитација ће се одржати дана 31.05.2019. године, са почетком у 10 часова, у Конференцијској сали  Опште болнице Лесковац  (сутерен главне зграде Болнице).
Предмет лицитације је следећа возила:
 

Возило
 
Година производње Почетна вредност
Застава камион 35,8 1985. 40.000,00

 
Преглед возила се може извршити сваког радног дана у времену од 10-14 часова у Возном парку Опште болнице Лесковац.
Право учешћа на лицитацији имају кандидати који су уплатили 10% почетне вредности возила која лицитирају. Уплата се врши на благајни Опште болнице Лесковац (на 6. спрату). Уплаћени новац ће бити враћен лицима којима не буде продато возило на лицитацији.
Сви учесници у лицитацији су дужни да поднесу пријаву за учешће у лицитацији најкасније до 9.30 часова на дан када се лицитација спроводи. Пријава се подноси у Одељењу за правне послове (сутерен Болнице). Пријава мора садржати основне податке о учеснику у лицитацији.
Излицитирана вредност возила се мора уплатити Општој болници Лесковац најкасније у року од 2 дана од дана завршене лицитације.
 
Уколико прва лицитација не успе, наредна ће се одржати 7.06.2019. године у 10 часова.

Оглас за продају лима

 

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Број: 3103/1
27.03.2019. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015 и на основу сагласности Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-295/2019-02 од 04.03.2019. године, Општа болница Лесковац расписује
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
за пријем у радни однос
 
 
1.
 
а) На НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за обављање послова:
 
Доктор медицине:
1) У Служби за инфективне болести - 2 извршиоца
2) У Служби за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом- 1 извршилац
3) УСлужби за неурологију- 1 извршилац
 
Виша медицинска сестра - техничар
1) У Служби запријем и збрињавање ургентних стања - 1 извршилац
 
Медицинска сестра - техничар
1) У Служби за пријем и збрињавање ургентних стања- 1 извршилац
2) У Служби за нефрологију са центром за дијализу – 1 извршилац
2) У Служби за психијатрију- 1 извршилац
 
Техничар-електроничар на хемодијализи
            1) У Служби за техничке и друге послове– Одсеку за одржавање опреме - 1 извршилац
 
Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
1)      У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за одржавање објеката -  3 извршиоца
 
2.
 
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове, и то за  радно место:
 
1.Доктор медицине
- да имају завршен медицински факултет и положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
 
3.Виша медицинскасестра-техничар
- да имају завршенувишуили високумедицинскушколуструковних студија општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
4.Медицинскасестра-техничар
- да имају завршенусредњу медицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
            - за медицинску сестру у Служби за нефрологију са центром за дијализу, неопходно је да имају и радно искуство на пословима хемодијализе у трајању од најмање 1 године.
 
5. Техничар-електроничар на хемодијализи
- да имају завршену средњу школу одговарајућег смера и завршену обуку о руковању и одржавању опреме и уређаја за хемодијализуи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
6. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
- да имају завршену основну школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата;
3. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
            4. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
            5. Доказ (потврду) о завршеној обуци за руковање и одржавање опреме и уређаја за хемодијализу;
            6. Уверење Националне службе за запошљавање да је кандидат незапослено лице и о дужини чекања на посао (за незапослена лица) или потврду послодавца да је кандидат у радном односу и то на одређено или неодређено време (за лица у радном односу);
            7. Доказ о радном искуству на пословима хемодијализе (за медицинску сеструза Службу за нефрологију са центром за дијализу).
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
                                                                                                                                  ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                        др Небојша Димитријевић

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

    Број: 3112/1
    27.03.2019. год.
    Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 106/2018), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директорОпште болнице Лесковац расписује
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
 
1.
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ,
 
- у трајању од 24 месеца, са пуним радним временом, за обављање послова:
 
Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар
- У Службиза ортопедију и трауматологију – 1 извршилац
Медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар
- У Службиза гинекологију и акушерство – 1 извршилац
Медицинска сестра/техничар
- У Службиза продужену негу и лечење – 1 извршилац
Лабораторијски техничар у трансфузиологији
- У Службиза трансфузију крви – 1 извршилац
Домар/мајстор одржавања - зидар
- У Одсекуза одржавање објеката Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац
Домар/мајстор одржавања - столар
- У Одсекуза одржавање објеката Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац
Кувар/посластичар
- У Одсекуза исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац
Возач санитетског возила
- У Одсекуза медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац
Руковалац парних котлова
- У Одсекуза грејање Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац
Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
- У Одсеку за одржавање хигијенеСлужбеза техничке и друге послове  -  1 извршилац
Помоћни радник
- У Одсекуза одржавање објеката Службе за техничке и друге послове – 3 извршиоца
 
