Молим унесите адресу ел. поште везану за ваш кориснички налог. Корисничко име ће вам бити прослеђено на ту адресу.

Најава догађаја

Вести

Одлука о избору кандидата 05.02.2021

Позив за достављање понуда за сервер и домен

Број:969
Датум:29.01.2021.год.
 
 
На основу члана 27.став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама и Одлуке одговорног лица наручиоца о покретању поступка набавке од 29.01.2021. године.
 
 
ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Светозара Марковића 110
oбјављује
 
                                            ПО З И В     З А     П О Д Н О Ш Е Њ Е     П О Н У Д Е
 
у поступку набавке услугезакупа „VPS“ сервера и домена „bolnicaleskovac.org“на период од 12 месеци
 
 
 1. Назив и седиште Наручиоца:Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, Лесковац
 2. Врста Наручиоца: Здравствена установа
 3. Интернет адреса Наручиоца: www.bolnicaleskovac.org
 4. Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се не примењује закон о јавним набавкама
 5. Број јавне набавке: 01/21
 6. Предмет набавке: Услуга закупа „VPS“ сервера и домена „bolnicaleskovac.org“ на период од 12 месеци
 7. Процењена вредност набавке: 35.000,00 динара без ПДВ-а
 8. Начин преузимања конкурсне документације – спецификације, односно интернет адреса где је документација доступна: www.bolnicaleskovac.org
 9. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Рок плаћања не може бити дужи од 90дана.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
 
 1.  Захтев у погледу рока важења понуде
            Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нeможе мењати понуду.
 
 1. Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену предност међу понуђачима ће се одредити жребањем - извлачењем цедуља са именима понуђача из кутије. Првоизвучена цедуља биће прворангирана, друго извучена другорангирана и тако редом. Жребању ће присуствоватии представници понуђача.Уколико се представниципонуђача не одазову Позиву да присуствују жребању, исто ће се обавити у присуству још 2 запослена из Одсека за набавке ОБ Лесковац.
 2. Циљ спровођења поступка: Поступак се спроводи ради закључењанаруџбенице/уговора.
 
 1. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:Понуда се пoдноси  на обрасцу понуде  који је садржан у Позиву за подношење понуда, скениран образац понуде послати  електронским путем на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..Обавезно попунити све податке у обрасцу.
Понуде доставити најкасније до 01.02.2021.године до 14 часова.
Понуда се сматра благовременомако је Наручилац примио исту до понедељка 01.02.2021. године до 14:00 часова. Благовремена понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуде. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда сматраће се неблаговременом. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања  понуда.
 1. Место, време и начин отварања понуда:Отварање понуда извршиће се у просторијама Одсека за набавке Опште болнице Лесковац, истог дана, односно у понедељак 01.02.2021. године у 14:30 часова
 2. Лице за контакт:Слободан Димитријевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
 
Услугезакупа „VPS“ сервера и домена „bolnicaleskovac.org“на период од 12 месеци, набавка 01/21
 
Спецификација „VPS“ servera:
 
VPS sevrer hosting (rezervisanih 4 CPU sa 8GB RAM)
WHM/C Panel licenca
SSD web prostor 10GB
Mesečni Brandwith: neograničen
Firewall sa DDoSzaštitom
Domen bolnicaleskovac.org sa SSLsertifikatom
 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 
Понуда бр   ________________ од __________________ за набавку Услуге закупа „VPSсервера и домена bolnicaleskovac.orgна период од годину даназа потребе Опште болнице Лесковац
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:  
 
Адреса понуђача:
 
 
 
Матични број понуђача:
 
 
 
Порески идентификаcиони број понуђача (ПИБ):
 
 
Име особе за контакт:
 
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):
 
 
Телефон/Факс:
 
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:
 
 
 
 
 
Закуп „VPS“ сервера и домена bolnicaleskovac.org”на период од 12 месеци
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  без ПДВ-а  
                                                                                            ПДВ        %  
УКУПНА ВРЕДНОСТ са  ПДВ-ом  
РОК И НАЧИНПЛАЋАЊА  
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ
 
 
                        Датум:                                   М.П.                Потпис понуђача  
       
         
 

СОС телефон за психичку и психолошку подршку

У Општој болници Лесковац уведен је СОС телефон за психичку и психолошку подршку, са циљем да се помогне суграђанима који се суочавају са проблемима психијатријске природе. Разговор са суграђанима обављаће психолози, педагози, социолози и социјални радници уз стручну помоћ психијатара, који су запослени у Служби за психијатрију Опште болнице Лесковац.

Тим за подршку СОС телефоном чине:
др Горан Тојага – неуропсихијатар, координатор тима;
Марина Ђурашевић – психолог;
Маријана Петровић – психолог;
Јулија Момчиловић – психолог;
Александра Гроздановић – психолог;
Драгана Дојчиновић – психолог;
Александра Цветановић – специјални педагог;
Драгана  Мишић – социјални радник;
Анђела Стојиљковић – социјални радник.
 
Број на који суграђани могу да позову је 066 803 7974 и биће доступан сваког дана од 7 до 19 часова.

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутног запосленог

 
    Број: 445/1
    18.01.2021. год.
    Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 445од 18.01.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односнана ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ радизамене одсутног запосленог, са пуним радним временом,за обављање послова:
 
- Медицинска сестра /техничар у операционој сали / инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом.
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршену медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту и
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе, уверење о положеном стручном испиту и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                   др Небојша Димитријевић
 

Одлука о избору кандидата 18.12.2020

Расписује се јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време због повећаног обима рада, у трајању до 12 месеци, са пуним радним временом

 

Одлуке о избору кандидата 19.11.2020

Одлуке о избору кандидата 16.11.2020

Одлуке о избору кандидата 28.10.2020

Додела Октобарских наградаНа свечаној седници одржаној у сали Народног позоришта, 11. октобра, поводом обележавања Дана града,на традиционалној додели награда, које је уручио градоначелник града Лесковца, др сци мед Горан Цветановић, међу најзаслужнијима су се нашли и наши лекари којима је уручена октобарска награда:
 • др Драган Јовановић, начелник Службе за пнеумофтизиологију Опште болнице Лесковац, због изузетног доприноса и хуманости у борби против епидемије заразне болести Covid 19, на функцији управника Ковид болнице;
 • прим др Милан Петровић, начелник Службе за урологију Опште болнице Лесковац, због константног залагања на унапређењу рада Службе за урологију;
 • Постхумно др Душанки Живковић, лекару специјалисти инфектологије, због изузетне посвећености професији.

