Молим унесите адресу ел. поште везану за ваш кориснички налог. Корисничко име ће вам бити прослеђено на ту адресу.

Најава догађаја

Вести

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 502/1
21.01.2022. год.
 Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 502од 21.01.2022. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због повећаног обима посла у трајању од 3месецa, за обављање послова:
 
1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 2 извршиoца.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 21 месец,немају право на учешће на интерном огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Одлука о избору кандидата 29.12.2021

Поклон председника Републике Србије Ковид болнициПредседник Републике Србије Александар Вучић честитао је предстојеће новогодишње и божићне празнике запосленима у Ковид болници пригодном честитком и поклон пакетом, чиме је још једном исказао уважавање и захвалност медицинском особљу на њиховој упорности и истрајности у борби против ковид пандемије.

ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА за продају отпадног папира и картона

Јавна лицитација ће се одржати дана 28.12.2021. године, са почетком у 10 часова, у Конференцијској сали  Опште болнице Лесковац  (сутерен главне зграде Болнице).
 
Предмет лицитације је отпадни папир и картони који настају у раду Опште болнице Лесковац у периоду од 12 месеци (оквирна количина 10 тона).
 
Почетна цена предмета лицитације је 3,50 динара по килограму.
 
Уговор о продаји отпадног папира и картона закључиће се са лицем које понуди највишу цену. Преузимање предмета лицитације ће се вршити по динамици коју одреде уговорне стране у периоду од 12 месеци.
 
Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована лица регистрована за обављање делатности преузимања и складиштења отпадног папира. Поступку лицитације могу присуствовати овлашћени представници заинтересованих лица. Пре почетка лицитације, представници су дужни да Комисији за лицитацију доставе доказ о регистрацији заинтересованог лица код АПР-а.
 
Уколико прва лицитација не успе, наредна ће се одржати 5.01.2022. године у 10 часова.

Odluke o izboru kandidata 14.12.2021

Пацијенту из Пољске направљена нова бешика


Једна од најсложенијих операција у урологији, вађење тумором захваћене мокраћне бешике и замена новом направљеном од дебелог црева, обављена је у Општој болници Лесковац пацијенту из Пољске. Седамдесетпетогодишњег пацијента оперисали су специјалиста урологије прим др Милан Петровић - помоћник директора Опште болнице Лесковац уз асистенцију др Славољуба Младеновића - начелникa Службе за урологију и др Мирослава Коцића. Део стручног тима чинили су и анестезиолог др Слободан Гавриловић, анестетичар Тања Анђелковић, инструментар Наташа Миљковић и помоћници инструментара Сања Митић, Иван Пешић и Добрила Стојановић. 
Оваква врста операције се у Општој болници Лесковац ради већ десетак година, захваљујући академику Јовану Хаџи-Ђокићу, који има највећи број оваквих интервенција у свету, а своје знање је несебично пренео доктору Петровићу.

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ

Број: 10745/1
18.11.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 10745од 18.11.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНИХ ЗАПОСЛЕНИХ,са пуним радним временом, за обављање послова:
 
1.                          Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар Одсека за оперативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
2.                          Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар Одсека за рад у операционом блоку Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
3.                          Медицинска сестра/техничар Одсека за специфична обољења плућа Службе за пнеумофтизиологију– 1 извршилац;
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
-                      за вишу медицинску сестру / инструментараСлужбе за гинекологију и акушерствода имају завршену вишумедицинскушколуопштег или гинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                      за вишу медицинску сестру / инструментараСлужбе за општу хирургијуда имају завршену вишумедицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                      за медицинску сестру/техничарада имају завршену средњумедицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
 
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршенојмедицинској школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за заснивањем радног односа на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број:10743/1
18.11.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-00952/2021-02 од 05.10.2021. годинеи одлуке директораОпште болнице Лесковац број 10743од 18.11.2021. године, расписује се
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
УТВРЂУЈЕ СЕ потреба за заснивањем радног односанаНЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, за обављање послова:
 
1.                         Доктор медицине Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом-  1  извршилац;
2.                         Виша медицинска сестра/техничар Одсека за лечење патологије трудноће Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
3.                         Медицинска сестра/техничар Одсека за интензивну негу - коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
4.                         Медицинска сестра/техничар Одсека за специфична обољења плућа Службе за пнеумофтизиологију – 1 извршилац;
5.                         Медицинска сестра/техничар Одсека за хемодијализу Службе за нефрологију са центром за дијализу – 1 извршилац;
6.                         Спремач/спремачица Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 5 извршилаца.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 
за докторамедицине
- да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
за вишу медицинску сестру/техничара
- да имају завршену вишумедицинскушколугинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
за медицинску сестру/техничара
- да имају завршену средњу медицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
за спремачицу
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            - за докторе медицине и медицинске сестре
1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи/медицинском факултету;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
            - за спремачице
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ОД 6 МЕСЕЦИ