 
 
 
-          у трајању од 12 месеци, са пуним радним временом, за обављање послова:
 
Виша медицинска сестра/техничар
-          У Службиза пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац
Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар
-          У Службиза ортопедију и трауматологију – 1 извршилац
Медицинска сестра/техничар
-          У Службиза општу хирургију – 1 извршилац
Медицинска сестра/техничар
-          У Служби за психијатрију – 1 извршилац
Кувар/посластичар
- У Одсекуза исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац
Сервирка
-          У Одсекуза исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац
Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
- У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за одржавање хигијене-  1 извршилац
 
 
-          РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ, са пуним радним временом, за обављање послова:
 
Доктор медицине
-          У Службиза психијатрију– 1 извршилац
Виши радиолошки техничар
-          у Службиза радиолошку дијагностику – 1 извршилац
Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар
-          УСлужбиза урологију – 1 извршилац
Виша медицинска сестра/техничар на неонатологији
-          У Службиза гинекологију и акушерство – 1 извршилац
 
2.
 
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 
1.за послове доктора медицине:
- да имају завршен медицински факултет и положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
2.за послове више медицинске сестре - техничара:
- да имају завршену високу или вишу медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.за послове медицинске сестре - техничареопштег смера:
- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
4.за послове медицинске сестре - техничарелабораторијскогсмера:
- да имају завршену средњу медицинску школу лабораторијскогсмера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
            5. за послове кувара/посластичара
- да имају средње образовање угоститељске струке и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
            6. за послове домара/мајстораодржавања - зидар и столара
- да имају средње образовање техничке струке и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
7. за послове возачасанитетског возила
- да имају средње образовање и возачку дозволу Б категорије и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
8. за послове руковалоцапарних котлова
- да имају средње образовање и положен стручни испит за радса судовима под притиском и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
            9. за послове сервирке
- да имају средње образовање и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
10.за послове помоћног радника:
- да имају завршену осмогодишњу школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
11.за послове спремачице
- да имају завршену осмогодишњу школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
 
            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата;
3. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
            4. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
            5. Уверење Националне службе за запошљавање да је кандидат незапослено лице и о дужини чекања на посао (за незапослена лица) или потврду послодавца да је кандидат у радном односу и то на одређено или неодређено време (за лица у радном односу);
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
           
            Кандидати који конкуришу за послове на одређено време у трајању од 24 месецанемају право учешћа на огласу уколико су билиу радном односу на одређено време у Општој болници Лесковац.
 
 
                                                                                                                                 ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                      др Небојша Димитријевић

Poster humanitarnog koncerta Urdruženja obolelih od raka "HRAST"

 

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ ДОБИТНИК „THE BIZZ“ НАГРАДЕ

Општа болница Лесковац, 14. новембра награђена је у Хонг Конгу.

Болница је постала поносни носилац награде „THE BIZZ AWARDS“ коју додељује организација World Confederation of Businesses.

Награда се додељују институцијама, установама, организацијама и појединцима који су отварили запажене резултате у области у којој послују.

На овај начин болница се придружила еминентној и значајној породици WORLDCOB која окупља најуспешније и најзначајније организације на свету.

Доделу награда можете погледати овде.

ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос

Број: 10933/1
31.10.2018. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 1/2015 и на основу сагласности Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-1095/2018-02 од 9.10.2018. године, Општа болница Лесковац расписује
 
 

Ј А В Н И  О Г Л А С
за пријем у радни однос

 
 

1.

 
а) На НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом, за обављање послова:
 
Доктор медицине:
 
1) У Служби за општу хирургију  - 2 извршиоца
 
2) У Служби за психијатрију - 1 извршилац
 
3) УСлужби за продужену негу и лечење - 1 извршилац и
 
4) У Служби за анестезиологију са реаниматологијом - 1 извршилац.
 
Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду
 
1) У Служби за техничке и друге послове - 1 извршилац
 
Виша медицинска сестра - техничар
 
1) У Служби за психијатрију - 1 извршилац и
2) У Служби запријем и збрињавање ургентних стања - 1 извршилац
 
Медицинска сестра - техничар
 
1) У Служби за нефрологију са центром за дијализу - 1 извршилац
2) У Служби за гинекологију и акушерство - Одељење за неонатологију - 1 извршилац,
3) У Служби за пнеумофтизиологију - 1 извршилац,
4) У Служби за интерну медицину са дерматовенерологијом - 1 извршилац и
5) У Служби за општу хирургију - 1 извршилац.