Одлуке о избору кандидата

ИСПРАВКA Ј А В Н О Г О Г Л А С А објављеног на сајту Министарства здрава РС дана 28.09.2020. године

У јавном огласуза пријем у радни односнаНЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, за обављање послова:
 
1.      Домар/мајстор одржавања / руковалац парних котлова Одсека за грејање Службе за техничке и друге послове – 2 извршиоца
 
мења се тачка 2. и гласи:
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
– завршена средња стручна спрема (IV или III степен) и положен стручни испит за рад са судовима под притиском.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

ИСПРАВКA Ј А В Н О Г О Г Л А С А објављеног на сајту Министарства здрава РС дана 24.09.2020. године

У јавном огласуза пријем у радни односнаодређено време због повећаног обима посла, у трајању до 24 месеца,са пуним радним временом,за обављање послова:
 
1.      Домар/мајстор одржавања / руковалац парних котлова Одсека за грејање Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;
 
 
мења се тачка 2. и гласи:
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
– завршена средња стручна спрема (IV или III степен) и положен стручни испит за рад са судовима под притиском.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

       Број: 9486/1
       23.09.2020. год.
      Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 9486од 23.09.2020. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
 
1.
за пријем у радни односнаОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ:
 
- због повећаног обима посла, у трајању до 24 месеца,са пуним радним временом,за обављање послова:
 
1.      Домар/мајстор одржавања / руковалац парних котлова Одсека за грејање Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;
 
 
- због замене одсутног запосленог,са пуним радним временом,за обављање послова:
 
2.Лабораторијски техничар у дијагностици Одсека за лабораторијску хематологију  Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
1.                              За послове Домар/мајстор одржавања / руковалац парних котлова Одсека за грејање Службе за техничке и друге послове– завршена средња стручна спрема (IV степен) и положен стручни испит за рад са судовима под притиском.
2.                              За послове Лабораторијски техничар у дијагностици Одсека за лабораторијску хематологију  Службе за лабораторијску дијагностику - средње образовање - медицинска школа лабораторијског смера,положен стручни испит.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
4. Доказ о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском (за руковаоца парних котлова);
5. Уверење о положеном стручном испиту (за лабораторијског техничара);
            6. Фотокопију личне карте.
 
4.
            Право учешћа на огласу за заснивање радног односа за обављање послова домар/мајстор одржавања / руковалац парних котлова Одсека за грејање Службе за техничке и друге послове немају лица која су била у радном односу у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посла.
5.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
6.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе, уверења о положеном стручном испиту и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

      Број: 8951/1
      14.09.2020. год.
      Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 8951 од 10.09.2020. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односнаНЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, за обављање послова:
 
            1. МАГИСТАР ФАРМАЦИЈЕу Болничкој апотеци – 2 извршиоца
 
2. ПСИХОЛОГ  У Службиза психијатрију, Одељењу за психозе, Одсеку за ургентна стања и акутне психозе– 1 извршилац
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
1.      за послове магистра фармације:
- да имају високо образовање - на интегрисаним академским студијама или на основним студијама у трајању од најмање 5 година - фармацеутски факултет смер дипломирани фармацеут, положен стручни испит и да су здравствено способниза обављање послова за које подносе пријаву.
2.      за послове психолога:
- да имају високо образовање: на студијама другог степена (мастер академске студије) или на основним студијама у трајању од најмање четири годинеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за магистра фармације) и
            5. Фотокопију личне карте.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверене фотокопије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, лиценцу, као и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ у трајању до 24 месеца

      Број: 8959/1
     14.09.2020. год.
      Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 8959од 10.09.2020. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односнаОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла, у трајању до 24 месеца,са пуним радним временом,за обављање послова:
 
1.                           Техничар инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме - електротехничар за одржавање електромедицинске опреме Одсека за одржавање опреме Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;
2.                           Домар/мајстор одржавања - техничар за одржавање мреже централног развода гасова Одсека за одржавање опреме Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;
3.                           Техничар инвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме / референт за административно-техничке послове Одсека за прање и одржавање веша Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
1.                              За послове техничараинвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме - електротехничар за одржавање електромедицинске опреме Одсека за одржавање опреме Службе за техничке и друге послове– завршена средња стручна спрема (IV степен) електротехничке струке.
2.                              За послове домара/мајстораодржавања - техничараза одржавање мреже централног развода гасова Одсека за одржавање опреме Службе за техничке и друге послове –завршена средња стручна спрема (IV степен) машинско техничке струке.
3.                              За послове техничараинвестиционог/техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме / референтаза административно-техничке послове Одсека за прање и одржавање веша Службе за техничке и друге послове –завршена средња стручна спрема (IV степен).
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломеи доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због замене одсутних запослених

      Број: 8962/1
      14.09.2020. год.
      Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 8962од 10.09.2020. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односнаОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због замене одсутних запослених,са пуним радним временом,за обављање послова:
 
ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ
1. Доктор медицине Кабинета за реуматологију Службеза физикалну медицину и рехабилитацију – 1 извршилац;
2. Доктор медицине Одсека за специфична обољења плућа Службе за пнеумофтизиологију – 1 извршилац;
3. Доктор медицине Одсека за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац.
 
ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ
1. Виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 2 Одсека за интензивну негу Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
2. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за гастроентерологију и хепатологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
3. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за оториноларингологију – 1 извршилац;
4. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
5. Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за контрастну радиодијагностику Службе за радиолошку дијагностику – 1 извршилац;
6. Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 
            МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ
 
            1. Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу Диспанзера за плућне болести и ТБЦ Службе за пнеумофтизиологију– 1 извршилац;
            2. Медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац;
            3. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за колоректопроктолошка обољења Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
            4. Медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за испитивање и лечење стерилитета Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац.
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
1.                              За послове доктора медицине - високо образовање - на интегрисаним академским студијама или на основним студијама у трајању од најмање 5 година - медицински факултети положенстручни испит;
2.                              За послове више медицинске сестре:
- за послове под редним бројевима 1. и 6. - Високо образовање: на основним струковним/академским студијама првог степена или на основним студијама у трајању од најмање 2 године - медицинска школа гинеколошко-акушерског или општег смера и положенстручни испит;
- за послове под редним бројевима 2, 3. и 4. - Високо образовање: на основним струковним/академским студијама првог степена или на основним студијама у трајању од најмање 2 године - медицинска школа општег смера и положенстручни испит;
- за послове под редним бројем 5. - Високо образовање: на основним струковним/академским студијама првог степена или на основним студијама у трајању од најмање 2 године - медицинска школа радиолошког смера и положенстручни испит.
            3.         За послове медицинске сестре/техничара:
- за послове под редним бројевима 1, 2. и 3. - Средње образовање - медицинска школа општег смера и положен стручни испит;
- за послове под редним бројем 4 - Средње образовање - медицинска школа општег смераи положен стручни испит.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту и
5. Фотокопију личне карте.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе, уверење о положеном стручном испиту и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

Кардиологија за Службу за интерну медицину са дерматовенерологијом - 1 ужа специјализација
 
Кандидат Просечна оцена на студијама Број бод. Дужина студирања Број бод. Дужина радног стажа у здрав. делатности Број бод. Успех на спец. студијама Број бод. Научно звање Оцена колегијума УКУПНО
Ђокић Дејан 8,08 7 7г 2м 8 11г 5 одличан 10   10 40
Деспотовић Динка 7,94 6 6г 2м 8 19г 5 врло добар 5   0 24
 
 
Реуматологија за Службу за интерну медицину са дерматовенерологијом - 1 ужа специјализација
 
Кандидат Просечна оцена на студијама Број бод. Дужина студирања Број бод. Дужина радног стажа у здрав. делатности Број бод. Успех на спец. студијама Број бод. Научно звање Оцена колегијума УКУПНО
Николић Ивица 7,19 5 5г 9м 10 25г 5м 5 одличан 10   10 40
 
 
                     
 
 
 
 
Нефрологија за потребе Службе за нефрологију са центром за дијализу - 1 ужа специјализација
 
Кандидат Просечна оцена на студијама Број бод Дужина студирања Број бод Дужина радног стажа у здрав. делатности Број бод Успех на спец студијама Број бод Научно звање - број бодова Оцена колегијума УКУПНО
Давинић Слободан 9,21 9 5г 5м 10 35г 5 одличан 10 2 10 46
Соколовић Миодраг 8,5 7 10г 1м 2 19г 5 одличан 10   0 24
 

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА

РАНГ ЛИСТА
КАНДИДАТА ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА
 
 
Психијатрија - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
Илић Милан 9,13 9 6г 5м 10 1г 3м 1 20
Јовановић Душан 8,09 7 9г 2м 4 0 11
 
Интерна медицина за потребе Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом - 2 специјализације
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
Стевановић Александра 9,77 10 10 3г 3м 3 23
Стојановић Јелена 9,23 9 5г 11м 10 2г 1м 2 21
Гргов Иван 8,81 8 6г 9м 10 0 18
 
Интернистичка онкологија за потребе Одељења за Онкологију - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
               
 
Гинекологија и акушерство - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
Стојановић Марко 7,35 5 9г 11м 4 3г 3м 3 12
               
 
Општа хирургија - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
Гргов Иван 8,81 8 6г 9м 10 0 18
Цветковић Мирослав 7,81 6 8г 6м 6 2г 3м 2 14
 
Ортопедска хирургија и трауматологија - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
Коцић Златко 8,09 7 7г 11м 8 0 15
Савић Мирослав 8,57 8 10г 1м 2 0 10
 
Интерна медицина за потребе Службе за продужену негу и лечење - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
Колак Игор 8,7 8 11г 7м 0 5г 3м 5 13
               
 
Офталмологија - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
Цветковић Мирослав 7,81 6 8г 6м 6 2г 3м 2 14
               
 
 
 
 
Максилофацијална хирургија за потребе Службе за ОРЛ - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
               
               
 
Педијатрија за потребе Службе за педијатрију - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
Тонић Јасмина 9,04 9 6г 0м 10 3г 3м 3 22
               
 
Урологија - 2 специјализације
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
Штеровић Срђан 8,14 7 7г 1м 8 4г 8м 4 19
Коцић Мирослав 8,79 8 6г 1м 10 0 18
Цветковић Мирослав 7,81 6 8г 6м 6 2г 3м 2 14
Савић Мирослав 8,57 8 10г 1м 2 0 10
 
Анестезиологија, реаниматологија и интензивна терапија - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
Арсић Милена 7,93 6 11г 7м 0 1г 5м 1 7
               
 
Ургентна медицина - 2 специјализације
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
               
               
 
Интерна медицина за потребе Службе за нефрологију - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
Стевановић Стефан 8,47 7 7г 3м 8 1г 3м 1 16
               
 
Патологија - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
Ристић Марија 8,3 7 6г 7м 10 1г 8м 1 18
               
 
Радиологија - 1 специјализација
 
Кандидат Просечна оцена Број бодова Дужина студирања Број бодова Радни стаж у здр. делатности Број бодова УКУПНО
               
               
 

ИНТЕРНИ ОГЛАС за доделу специјализација

     Број: 7140/2
   20.07.2020. год.
    Л е с к о в а ц
 

На основу члана 175. став 3. Закона о здравственој заштити и члана 14. Правилника о стручном усавршавању, Управни одбор Опште болнице Лесковац на седници одржаној дана 17.07.2020. године, расписао је
 