Број: 10744/1
18.11.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 10744од 18.11.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ У ТРАЈАЊУ ОД 6 МЕСЕЦИ,са пуним радним временом, због привремено повећаног обима послова, за обављање послова:
 
1.                          Доктор медицине специјалиста Кабинета за праћење и контролу ризичне новорођенчади Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
2.                          Доктор медицине специјалиста Одсека анестезије и реанимације за централну интензивну негу Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;
3.                          Доктор медицине Одсека за цревне инфекције Службе за инфективне болести – 1 извршилац;
4.                          Доктор медицине Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за урологију – 1 извршилац;
5.                          Виши радиолошки техничар Одсека за мамографију Службе за радиолошку дијагностику – 1 извршилац;
6.                          Медицинска сестра/техничар Одсека за пријем, тријажу и реанимацију Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац;
7.                          Медицинска сестра/техничар Кабинета за контролу и праћење ризичне новорођенчади Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
8.                          Медицинска сестра/техничар у дијагностици/помоћник обдуцента Одсека за патоанатомију Службе за патолошко-анатомску дијагностику – 1 извршилац;
9.                          Лабораторијски техничар Одсека за специјалну биохемију Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац;
10.                       Лабораторијски техничар Одсека за клиничку трансфузиологију и имуносерологију Службе за трансфузију крви – 1 извршилац;
11.                       Возач санитетског возила Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
-                      за докторемедицине специјалисте- да имају положен специјалистичкииспит (за радно место под редним бројем 1 – из педијатрије, за радно место под редним бројем 2 – из анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије) и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                      за докторамедицине- да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                      за вишег радиолошког техничарада имају завршену вишумедицинскушколурадиолошког смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                      за медицинску сестру/техничараи помоћника обдуцентада имају завршену средњумедицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                      за медицинску сестру/техничарана неонатологијида имају завршену средњумедицинскушколуопштег или гинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                      за лабораторијског техничара- да имају завршену средњумедицинскушколулабораторијског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                      за возача санитетског возила- да имају стечено средње образовање, возачку дозволу Б категоријеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
 
            ЗА ДОКТОРЕМЕДИЦИНЕ / ДОКТОРЕ СПЕЦИЈАЛИСТЕ:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној специјализацији (за докторе специјалисте);
            4. Фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
            5. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
6. Фотокопију личне карте.
           
            ЗА ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА,МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ, ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА И ПОМОЋНИКА ОБДУЦЕНТА:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршенојмедицинској школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
ЗА ВОЗАЧА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршенојшколи и фотокопију возачке дозволе;
            4. Фотокопију личне карте.
 
 
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                      др Небојша Димитријевић

Odluka o izboru kandidata 01.11.2021

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутног запосленог

Број: 9749/1
20.10.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 9749од 20.10.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односнана ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ радизамене одсутног запосленог, са пуним радним временом,за обављање послова:
 
1. Возача санитетског возила у болничким установама Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове- 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
–                           да имају стечено средње образовање, возачку дозволу Б категоријеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршенојшколи и фотокопију возачке дозволе;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидат је дужнан да пре закључења уговора о раду достави оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Odluke o izboru kandidata 15.10.2021

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 3 месеца

Број:9287/1
04.10.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 9287од 04.10.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 3 месеца, са пуним радним временом,за обављање послова:
 
1.                             Медицинскесестре/техничарана неонатологији Одсека за полуинтензивну негу Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
2.                             Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 3 извршиоца.
3.                             Возачасанитетског возила у болничким установама Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- За медицинску сестру/техничара:- да имају завршену медицинску школу општег или гинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
- За спремача/спремачицу: - да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
- За возача санитетског возила: - да имају стечено средње образовање, возачку дозволу Б категоријеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
4. Фотокопију дипломе о завршеној средњојшколи (за медицинскусеструи возача);
5. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за медицинскусестру);
6. Фотокопију возачке дозволе (за возача);
            7. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 21 месец,немају право на учешће на интерном огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                    ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                   др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 18 месеци