Гинеколошко-акушерска сестра
 
            1) У Служби за гинекологију и акушерство - 1 извршилац
 
Кувар/посластичар
 
            1) У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за исхрану болесника - 1 извршилац
 
Техничар одржавања одеће/радник на прању и пеглању веша
 
1)      У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за прање и одржавање веша - 1 извршилац
 
Помоћни радник
 
1)      У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за одржавање објеката - 1 извршилац
 
Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
 
1)      У Служби за техничке и друге послове - Одсеку за одржавање објеката -  3 извршиоца
 
б) На ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, у трајању од 12 месеци, са пуним радним временом, за обављање послова:
 
Медицинска сестра - техничар
 
            1) У Служби за општу хирургију - 1 извршилац
 

2.
 

 Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове, и то за  радно место:
 
1.Доктор медицине
- да имају завршен медицински факултет и положен стручни испит;
 
2. Службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду
 
- да имају завршено високо образовање техничке струке на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, или на студијама у трајању до 3 године, положен стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду и 1 годину радног стажа на пословима безбедности и здравља на раду у здравственим установама
 
3.Виша медицинскасестра-техничар
- да имају завршенувишуили високумедицинскушколуструковних студија општег смера и положен стручни испит.
 
4.Медицинскасестра-техничар
- да имају завршенусредњу медицинскушколуопштег смера и положен стручни испит.

4.Гинеколошко-акушерска сестра
- да имају завршенусредњу медицинскушколугинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит.
 
5.Кувар/посластичар
- да имају завршенусредњу стручну спрему (ССС или КВ) кулинарског смера.
 
6.Техничар одржавања одеће/радник на прању и пеглању веша,  помоћни   радник и спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге
- да имају завршену основну школу
 
 

3.

            Као доказ о испуњености услова за пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас, са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом становања, потписану од стране кандидата;
            2. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
            3. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
            4. Уверење Националне службе за запошљавање да је кандидат незапослено лице и о дужини чекања на посао (за незапослена лица) или потврду послодавца да је кандидат у радном односу и то на одређено или неодређено време (за лица у радном односу);
            5. Уверење о положеном стручном испиту за обављање послова безбедности и здравља на раду и доказ о дужини радног стажа на пословима безбедности и здравља на раду у здравственим установама (за радно место службеник за послове заштите, безбедности и здравља на раду).
 

4.

Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа код Националне службе за запошљавање и на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
 

                                                                                                      ДИРЕКТОР                
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић     

Међународни конгрес у Лос Анђелесу


МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС ИНТЕРНИСТА

 
На 3. Међународном конгресу Гојазност и хроничне болести у Лос Анђелесу као представник Опште болнице Лесковац И Службе интерне медицине ,одељења ендокринологије учесвовао је Прим др сци мед Горан Цветановић,градоначелник Лесковца и представио се темом из своје докторске дисертације Утврђивање утицаја хипогликемије и Боди масс индекса на квалитет живота у вези са здрављем оболелих од шећерне болести типа 2
Предавање је привукло велику пажњу и изазвало велико интересовање.

Забрана посета 

 
 

Превентивни прегледи

Донација микроскопа за потребе Службе за патолошко-анатомску дијагностикуКомпаније „MICRONIC“ d.o.o и „NICON CEE GmbH“  донирале су микроскоп марке „Nicin Eclipse Е 200 led“
За потребе Службе за патолошко-анатомску дијагностику.
Вредност донације је 500,000.00 динара.

Савез слепих Лесковац донирао ''Хоботнице чудеснице'' Одељењу неонатологијеСавез слепих Лесковац, донирао је Одељењу неонатологије Опште болнице Лесковац ''Хоботнице чудеснице.''

Хоботнице су намењене превремено рођеним бебама и њихов ефекат се најбоље види на примеру који је веома распростањен код превремено рођених беба - чупање сонде кроз коју се хране. Када беба држи краке хоботнице, долази до смањења чупања сонде.

Активисти Савеза слепих Лесковац су се прикључили акцији хеклања и поклањања ових хоботница које се производе прецизно и по строгим правилима.

Општа болница Лесковац и Одељење неонатологије се захваљују на овој донацији.