ИНТЕРНИ ОГЛАС
за доделу специјализација
 
1. РАСПИСУЈЕ СЕ ИНТЕРНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАИ УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:
 
            СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ:
 
 
Служба за психијатрију
- специјализација из психијатрије                                                            1
 
            Служба за интерну медицину са дерматовенерологијом
                        - специјализација из интерне медицине                                                  2
 
Служба за интерну медицину са дерматовенерологијом – Одељење за онкологију
            - специјализација из интернистичке онкологије                                      1
 
Служба за гинекологију и акушерство
                        - специјализација из гинекологије и акушерства                                     1
 
Служба за општу хирургију
            - специјализација из опште хирургије                                                                   1
 
Служба за ортопедију и трауматологију
            - специјализација из ортопедске хирургије и трауматологије                            1
 
            Служба за продужену негу и лечење
            - специјализација из интерне медицине                                                              1
 
            Служба за офталмологију
            - специјализација из офталмологије                                                                      1
 
            Служба за ОРЛ са МФХ
            - специјализација из максилофацијалне хирургије                                             1
 
            Служба за педијатрију
            - специјализација из педијатрије                                                                           1
 
            Служба за урологију
            - специјализација из урологије                                                                               2
 
            Служба за анестезиологију са реанимацијом
            - специјализација из анестезиологије, реаниматологије
и интензивне терапије                                                                                             1
 
            Служба за пријем и збрињавање ургентних стања
            - специјализација из ургентне медицине                                                            2
 
            Служба за нефрологију са центром за дијализу
            - специјализација из интерне медицине                                                              1
 
            Служба за патолошко – анатомску дијагностику
            - специјализација из патологије                                                                             1
 
            Служба за радиолошку дијагностику
            - специјализација из радиологије                                                                          1
 
            УЖЕ  СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ:
 
            Служба за интерну медицину са дерматовенерологијом                                           
            - ужа специјализација из кардиологије                                                                 1
            - ужа специјализација из реуматологије                                                               1
 
            Служба за нефрологију
            - ужа специјализација из нефрологије                                                                  1
 
 
Право учешћа на интерном огласу имају кандидати који испуњавају услове прописане Законом о здравственој заштити, Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадникаи Правилником о стручном усавршавању Опште болнице Лесковац.
 
 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ИНТЕРНОМ ОГЛАСУ ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СУ СЛЕДЕЋИ:

Право учешћа на интерном огласу за доделу специјализација имају доктори медицине са положеним стручним испитом, који су у радном односу у Општој болници на неодређено време.
 
 

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ИНТЕРНОМ ОГЛАСУ ЗА ДОДЕЛУ УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СУ СЛЕДЕЋИ:

Право учешћа на интерном огласу за доделу уже специјализације имају доктори медицине који имају специјализацију изинтерне медицине,који су у радном односу у Општој болници на неодређено време.
 

 1. Рокза подношење пријаве је  8 данаод дана објављивања интерног огласа.

 
            Уз пријаву кандидати подносе следеће доказе:

 • оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету(уколико кандидат није добио диплому већ има само уврење, потребно је да достави потврду факултета да је диплома у фази израде,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији (за кандидате који подносе захтев за доделу уже специјализације),
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • потврду о укупној дужини стажа у здравственој делатности,
 • оверену фотокопију радне књижице,
 • оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом научном звању магистра, односно доктора наука,
 • извод из матичне књиге венчаних (за запослене код којих је дошло до промене презимена након дипломирања).

            Пријаве се подносе непосредно Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац.
 
 
                                                                                                                             ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                       УПРАВНОГ ОДБОРА
 
                                                                                                             Соња Драшковић, дипл. ецц., с.р.

ДОНАЦИЈА ПРЕДСЕДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОПШТОЈ БОЛНИЦИ ЛЕСКОВАЦ


Захваљујући великој помоћи председника Републике Србије Александра Вучића, Владе Републике Србије, Председнице Владе Републике Србије и Кризног штаба за сузбијање болести COVID – 19, Општа болница Лесковац је за новоформирану COVID болницу добила седам нових респиратора, 10 монитора, нови фиксни и мобилни рендген апарат, заштитну опрему у виду 15000 маски, исто толико рукавица, 2000 скафандера и каљача, средства за дезинфекцију, потребне лекове и другу медицинску и заштитну опрему.

Одлукe о избору кандидата фебруар 2020

Humanitarni koncert udruženja obolelih od raka "Hrast" povodom 8. marta

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА у трајању од 24 месеца, са пуним радним временом

Број: 679/1
    21.01.2020. год.
      Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 106/2018), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директорОпште болнице Лесковац расписује
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни односнаОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛА у трајању од 24 месеца, са пуним радним временом, за обављање послова:
 
 
ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ФИЗИОТЕРАПЕУТИ
 
-          Виша медицинска сестра/техничар на неонатологији Кабинета за контролу и праћење ризичне новорођенчади Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
-          Виша медицинска сестра/техничар Одсека за дечју хирургију Одељења за општу хирургију Службе за општу хирургију– 1 извршилац;
-          Виша медицинска сестра/техничар Одсека за токсикологију Службе за пријем и збрињавање ургентних стања– 1 извршилац;
-          Виша медицинска сестра/техничар Одсека за ургентни медицински транспортСлужбе за пријем и збрињавање ургентних стања– 1 извршилац;
-          Виши физиотерапеут Одсека за амбулантну рехабилитацијуСлужбе за физикалну медицину и рехабилитацију– 1 извршилац;
-          Виши физиотерапеут Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечење– 1 извршилац.
 
 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ
 
-          Медицинска сестра/техничар Одсека за капљичне инфекције службе за инфективне болести– 1 извршилац;
-          Медицинска сестра/техничар Одсека за ендоскопску хирургију Одељења за абдоминалну хирургију Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
-          Медицинска сестра/техничар Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за ортопедију и трауматологију– 1 извршилац;
-          Медицинска сестра/техничар Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за општу хирургију– 1 извршилац;
-          Медицинска сестра/техничар Одсека за интензивну негу – Коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац.
 