Број:8932/1
29.09.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 8932од 29.09.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 18 месеци, са пуним радним временом,за обављање послова:
 
1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 6 месеци,немају право на учешће на интерном огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                   др Небојша Димитријевић

Нови кревети из пројекта „Хитан одговор Републике Србије на Ковид 19“

Дана 08.09.2021. године, Oпштoj бoлници Лесковац испoручeни су бoлнички крeвeти зa интeнзивну и полуинтензивну нeгу, кoje je oбeзбeдилo Mинистaрствo здрaвљa у сaрaдњи сa Свeтскoм бaнкoм, из срeдстaвa Спoрaзумa o зajму измeђу Рeпубликe Србиje и Мeђунaрoднe бaнкe зa oбнoву и рaзвoj, у оквиру прojeкта „Хитaн oдгoвoр Рeпубликe Србиje нa КOВИД - 19“.
Бoлницa је пo oвoм значајном прojeкту дoбилa 10 болничких крeвeтa зa интeнзивну нeгу и 20 болничких крeвeтa зa полуинтeнзивну нeгу.
 

Јубиларних 50 година постојања и рада Службе за урологију

Служба за урологију Опште болнице Лесковац, која је почела са радом на дан младости, 25. маја 1971. године, обележила је јубилеј постојања и рада.
У сали Народног позоришта у Лесковцу је дана 03.09.2021. године у организацији Службе за урологију и Уролошке секције Српског лекарског друштва, на челу са дугогодишњим начелником службе и помоћником директора Опште болнице Лесковац прим др Миланом Петровићем, одржан стручни састанак, уз присуство еминентних гостију и стручњака из целе Србије.
На одржаној свечаности, заслужнима за допринос у раду и развоју уролошке службе, уручене су захвалнице, дипломе и повеље.

 

Odluke o izboru kandidata 06.09.2021

Odluke o izboru kandidata 25.08.2021

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца

Број:7638/1
19.08.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 7638од 19.08.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца, са пуним радним временом,за обављање послова:
 
ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР
 
1.      Виши лабораторијски техничар Одсека за специјалну биохемију Службе за лабораторијску дијагностику– 1 извршилац.
 
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
1. Виша медицинска сестра/техничар у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка Службе за психијатрију – 1 извршилац.
 
            ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР
 
1.      Фармацеутски техничар Болничке апотеке – 1 извршилац.
 
            ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР
 
1.      Лабораторијски техничар у трансфузиологији Одсека за клиничку трансфузиологију и имуносерологију Службе за трансфузију крви – 1 извршилац.
 
МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
1.       Медицинска сестра/техничар у хемодијлизи Одсеказа хемодијализу Службе за нефрологију са центром за дијализу  – 1 извршилац;
2.       Медицинска сестра/техничар на неонатологији Одсека за здраву новорођенчац Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
3.       Медицинска сестра/техничар у операционој сали / анестетичар Одсека анестезије и реанимације за гинекологију и акушерство Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац.
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
-                          за вишег лабораторијског техничара– да имају завршену вишу медицинску школу лабораторијског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за вишу медицинску сестру/техничарада имају завршену вишумедицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за фармацеутског техничара -да имају завршену средњумедицинскушколуфармацеутског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за лабораторијског техничара у трансфузиологији -да имају завршену средњумедицинскушколулабораторијскогсмера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за медицинску сестру/техничарада имају завршену средњумедицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за медицинску сестру/техничара на неонатологији –да имају завршену средњу медицинску школу гинеколошко-акушерског или општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Уколико кандидати учествују на огласу за више радних места, дужни су да доставе фотокопије документације за свако радно место посебно.
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посланемају право учешћа на интерном огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                  ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                      др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број:7637/1
19.08.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 7638од 19.08.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених, за обављање послова:
 
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
1. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
 
            МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
1.       Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом  – 1 извршилац;
2.       Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за ортопедију Службе за ортопедију и трауматологију  – 1 извршилац;
3.       Медицинска сестра/техничар на неонатологији Одсека за полуинтензивну негу Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
-                          за вишу медицинску сестру/техничара на осталим болничким одељењима –да имају завршену вишумедицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за медицинску сестру/техничарада имају завршену средњумедицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за медицинску сестру/техничара на неонатологији –да имају завршену средњу медицинску школу гинеколошко-акушерског или општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
 
 
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Уколико кандидати учествују на огласу за више радних места, дужни су да доставе фотокопије документације за свако радно место посебно.
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                  ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број:7383/1
11.08.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 7383од 11.08.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци, са пуним радним временом,за обављање послова:
 