Обавештење за труднице

Обавештење за труднице
 

Општа болница Лесковац и Служба за анестезиологију и реаниматологију обавештавају све заинтересовене труднице да се у нашој болници може добити услуга епидуралне анестезије (епидурал) током порођаја.
За све информације везане за епидуралну анестезију, можете се јавити запосленима у анестезиолошкој амбуланти сваког радном дана од 13 до 14 часова.
 

Светски дан давалаца крви 2017. године


Општа болница Лесковац и Црвени крст Лесковац пету годину за редом организују обележавање Светског дана добровољних давалаца крви.
Овај дан се од 2005. године у свету обележава 14. јуна, на дан рођења аустријског биолога и лекара Карла Ландштајнера који је заслужан за откриће крвних група.
Овом приликом свим даваоцима су се обратили директор Сектора за заједничке медицинске послове др Миодраг Јанковић, начелница Службе за трансфузију крви др Ана Профировић-Здравковић и Драган Величковић, секретар Црвеног крста Лесковац честитавши им овај празник и захваливши им се на овом хуманом чину.

Живот је крв, а крв је живот. Стога је неопходно подићи свест становништва о овом хуманом чину на високи ниво. Свако од нас мора бити свестан да у неком тренутку живота, некоме од наших најближих, или нама самима може бити потребна крв и то би требало да буде основна мисао при опредељивању за доборовољно давање крви.

На годишњем нивоу Служба за трансфузију крви прикупи око 3000 јединица крви, што у већини случајева задовољава потребе пацијената болнице.

На данашњи дан Општа болница Лесковац и Црвени крст Лесковац поделили су:
157 признања за 5 доборовољних давања крви;
124 признања за 10 добровољних давања крви;
54 признања за 20 добровољних давања крви;
17 признања за 35 доборовољних давања крви;
11 признања за за 50 доборовољних давања крви;
2 признања за 75 доборвољних давања крви.

Пацијенти, менаџмент и колектив Опште болнице Лесковац сви добровољним даваоцима честитају овај праазник и захваљују им се, са жељом да наставе несебично помагање свима којима је потребно.


 

Двоје нових доктора наука у Општој болници Лесковац


Општа болница Лесковац постала је богатија за двоје доктора наука. Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић, 30. маја 2017. године, промовисао је у највише научно звање кандидате који су своје докторске дисертације одбранили на Филозофском, Електронском, Машинском, Медицинском, Природно-математичком и Факултету заштите на раду. 

Међу њима је и двоје лекара Опште болнице Лесковац.
Др сц. мед. Горан Цветановић, градоначелник Лесковца и др сц.мед. Мирјана Миљковић, начелник Службе за педијатрију Опште болнице Лесковац.

Министарства одбране доделило захвалницу директору Опште болнице Лесковац


Регионални центар Министарства одбране Ниш и начелник, пуковник Ненад Марковић доделили су захвалницу директору Опште болнице Лесковац, др Небојши Димитријевићу. Захвалница је додељена за сарадњу, постигнуте резултате и пружену стручну помоћ у реализацији задатака и послова припрема за одбрану и обавеза одбране.

Захвалницу је уручио начелник ЦентраМинистарства одбране Лесковац, мајор Драган Милић.

Ендоскопско уклањање полипа


Особље Одсека за дијагностичку и интервентну ендоскопију, Одељења за гастроентерологију ОБЛ, на челу са прим. др сц. мед. Сашом Грговим извело је, 10. маја 2017. године, ендоскопско уклањање јако великог полипа чиме је избегнута хирушка интервенција код пацијента старог 34 године.