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
1.      за послове више медицинске сестре/физиотерапеута:
- да имају завршену високу или вишу медицинску школу општег смера и положен стручни испит, односно високу или вишу медицинску школу општег или гинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит (за медицинску сестру на Одељењу за неонатологију), односно високу или вишу медицинску школу физиотерапеутског смера и положен стручни испит (за физиотерапеуте) и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
            2. за послове медицинске сестре/техничара:
- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера и положен стручни испит, и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
            4. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Право учешћа на конкурсу немају лица која су већ била у радном односу на одређено време у Општој болници Лесковацзбог повећаног обима посла.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                      др Небојша Димитријевић

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ, са пуним радним временом

Број: 684/1
    21.01.2020. год.
      Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 106/2018), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директорОпште болнице Лесковац расписује
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни односнаОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ, са пуним радним временом, за обављање послова:
 
            ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ
 
-          Доктор медицине Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом – 1 извршилац;
 
ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ
 
-          Виша медицинска сестра/техничар Одсека за гастроентерологију Службе за педијатарију– 1 извршилац;
-          Виша медицинска сестра/техничар Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац.
 
 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ
 
-          Медицинска сестра/техничар Одсека за капљичне инфекције службе за инфективне болести– 1 извршилац;
-          Медицинска сестра/техничар Одсека за надзор и лечење у пуерпериуму Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
-          Медицинска сестра/техничар Одсека за пријем, тријажу и реанимацију Службе за пријем и збрињавање ургентних стања– 1 извршилац;
-          Медицинска сестра/техничар Одсека за неспецифична обољења плућа Службе за пнеумофтизиологију– 1 извршилац;
-          Медицинска сестра/техничар Одсека за полуинтензивну негу Службе за педијатрију– 1 извршилац.
 
 
 
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
1.      за послове доктора медицине:
- да имајувисоко образовање - на интегрисаним академским студијама или на основним студијама у трајању од најмање 5 година - медицински факултет и стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву, као и да имају искуство у раду на пословима оториноларингологије у трајању од најмање једне године.
2.      за послове више медицинске сестре:
- да имају завршену високу или вишу медицинску школу општег или гинеколошко/акушерског смера (за вишу сестру на гинекологији) и положен стручни испит, односно високу или вишу медицинску школу општег или педијатријскогсмера и положен стручни испит (за вишу сеструна педијатрији) и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
            2. за послове медицинске сестре/техничара:
- да имају завршену медицинску школу општег смера и положен стручни испит или гинеколошко/акушерског смера (за медицинскусестру на гинекологији) и положен стручни испит, односно медицинску школу општег или педијатријскогсмера и положен стручни испит (за медицинску сеструна педијатрији) и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
            4. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
            5. Доказ о радном искуству на пословима оториноларингологије (за доктора медицине).
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

        Број: 633
    21.01.2020. год.
      Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 106/2018), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2018. годину број 112-01-200/2018-02 од 20.08.2018. године, директорОпште болнице Лесковац расписује
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
РАСПИСУЈЕ СЕ ЈАВНИ ОГЛАС за пријем у радни односнаНЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, за обављање послова:
 
            ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ
-          Доктор медицине Одсека за конзервативно лечење Службе за урологију– 1 извршилац;
-          Доктор медицине Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за општу хирургију– 1 извршилац и
-          Доктор медицине Одсека за колекцију и конзервацију крвии васпитно-мотивациони радСлужбе за трансфузију крви1 извршилац.
 
ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ФИЗИОТЕРАПЕУТИ
-          Виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 2 Одсека за интензивну негу Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију– 1 извршилац и
-          Виши физиотерапеут Одсека за продужено лечење и рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију– 1 извршилац.
 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАРИ
-          Медицинска сестра/техничар Дневне болнице Службе за психијатрију– 1 извршилац;
-          Медицинска сестра/техничар у интервентним процедурама Одсека за инвазивну кардиолошку дијагностику Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологјом– 2 извршиоца;
-          Медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментарОдсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за ортопедију и трауматологију– 1 извршилац;
-          Медицинска сестра/техничар у хемодијализиОдсека за специјалистичко-консултативну делатност са дневном болницом Службе за нефрологију са центром за дијализу– 1 извршилац;
-          Лабораторијски техничар у дијагностици Одсека за специјалну биохемију Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац.
 
ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ
-          Руководилац послова инвестиционог и техничког одржавања / шеф Одсека за одржавање објеката Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац;
-          Службеник за послове одбране, заштите и безбедности / шеф Одсека за обезбеђење и противпожарну заштиту Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
1.      за послове доктора медицине:
- да има високо образовање - на интегрисаним академским студијама или на основним студијама у трајању од најмање 5 година - медицински факултет и стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
2.      за послове више медицинске сестре/физиотерапеута:
- да имају завршену високу или вишу медицинску школу општег смера и положен стручни испит, односно вишу медицинску школу физиотерапеутског смера и положен стручни испит (за физиотерапеуте) и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
            3. за послове медицинске сестре/лабораторијског техничара:
- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера и положен стручни испит, односно средњу медицинску школу лабораторијског смера и положен стручни испит (за лабораторијске техничаре) и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
4. за послове руководиоцапослова инвестиционог и техничког одржавања / шефа Одсека за одржавање објеката Службе за техничке и друге послове- да имају завршено високо образовање електротехничке струке (смер електроника или енергетика) или грађевинске струке: на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама или на основним студијама у трајању од најмање 4 годинеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
5. за послове службениказа послове одбране, заштите и безбедности / шефаОдсека за обезбеђење и противпожарну заштиту Службе за техничке и друге послове– да имају завршеновисоко образовање: на основним студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова или на студијама у трајању до 3 године и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
            4. Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                       др Небојша Димитријевић

Oglas za javno nadmetanje

О Г Л А С

за јавно надметање ради продаје отпадног материјала који се уклања са објекaта Опште болнице Лесковац