1. Возач санитетског возила у болничким установама Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;
2. Сервирка Одсека за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове– 2 извршиоца;
3. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 3 извршиоца.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршену средњу стручну спрему и положен возачки испит и возачку дозволу Б категоријеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву(за возача);
- да имају завршенусредњу стручну спрему и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву (за сервирке);
- да имају основно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву (за спремачице);
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте;
            5. Фотокопију возачке дозволе (за возача).
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима послау трајању дужем од 18 месеци,немају право учешћа на интерном огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                      др Небојша Димитријевић

НОВОИЗАБРАНИ ПРЕДСЕДНИК УКС ПОДРУЖНИЦЕ ''НИШ''

На скупштини Удружења кардиолога Србије, одржаној дана 21.05.2021. године, мр сци мед Александар Станковић, бивши помоћник директора Опште болнице Лесковац, директор интернистичког сектора и шеф одсека за кардиоваскуларне болести, изабран је за председника УКС Подружнице ''Ниш'' са седиштем у Нишу, за период 2021-2025. године.

Општа болница Лесковац је поносна успехом једног од водећих кардиолога, који је својим радом дао изузетан допринос нашој болници.

ИНТЕРНИ ОГЛАС за доделу специјализација

Број: 5750/2
23.06.2021. год.
            Л е с к о в а ц
 
 
 
На основу члана 175. став 3. Закона о здравственој заштити и члана 8. Правилника о стручном усавршавању, Управни одбор Опште болнице Лесковац на седници одржаној дана 23.06.2021. године, расписао је
 
ИНТЕРНИ ОГЛАС
за доделу специјализација
 
1. РАСПИСУЈЕ СЕ ИНТЕРНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:
 
Служба за интерну медицину са дерматовенерологијом
            - специјализација из интерне медицине                                                2
 
Служба за интерну медицину са дерматовенерологијом- Одељење за онкологију
- специјализација из интернистичке онкологије                                   1
 
            Служба за пнеумофтизиологију
                        - специјализација из интерне медицине                                                1
 
Служба за педијатрију
            - специјализација из педијатрије                                                1
 
Служба за ортопедију и трауматологију
            - специјализација из ортопедске хирургије                                                       1
 
2. Право учешћа на интерном огласу имају кандидати који испуњавају услове прописане Законом о здравственој заштити, Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадникаи Правилником о стручном усавршавању Опште болнице Лесковац.
 
 
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ИНТЕРНОМ ОГЛАСУ ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА СУ СЛЕДЕЋИ:
Право учешћа на интерном огласу за доделу специјализација имају доктори медицине са положеним стручним испитом, који су у радном односу у Општој болници на неодређено време.
 
4. Рокза подношење пријаве је  8 данаод дана објављивања интерног огласа.
 
 
            Уз пријаву кандидати подносе следеће доказе:
-   оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету(уколико кандидат није добио диплому већ има само увeрење, потребно је да достави потврду факултета да је диплома у фази израде),
-   оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
-   потврду о укупној дужини стажа у здравственој делатности,
-   оверену фотокопију дипломе или уверења о стеченом научном звању магистра, односно доктора наука,
-   извод из матичне књиге венчаних (за запослене код којих је дошло до промене презимена након дипломирања).
            Пријаве се подносе непосредно Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац.
 
 
     ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                            УПРАВНОГ ОДБОРА
 
                                                                                                      Соња Драшковић, дипл. ецц.

Odluke o izboru kandidata 17.06.2021

Ј А В Н И О Г Л А С за заснивањем радног односа на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 5129/1
02.06.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 5129од 02.06.2021. године, расписује се
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
 
1.
УТВРЂУЈЕ СЕ потреба за заснивањем радног односанаОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених, за обављање послова:
 
ДОКТОР  МЕДИЦИНЕ
 
1.      Доктор медицине Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
2.      Доктор медицине Одсека за амбулантну рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију– 1 извршилац;
 
 
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
1. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
2. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
3. Виши физиотерапеут Одсека за рану рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију – 1 извршилац;
4. Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац.
 