Мајски семинар радиологијеМајски семинар радиологије
 

Лесковац је након скоро 3 деценије био место одржавања скупа радиолога из скоро целе Србије. Мајски семинар радиологије је организован од стране Опште болнице Лесковац и Окружне подружнице СЛД Лесковац и на њему су учествовали најеминентнији стручњаци из ове области.
Скупу су се обратили др Небојша Димитријевић, директор Опште болнице Лесковац, др Горан Станојевић, председник Окружне подружнице СЛД Лесковац и др Мина Цветановић, помоћница градоначелника Лесковца, др Горана Цветановића. Сви су изразили велико задовољство и част због одржћавања скупа.
Директор болнице, др Небојша Димитријевић је истакао да се лесковачка болница увек труди да буде боља, изразивши жељу да се након овог скупа повећа број професора са којима болница сарађује. Такође је истакао да се у Служби за радиолошку дијагностику обављају све дијагностичке процедуре и методе из области радиологије, осим магнетне резонанце за коју се директор и сви запослени надају да ће ускоро бити саставни део ове здравствене установе.
Предавања у оквиру стручног скупа су одржали:
-          Историјат Радиолошке службе Опште болнице Лесковац
Др Миодраг Јанковић. Начелник службе радиолошке дијагностике Опште болнице
-          Место интервентне радиологије у третману интраабдоминалних инфекција
Проф. др Драган Машуловић. ДиректорЦентра за  радиологијуКЦС
-          Улога магнетне резонанце у одређивању стадијума малигних болестиорганаженске карлице
Проф. др Ружица Максимовић.Начелник одељења магнетне резонанце КЦС.Председник удружења радиолога Србије
-          Улога интервентног радиолога у третману некротизирајућегпанкреатитиса
Прим. др Златко Ширић. Директор  Центра за радиологијуКЦНиш
-          Значај компјутеризоване томографске коронарографије у припреми болесникау лечењу хроничних тоталних оклузија интервентним процедурама
Доц. др Јовица Шапоњски. Клинички центар Србије
-          Акутна мождана исхемија - Сликовна дијагностика иендоваскуларни третман
Др Александар Спасић. КЦ Војводине. 

Општа болница Лесковац проглашена најбољом регионалном болницом

Општа болница Лесковац је крајем јануара 2017. године добила обавештење о номинацији болнице за награду 'Најбоља регионална болница' као и о номинацији директора др Небојше Димитријевића за награду 'Менаџер године'.           

Номинације су уследиле након проучавања критеријума, попут:        
-стратескевизије;       
- начина  вођења установе, самогпрофиал установе и личностименаџера;  
- перформансиболнице;         
- мултидисциплинарнихмедицинскихслужби/услуга; 
- професионалности, едукацијеи вештинаменџера;   
- учествовање на интернационалним и локалним  здравственим програмима;           
- позитивни коментари пацијената;      
- фокусирање на пацијенте и њихово задовољство.   

Номинација  је уследила од стране ЕБА-е уз помоћНоминацијског комитета 'Сократ' који пажљивим проучавањем свих критеријума одређује номиноване а и одлучује о томе ко ће бити добитник. Сократове награде су намењене свим истакнутим лидерима у области економије, банкарства, образовања, медицине, као и свим успешним пословним људима и фирмама.   
Директор, др Небојша Димитријевић је као представник болницепозван  да учествује на здравственом панелу у оквиру Форума достигнућа''који се одржава у Лондонуу 'Институту директора' и да представи Општу болницу Лесковац. Након успешно одржене презентације, болница и директор су добили поменуте награде које су уручене на крају одржавања 'Форума достигнућа'.       
Директор је изразио велики понос и част што су болница и он сам били номиновани и добили поменуте награде.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ЗАБРАНЕ ПОСЕТА ПАЦИЈЕНТИМА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

Након обавештења Завода за јавно здравље Лесковац  о одјави епидемије Influenza, virus identificatum на подручју Јабланичког округа, Општа болница Лесковац укида забрану посете пацијентима хоспитализованим у овој установи почев од 20.3.2017. године.

Уређење дела дворишта Опште болнице Лесковац


 

Део дворишта Опште болнице Лесковац испред Дневне болнице Службе за психијатрију уређен је уз помоћ Града Лесковца за шта је издвојено око 1,2 милипна динара.

Донација ЦТГ апарата Служби за гинекологију

Компаније ''ОРИОН'' и ''ДОН ДОН'' донирале су ЦТГ апарат Служби за гинекологију Опште болнице ЛесковацДиректор болнице др Небојша Димитријевић и начелница Службе за гинекологију др Слађана Стојановић истакли су како је ова донација веома важна за поменуту службу због тога што поседују само један овакав апарат новијег типа који се стално користи и како ће сад мониторинг трудница бити лакши.

Вредност донације је око 500.000 динара.

Акција добровољног давања крви у Свечаној сали града ЛесковцаПрвог дана фебруара 2017. године, Служба за трансфузију крви Опште болнице Лесковац спровела је акцију добровољног давања крви у Свечаној сали града Лесковца.
У акцији је прикупљено 18 јединица крви, ниједан давалац није био одбије. 
У служби недостају Б негативна и 0 негативна крва група, стога, Општа болница Лесковац апелује на све грађане са тим крвним групама да дођу у Службу за трансфузију и дају ову драгоцену течност.

Наредна акција биће изведена у касарни у Синковцу, у понедељак 6. фебруара 2017  године од 9 до 12 часова.