 
            Општа болница Лесковац позива све заинтересоване понуђаче да доставе пријаве за учешће радијавногнадметања за продају:
1. Челичне подконструкције кровног покривача од решеткастих носача– по почетној цени од 20,00 динара по килограму (оквирна количина = 8.000 кг),
 1. Демонтираног ломљеног мермера са фасаде – по почетној цени од 200,00 динара по метру квадратном(оквирна количина = 250 м2),
 2. Пластифицираног поцинкованог профилисаног лима – по почетној цени од 40,00 динара по килограму (оквирна количина 10.000 кг),
 3. Црепа ознаке ИГМ «Победа» Но 221 – по почетној цени од 10,00 динара по комаду (оквирна количина 14.000 комада),
 4. Црепа ознаке «Континентал» тип 310 – по почетној цени од 15,00 динара по комаду (оквирна количина 6.000 комада) и
 5. Слемењака – капака – по почетној цени од 30,00 динара по комаду (оквирна количина 1.000 комада).
            Продаја отпадног материјала ће се извршити путем јавног надметања.
Пријаве за учешће се могу предати директно у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац или препорученом пошиљком на адресу:
ОПШТА  БОЛНИЦА  ЛЕСКОВАЦ
ул. Светозара Марковића 110
16000  Лесковац
            У пријави за учешће понуђач треба да наведе све релевантне податке о себи (било да је у питању физичко или правно лице).
Потребно је, такође,да се прецизно наведе за коју врсту отпадног материјала доставља пријаву, наводећи тачан број позиције и назив материјала.
Пријаве за учешће се морају односити на укупну оквирну количинуза одређену позицију.
Стварне количине отпадног материјала који се продаје по килограму утврдиће се мерењем на ваги.
Стварне количине отпадног материјала који се продаје по квадрату утврдиће се мерењем квадратуре.
Стварне количине отпадног материјала који се продаје по комаду утврдиће се бројањем.
Пријаве за учешћеу затвореној коверти (са назнаком: «за јавно надметање ради продаје отпадног материјала»треба доставити најкасније до 26.11.2019. године до 9,00 часова.
            Јавно надметање ће се обавити дана 26.11.2019. године у 10,00часова у конференцијској сали Опште болнице Лесковац.
            Уколико прво надметање не успе, друго ће се одржати дана 28.11.2019. годинеу 10,00 часова, а уколико и друго надметање не успе, продаја ће се обавити слободном погодбом дана 29.11.2019. годинеу 10,00 часова.
            Заинтересована лица могу погледати понуђене ствари у кругу болнице сваког радног дана од 10,00 до 13,00 часова са лицем које буде задужено из Службе за техничке и друге послове.
            Право учешћа на јавном надметањуимајусва правна и физичка лица.
            Порези и други трошкови падају на терет купца.
            Купац ће бити дужан да отпадни материјал изнесе из круга Болнице у року који договори са Комисијом за спровођење јавног надметања.
Износ назначен у фактури купац је дужан да уплати на текући рачун продавцау року од 10 дана од дана преузимања."
 
                                                                                                        Д И Р Е К Т О Р
                                                                                            ОПШТЕ  БОЛНИЦЕ  ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                др Небојша Димитријевић

ЛАПАРОСКОПСКА ХИРУРГИЈА КОЛОНА И РЕКТУМАПоводом спровођења пројекта „ЛАПСЕРБ" који је  Министарство здравља покренуло почетком године и у Општој болници Лесковац
одржаће се инструкторска радионица.
Наиме, Министарство здравља је почетком  године покренуло програм обуке српских хируруга у области лапароскопских операција
дебелог црева.
Спровођење пројекта „ЛАПСЕРБ" који води  један  од светских стручњака у овој области професор Амџад Парвајз,
који долази 26.јуна у Лесковац.
Професор Парвајз је оснивач Европске Академије за роботску хирургију и водећи је инструктор
за роботску хирургију у свету.
Радиће у нашој хируршкој сали поменуте операције 27.  и 28.јуна , а читав ток операције заинтересовани лекари ће моћи да прате
у директном преносу у сали за стручне састанке.
Са посебним задовољством  вас позивамо да узмете учешће у раду.

НОВИ ПРЕДСЕДНИК ОКРУЖНЕ ПОДРУЖНИЦЕ СЛД-А

За председника Окружне подружнице Српског лекарског друштва Лесковац
на седници Скупштине изабран је Прим Др Милан Петровић , Начелник Службе за урологију
који је постављен уместо досадашњег др Горана Станојевића , Начелника Службе за патолошку дијагностику .
Новом руководству желимо да настави са досадашњом традицијом и успешним радом.

ПОДПРЕДСЕДНИК ГАСТРОЕНЕРОЛОШКЕ СЕКЦИЈЕ

Нови подпредседник Прим др сци мед Саша Гргов,  Гастроентеролошке секције Српског лекарског друштва.
На недавно одржаној Гастроентеролошкој секцији Српског лекарског друштва изабрано је ново руководство, а
међу њима и наш лекар који се истиче у овој области.
Поред бројних похвала, и одличних резултата којима се истичу наши гастроентеролози, ово је још једно признање нашој болници.

Јавна лицитација за продају старог расходованог возила

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ, Светозара Марковића 110, расписује
 
 
 
Ј А В Н У   Л И Ц И Т А Ц И Ј У
за продају старог расходованог возила
 
 
Јавна лицитација ће се одржати дана 31.05.2019. године, са почетком у 10 часова, у Конференцијској сали  Опште болнице Лесковац  (сутерен главне зграде Болнице).
Предмет лицитације је следећа возила:
 

Возило
 
Година производње Почетна вредност
Застава камион 35,8 1985. 40.000,00

 
Преглед возила се може извршити сваког радног дана у времену од 10-14 часова у Возном парку Опште болнице Лесковац.
Право учешћа на лицитацији имају кандидати који су уплатили 10% почетне вредности возила која лицитирају. Уплата се врши на благајни Опште болнице Лесковац (на 6. спрату). Уплаћени новац ће бити враћен лицима којима не буде продато возило на лицитацији.
Сви учесници у лицитацији су дужни да поднесу пријаву за учешће у лицитацији најкасније до 9.30 часова на дан када се лицитација спроводи. Пријава се подноси у Одељењу за правне послове (сутерен Болнице). Пријава мора садржати основне податке о учеснику у лицитацији.
Излицитирана вредност возила се мора уплатити Општој болници Лесковац најкасније у року од 2 дана од дана завршене лицитације.
 