 
 
 
            МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
1.       Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечење  – 1 извршилац;
2.       Медицинска сестра/техничар на интензивној нези нивоа 2 Одсека за интензивну негу Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
3.       Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за токсикологију Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац;
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
-                          за докторамедицине - да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за вишу медицинску сестру/техничара у гинекологији и акушерствуда имају завршену вишумедицинскушколугинеколошко-акушерскогили општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за вишу медицинску сестру/техничара на осталим болничким одељењима –да имају завршену вишумедицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за вишег физиотерапеута –да имају завршену вишу медицинску школу физиотерапеутског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за медицинску сестру/техничарада имају завршену средњумедицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи/медицинском факултету (за лекара);
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидат је дужнан да пре закључења уговора о раду достави оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
 
                                                                                                                                  ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца

Број:5134/1
02.06.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 5134од 02.06.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 24 месеца, са пуним радним временом,за обављање послова:
 
1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посла немају право на учешће на интерном огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                       др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за заснивањем радног односа на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 5128/1
02.06.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-00295/2021-02 од 05.04.2021. годинеи одлуке директораОпште болнице Лесковац број 5128од 02.06.2021. године, расписује се
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
УТВРЂУЈЕ СЕ потреба за заснивањем радног односанаНЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, за обављање послова:
 
 
1.                             Виша медицинска сестра/техничар у онкологији и хемиотерапији Стационара са дневном болницом Одељења за онкологију   -  1  извршилац;
 
2.                             Техничар инвестиционог одржавања и одржавања уређаја и опреме/референт за административно техничке пословеОдсека за одржавање и прање веша Службе за техничке и друге послове -  1 извршилац;
 
3.                             Помоћни радник Одсека за одржавање објеката Службе за техничке и друге послове   -  2 извршиоца.
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
-           
за вишу медицинску сестру/техничара
–да имају завршену вишумедицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
за техничаре инвестиционог одржавања и одржавања уређаја и опреме/референт за административно техничке послове
- да имају завршену средњу стручну спрему и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
            за помоћног радника
                        - да имају завршену основну школу ида су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
 
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за вишу медицинску сестру);
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

О Д Л У К А За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНЕ ЗАПОСЛЕНЕ

Број: 4717  
Дана: 21.05.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 07.05.2021. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНЕ ЗАПОСЛЕНЕса пуним радним временом, за обављање послова спремачице Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове изабрани су кандидати:
 
1.      Стаменковић Сузана, из Лесковца– до повратка Вељковић Данијеле, до повратка са боловања.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због замене одсутне запослене, на основу указане потребе,Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 07.05.2021. године.
Пријаве на оглас поднело је 5кандидата.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидат испуњава све услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- кандидату,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                      др Небојша Димитријевић

О Д Л У К А За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 4485
Дана: 14.05.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 21.04.2021. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, примају се следећи кандидати за обављање послова:
 
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
 
1.                             Доктор медицине Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом Јанковић-Стојановић Ана из Лесковца;
2.                             Доктор медицине Службе за гинекологију и акушерство – Одељења за неонатологију – Ранђеловић-Савић Мајаиз Лесковца;
3.                             Доктор медицине Службе за ортопедију и трауматологију – Јовић Милошиз Лесковца;
4.                             Доктор медицине Службе за педијатрију – Павловић Маријаиз Предејана;
5.                             Доктор медицине Службе за пнеумофтизиологију – Апостоловић Миљанаиз Паликуће;
6.                             Доктор медицине Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – Одељења за онкологију – Миловановић Александраиз Лесковца.
 
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР/ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР
 
1.                            Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – Васиљковић Миленаиз Бадинца;
2.                            Виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 2 Одсека за интензивну негу – Коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – Јанковић Милицаиз Лесковца;
3.                            Виша медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за опсервацију и лечење ургентних стања Службе за пријем и збрињавање ургентних стањаСтојковић Наташаиз Лесковца;
4.                            Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерствоЂорђевић Александраиз Лесковца;
5.                            Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за ултразвучну и доплер дијагностику Службе за радиолошку дијагностику – Трајковић Миленаиз Разгојне;
 
За радно место вишег лабораторијског техничара Одсека за специјалну биохемију Службе за лабораторијску дијагностику није било пријављених кандидата који испуњавају услове прописане огласом, те избор није извршен.
 
            МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
            1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за гастроинтестиналну и хепатобилиопанкреатичну хирургију Одељења за абдоминалну хирургију Службе за општу хирургију –Станковић Милена из Лесковца;
            2. Медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за ортопедију и трауматологију – Цветановић Ана из Турековца;
            3. Медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство – Михајловић Маријаиз Винарца;
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            У складу са Кадровским планом, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 21.04.2021. године.
Пријаве кандидата који нису имали потпуну документацију нису разматране.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидати испуњавају све услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутне запослене

    Број: 4257/1
    06.05.2021. год.
    Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 4257од 06.05.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односнана ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ радизамене одсутне запослене, са пуним радним временом,за обављање послова:
 
1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                  ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић
 

Одлуке о избору кандидата

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни односн на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 3527/1
19.04.2021. год.
 Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, сагласности Министарства здравља Републике Србије број 112-01-00295/2021-02 од 05.04.2021. годинеи одлуке директораОпште болнице Лесковац број 3527од 19.04.2021. године, расписује се
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
 
1.
за пријем у радни односнана НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом,  за обављање послова:
 
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
 
1.                             Доктор медицине Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом - 1 извршилац;
2.                             Доктор медицине Службе за гинекологију и акушерство – Одељења за неонатологију – 1 извршилац;
3.                             Доктор медицине Службе за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац;
4.                             Доктор медицине Службе за педијатрију – 1 извршилац;
5.                             Доктор медицине Службе за пнеумофтизиологију – 1 извршилац;
6.                             Доктор медицине Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – Одељења за онкологију – 1 извршилац.
 
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАР/ВИШИ ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАР
 
1.                            Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
2.                            Виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 2 Одсека за интензивну негу – Коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
3.                            Виша медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за опсервацију и лечење ургентних стања Службе за пријем и збрињавање ургентних стања– 1 извршилац;
4.                            Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
5.                            Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за ултразвучну и доплер дијагностику Службе за радиолошку дијагностику – 1 извршилац;
6.                            Виши лабораторијски техничар Одсека за специјалну биохемију Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац.
 
            МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
            1. Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за гастроинтестиналну и хепатобилиопанкреатичну хирургију Одељења за абдоминалну хирургију Службе за општу хирургију -1 извршилац;
            2. Медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за ортопедију и трауматологију – 1 извршилац;
            3. Медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
за докторамедицине
-               да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
за вишу медицинску сестру/техничара/ вишег радиолошког техничара /вишег лабораторсијског техничара
–                              за радна места под редним бројевима 1, 2 и 3 –да имају завршену вишумедицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
–    за радно место под редним бројем 4 - да имају завршену вишумедицинскушколуопштег или гинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
–                                за радно место под редним бројем 5 – да имају завршену вишумедицинскушколурадиолошког смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
–    за радно место под редним бројем 6 - да имају завршену вишумедицинскушколулабораторијског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
 
 
 
за медицинску сестру/техничара
- за радна места под редним бројевима 1 и 2 - да имају завршену средњу медицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
- за радно место под редним бројем 3 - да имају завршену средњумедицинскушколуопштег или гинеколошко-акушерског смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи/медицинском факултету (за лекара);
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, 16000 - Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидат је дужан да пре закључења уговора о раду достави оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                  ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                      др Небојша Димитријевић

Донацијa концентратора за кисеоник
Поред осталих општина Јабланичког округа, значајној донацији концентратора за кисеоник се данас прикључила и општина Медвеђа.
Донацију Општој болници Лесковац уручио је председник Општине Медвеђа др Небојша Арсић и начелник Јабланичког округа Милош Ћирић.
Ово је још једна у низу акција опремања Ковид болнице Лесковaц и помоћи у збрињавању пацијената заражених корона вирусом.

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни односна на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених

Број: 3133/1
08.04.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 3133од 08.04.2021. године, расписује се
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
 
1.
за пријем у радни односнана ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, ради замене одсутних запослених, за обављање послова:
 
ДОКТОР МЕДИЦИНЕ
 
1. Доктор медицине Одсека за лечење патологије трудноћеОдељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство - 1 извршилац.
 
ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
1. Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за надзор и лечење у пуерпериуму Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
2. Виша медицинска сестра/техничар/бабица у породилишту Одсека за порођаје Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
3. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за оперативно лечење Службе за урологију – 1 извршилац;
4. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
5. Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за гастроентерологију и хепатологију Одељења за гастроентерологију и хепатологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
 