Уколико прва лицитација не успе, наредна ће се одржати 7.06.2019. године у 10 часова.

Оглас за продају лима

 

Poster humanitarnog koncerta Urdruženja obolelih od raka "HRAST"

 

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ ДОБИТНИК „THE BIZZ“ НАГРАДЕ

Општа болница Лесковац, 14. новембра награђена је у Хонг Конгу.

Болница је постала поносни носилац награде „THE BIZZ AWARDS“ коју додељује организација World Confederation of Businesses.

Награда се додељују институцијама, установама, организацијама и појединцима који су отварили запажене резултате у области у којој послују.

На овај начин болница се придружила еминентној и значајној породици WORLDCOB која окупља најуспешније и најзначајније организације на свету.

Доделу награда можете погледати овде.

Међународни конгрес у Лос Анђелесу


МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС ИНТЕРНИСТА

 
На 3. Међународном конгресу Гојазност и хроничне болести у Лос Анђелесу као представник Опште болнице Лесковац И Службе интерне медицине ,одељења ендокринологије учесвовао је Прим др сци мед Горан Цветановић,градоначелник Лесковца и представио се темом из своје докторске дисертације Утврђивање утицаја хипогликемије и Боди масс индекса на квалитет живота у вези са здрављем оболелих од шећерне болести типа 2
Предавање је привукло велику пажњу и изазвало велико интересовање.

Забрана посета 

 
 

Превентивни прегледи

Донација микроскопа за потребе Службе за патолошко-анатомску дијагностикуКомпаније „MICRONIC“ d.o.o и „NICON CEE GmbH“  донирале су микроскоп марке „Nicin Eclipse Е 200 led“
За потребе Службе за патолошко-анатомску дијагностику.
Вредност донације је 500,000.00 динара.

Савез слепих Лесковац донирао ''Хоботнице чудеснице'' Одељењу неонатологијеСавез слепих Лесковац, донирао је Одељењу неонатологије Опште болнице Лесковац ''Хоботнице чудеснице.''

Хоботнице су намењене превремено рођеним бебама и њихов ефекат се најбоље види на примеру који је веома распростањен код превремено рођених беба - чупање сонде кроз коју се хране. Када беба држи краке хоботнице, долази до смањења чупања сонде.

Активисти Савеза слепих Лесковац су се прикључили акцији хеклања и поклањања ових хоботница које се производе прецизно и по строгим правилима.

Општа болница Лесковац и Одељење неонатологије се захваљују на овој донацији.

Обавештење за труднице

Обавештење за труднице
 

Општа болница Лесковац и Служба за анестезиологију и реаниматологију обавештавају све заинтересовене труднице да се у нашој болници може добити услуга епидуралне анестезије (епидурал) током порођаја.
За све информације везане за епидуралну анестезију, можете се јавити запосленима у анестезиолошкој амбуланти сваког радном дана од 13 до 14 часова.
 

Светски дан давалаца крви 2017. године


Општа болница Лесковац и Црвени крст Лесковац пету годину за редом организују обележавање Светског дана добровољних давалаца крви.
Овај дан се од 2005. године у свету обележава 14. јуна, на дан рођења аустријског биолога и лекара Карла Ландштајнера који је заслужан за откриће крвних група.
Овом приликом свим даваоцима су се обратили директор Сектора за заједничке медицинске послове др Миодраг Јанковић, начелница Службе за трансфузију крви др Ана Профировић-Здравковић и Драган Величковић, секретар Црвеног крста Лесковац честитавши им овај празник и захваливши им се на овом хуманом чину.

Живот је крв, а крв је живот. Стога је неопходно подићи свест становништва о овом хуманом чину на високи ниво. Свако од нас мора бити свестан да у неком тренутку живота, некоме од наших најближих, или нама самима може бити потребна крв и то би требало да буде основна мисао при опредељивању за доборовољно давање крви.

На годишњем нивоу Служба за трансфузију крви прикупи око 3000 јединица крви, што у већини случајева задовољава потребе пацијената болнице.

На данашњи дан Општа болница Лесковац и Црвени крст Лесковац поделили су:
157 признања за 5 доборовољних давања крви;
124 признања за 10 добровољних давања крви;
54 признања за 20 добровољних давања крви;
17 признања за 35 доборовољних давања крви;
11 признања за за 50 доборовољних давања крви;
2 признања за 75 доборвољних давања крви.

Пацијенти, менаџмент и колектив Опште болнице Лесковац сви добровољним даваоцима честитају овај праазник и захваљују им се, са жељом да наставе несебично помагање свима којима је потребно.


 

Двоје нових доктора наука у Општој болници Лесковац


Општа болница Лесковац постала је богатија за двоје доктора наука. Ректор Универзитета у Нишу проф. др Драган Антић, 30. маја 2017. године, промовисао је у највише научно звање кандидате који су своје докторске дисертације одбранили на Филозофском, Електронском, Машинском, Медицинском, Природно-математичком и Факултету заштите на раду. 

Међу њима је и двоје лекара Опште болнице Лесковац.
Др сц. мед. Горан Цветановић, градоначелник Лесковца и др сц.мед. Мирјана Миљковић, начелник Службе за педијатрију Опште болнице Лесковац.

Министарства одбране доделило захвалницу директору Опште болнице Лесковац


Регионални центар Министарства одбране Ниш и начелник, пуковник Ненад Марковић доделили су захвалницу директору Опште болнице Лесковац, др Небојши Димитријевићу. Захвалница је додељена за сарадњу, постигнуте резултате и пружену стручну помоћ у реализацији задатака и послова припрема за одбрану и обавеза одбране.

Захвалницу је уручио начелник ЦентраМинистарства одбране Лесковац, мајор Драган Милић.

Ендоскопско уклањање полипа


Особље Одсека за дијагностичку и интервентну ендоскопију, Одељења за гастроентерологију ОБЛ, на челу са прим. др сц. мед. Сашом Грговим извело је, 10. маја 2017. године, ендоскопско уклањање јако великог полипа чиме је избегнута хирушка интервенција код пацијента старог 34 године.

Мајски семинар радиологијеМајски семинар радиологије
 

Лесковац је након скоро 3 деценије био место одржавања скупа радиолога из скоро целе Србије. Мајски семинар радиологије је организован од стране Опште болнице Лесковац и Окружне подружнице СЛД Лесковац и на њему су учествовали најеминентнији стручњаци из ове области.
Скупу су се обратили др Небојша Димитријевић, директор Опште болнице Лесковац, др Горан Станојевић, председник Окружне подружнице СЛД Лесковац и др Мина Цветановић, помоћница градоначелника Лесковца, др Горана Цветановића. Сви су изразили велико задовољство и част због одржћавања скупа.
Директор болнице, др Небојша Димитријевић је истакао да се лесковачка болница увек труди да буде боља, изразивши жељу да се након овог скупа повећа број професора са којима болница сарађује. Такође је истакао да се у Служби за радиолошку дијагностику обављају све дијагностичке процедуре и методе из области радиологије, осим магнетне резонанце за коју се директор и сви запослени надају да ће ускоро бити саставни део ове здравствене установе.
Предавања у оквиру стручног скупа су одржали:
-          Историјат Радиолошке службе Опште болнице Лесковац
Др Миодраг Јанковић. Начелник службе радиолошке дијагностике Опште болнице
-          Место интервентне радиологије у третману интраабдоминалних инфекција
Проф. др Драган Машуловић. ДиректорЦентра за  радиологијуКЦС
-          Улога магнетне резонанце у одређивању стадијума малигних болестиорганаженске карлице
Проф. др Ружица Максимовић.Начелник одељења магнетне резонанце КЦС.Председник удружења радиолога Србије
-          Улога интервентног радиолога у третману некротизирајућегпанкреатитиса
Прим. др Златко Ширић. Директор  Центра за радиологијуКЦНиш
-          Значај компјутеризоване томографске коронарографије у припреми болесникау лечењу хроничних тоталних оклузија интервентним процедурама
Доц. др Јовица Шапоњски. Клинички центар Србије
-          Акутна мождана исхемија - Сликовна дијагностика иендоваскуларни третман
Др Александар Спасић. КЦ Војводине. 

Општа болница Лесковац проглашена најбољом регионалном болницом

Општа болница Лесковац је крајем јануара 2017. године добила обавештење о номинацији болнице за награду 'Најбоља регионална болница' као и о номинацији директора др Небојше Димитријевића за награду 'Менаџер године'.           

Номинације су уследиле након проучавања критеријума, попут:        
-стратескевизије;       
- начина  вођења установе, самогпрофиал установе и личностименаџера;  
- перформансиболнице;         
- мултидисциплинарнихмедицинскихслужби/услуга; 
- професионалности, едукацијеи вештинаменџера;   
- учествовање на интернационалним и локалним  здравственим програмима;           
- позитивни коментари пацијената;      
- фокусирање на пацијенте и њихово задовољство.   

Номинација  је уследила од стране ЕБА-е уз помоћНоминацијског комитета 'Сократ' који пажљивим проучавањем свих критеријума одређује номиноване а и одлучује о томе ко ће бити добитник. Сократове награде су намењене свим истакнутим лидерима у области економије, банкарства, образовања, медицине, као и свим успешним пословним људима и фирмама.   
Директор, др Небојша Димитријевић је као представник болницепозван  да учествује на здравственом панелу у оквиру Форума достигнућа''који се одржава у Лондонуу 'Институту директора' и да представи Општу болницу Лесковац. Након успешно одржене презентације, болница и директор су добили поменуте награде које су уручене на крају одржавања 'Форума достигнућа'.       
Директор је изразио велики понос и част што су болница и он сам били номиновани и добили поменуте награде.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УКИДАЊУ ЗАБРАНЕ ПОСЕТА ПАЦИЈЕНТИМА ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

Након обавештења Завода за јавно здравље Лесковац  о одјави епидемије Influenza, virus identificatum на подручју Јабланичког округа, Општа болница Лесковац укида забрану посете пацијентима хоспитализованим у овој установи почев од 20.3.2017. године.

Уређење дела дворишта Опште болнице Лесковац


 

Део дворишта Опште болнице Лесковац испред Дневне болнице Службе за психијатрију уређен је уз помоћ Града Лесковца за шта је издвојено око 1,2 милипна динара.

Донација ЦТГ апарата Служби за гинекологију

Компаније ''ОРИОН'' и ''ДОН ДОН'' донирале су ЦТГ апарат Служби за гинекологију Опште болнице ЛесковацДиректор болнице др Небојша Димитријевић и начелница Службе за гинекологију др Слађана Стојановић истакли су како је ова донација веома важна за поменуту службу због тога што поседују само један овакав апарат новијег типа који се стално користи и како ће сад мониторинг трудница бити лакши.

Вредност донације је око 500.000 динара.

Акција добровољног давања крви у Свечаној сали града ЛесковцаПрвог дана фебруара 2017. године, Служба за трансфузију крви Опште болнице Лесковац спровела је акцију добровољног давања крви у Свечаној сали града Лесковца.
У акцији је прикупљено 18 јединица крви, ниједан давалац није био одбије. 
У служби недостају Б негативна и 0 негативна
крва група, стога, Општа болница Лесковац апелује на све грађане са тим крвним групама да дођу у Службу за трансфузију и дају ову драгоцену течност.

Наредна акција биће изведена у касарни у Синковцу, у понедељак 6. фебруара 2017  године од 9 до 12 часова.