            МЕДИЦИНСКА СЕСТРА
 
            1. Медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за надзор и лечење у пуерпериуму Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
-                          за докторамедицине - да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за вишу медицинску сестру/техничара у гинекологији и акушерствуи бабицу у породилиштуда имају завршену вишумедицинскушколугинеколошко-акушерскогили општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за вишу медицинску сестру/техничара у операционој сали– инструментара и вишу медицинску сестру/техничара на осталим болничким одељењима –да имају завршену вишумедицинскушколугинеколошко-акушерског или општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за вишу медицинску сестру/техничара у операционој сали –инструментара Службе за општу хирургију – да имају завршену вишу медицинску школу општег смера и положен стручни испита и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за медицинску сестру/техничарау гинекологији и акушерству –да имају завршену средњумедицинскушколугинеколошко-акушерског или општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи/медицинском факултету (за лекара);
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, 16000 - Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидат је дужнан да пре закључења уговора о раду достави оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
  
                                                                                                                                    ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                      др Небојша Димитријевић

Одлука за пријем у радни однос на одређено време до 30.6.2021.

Број: 3053
Дана: 06.04.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Националне службе за запошљавање дана 26.03.2021. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ПРИВРЕМЕНО ПОВЕЋАНОГ ОБИМА ПОСЛАдо30.06.2021. ГОДИНЕса пуним радним временом, за обављање послова:
 
1. Доктор медицине Одсека за општа хируршка обољења и обољења дојке Одељења за општу хирургију Службе за општу хирургију – Марковић Јелена из Лесковца;
 
2. Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за хирургију Службе за анестезиологију са реанимацијом – Станковић Милена из Лесковца;
 
3. Домар/мајстор одржавања / руковалац парних котлова Одсека за грејање Службе за техничке и друге послове – Илић Александар из Букове Главе;
 
4. Помоћни радник Одсека за одржавање објеката Службе за техничке и друге послове – Станковић Стана из Бобишта и Дацић Оливера из Лесковца;
 
5. Сервирка Одсека за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – Јовић Јасмина из Губеревца и Момчиловић Јелена из Губеревца;
 
6. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге пословеНиколић Јелена из насеља Анчики и Ивановић Анита из Доњег Синковца.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због привремено повећаног обима посла, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 26.03.2021. године.
Пријаве кандидата који нису имали потпуну документацију нису разматране.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидати испуњавају све услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                              Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                      др Небојша Димитријевић

Одлука за пријем у радни однос на одређено време ради замене одсутног запосленог

Број: 3054
Дана: 06.04.2021. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије и огласној табли Националне службе за запошљавање дана 26.03.2021. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ РАДИ ЗАМЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГ са пуним радним временом, за обављање пословаВозача санитетског возила у болничким установама Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге пословеизабран је кандидат Јовић Ненад из Мирошевца.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због замене одсутног запосленог, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 26.03.2021. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидати испуњавају све услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни односна на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутног запосленог

    Број: 2704/1
    26.03.2021. год.
    Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 2704од 26.03.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односнана ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ радизамене одсутног запосленог, са пуним радним временом,за обављање послова:
 
1. Возача санитетског возила у болничким установама Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове- 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
–                           да имају стечено средње образовање, возачку дозволу Б категоријеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршенојшколи и фотокопију возачке дозволе;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидат је дужнан да пре закључења уговора о раду достави оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                   ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за заснивање радног односа на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до 30.06.2021. године

    Број: 2690/1
    25.03.2021. год.
    Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. став 2.Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019), члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године, акта Министарства здравља број 120-01-151/2020-02 од 08.03.2021. годинеи одлуке директораОпште болнице Лесковац број 2690од 25.03.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
РАСПИСУЈЕ СЕ ОГЛАС за заснивањем радног односанаОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ до 30.06.2021. године,са пуним радним временом, због привремено повећаног обима послова, за обављање послова:
1. Доктор медицине Одсека за општа хируршка обољења и обољења дојке Одељења за општу хирургију Службе за општу хирургију – 1 извршилац;
 
2. Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за хирургију Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;
 
3. Домар/мајстор одржавања / руковалац парних котлова Одсека за грејање Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац;
 
4. Помоћни радник Одсека за одржавање објеката Службе за техничке и друге послове – 2 извршиоца;
 
5. Сервирка Одсека за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – 2 извршиоца;
 
6. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 2 извршиоца.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
-                          за докторамедицине - да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за медицинску сестру/техничара у операционој сали/ анестетичара –да имају завршену средњумедицинскушколуопштег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за домара/мајстор одржавања / руковаоца парних котлова – да имају средње образовање и положен стручни испит за рад са судовима под притискоми да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                          за помоћног радника, сервирку и спремачицу- да имају завршенуосмогодишњушколуи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
 
            ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеном медицинском факултету;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
            ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ/АНЕСТЕТИЧАРА:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној средњој медицинској школи општег смера;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
ЗА РУКОВАОЦА ПАРНИХ КОТЛОВА:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној средњој школи;
4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту за рад са судовима под притиском;
5. Фотокопију личне карте.
 
ЗА ПОМОЋНОГ РАДНИКА, СЕРВИРКУ И СПРЕМАЧИЦУ
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној осмогодишњој школи;
4. Фотокопију личне карте.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављена на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију доказа о завршеној школи, односно стручном испиту (за здравствене раднике)и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                  ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Одлука о избору кандидата 12.03.2021

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни односн на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутних запослених

      Број: 1680/1
      24.02.2021. год.
      Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 1680од 24.02.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односнана ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ радизамене одсутних запослених, са пуним радним временом,за обављање послова:
 
1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 2 извршиоца.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                     др Небојша Димитријевић

Додела одликовања поводом Дана државностиНа додели одликовања заслужним појединцима и институцијама поводом Дана државности Републике Србије, 15. фебруара 2021. године, указом председника Републике Србије Александра Вучића, одликована је златном медаљом за заслуге Наташа Јовчић Зорић, главна медицинска сестра Ковид болнице Опште болнице Лесковац, за изузетне заслуге и допринос у спровођењу активности на спречавању ширења заразне болести Covid-19.

Одлука о избору кандидата 05.02.2021

Позив за достављање понуда за сервер и домен

Број:969
Датум:29.01.2021.год.
 
 
На основу члана 27.став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама и Одлуке одговорног лица наручиоца о покретању поступка набавке од 29.01.2021. године.
 
 
ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Светозара Марковића 110
oбјављује
 
                                            ПО З И В     З А     П О Д Н О Ш Е Њ Е     П О Н У Д Е
 
у поступку набавке услугезакупа „VPS“ сервера и домена „bolnicaleskovac.org“на период од 12 месеци
 
 
 1. Назив и седиште Наручиоца:Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, Лесковац
 2. Врста Наручиоца: Здравствена установа
 3. Интернет адреса Наручиоца: www.bolnicaleskovac.org
 4. Врста поступка јавне набавке: набавка на коју се не примењује закон о јавним набавкама
 5. Број јавне набавке: 01/21
 6. Предмет набавке: Услуга закупа „VPS“ сервера и домена „bolnicaleskovac.org“ на период од 12 месеци
 7. Процењена вредност набавке: 35.000,00 динара без ПДВ-а
 8. Начин преузимања конкурсне документације – спецификације, односно интернет адреса где је документација доступна: www.bolnicaleskovac.org
 9. Захтеви у погледу начина и услова плаћања
Рок плаћања не може бити дужи од 90дана.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.
 
 1.  Захтев у погледу рока важења понуде
            Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нeможе мењати понуду.
 
 1. Критеријум за избор привредног субјекта: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену предност међу понуђачима ће се одредити жребањем - извлачењем цедуља са именима понуђача из кутије. Првоизвучена цедуља биће прворангирана, друго извучена другорангирана и тако редом. Жребању ће присуствоватии представници понуђача.Уколико се представниципонуђача не одазову Позиву да присуствују жребању, исто ће се обавити у присуству још 2 запослена из Одсека за набавке ОБ Лесковац.
 2. Циљ спровођења поступка: Поступак се спроводи ради закључењанаруџбенице/уговора.
 
 1. Начин подношења понуда и рок за подношење понуда:Понуда се пoдноси  на обрасцу понуде  који је садржан у Позиву за подношење понуда, скениран образац понуде послати  електронским путем на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели..Обавезно попунити све податке у обрасцу.
Понуде доставити најкасније до 01.02.2021.године до 14 часова.
Понуда се сматра благовременомако је Наручилац примио исту до понедељка 01.02.2021. године до 14:00 часова. Благовремена понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуде. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда сматраће се неблаговременом. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања  понуда.
 1. Место, време и начин отварања понуда:Отварање понуда извршиће се у просторијама Одсека за набавке Опште болнице Лесковац, истог дана, односно у понедељак 01.02.2021. године у 14:30 часова
 2. Лице за контакт:Слободан Димитријевић, Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.
  
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ/ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
 
Услугезакупа „VPS“ сервера и домена „bolnicaleskovac.org“на период од 12 месеци, набавка 01/21
 
Спецификација „VPS“ servera:
 
VPS sevrer hosting (rezervisanih 4 CPU sa 8GB RAM)
WHM/C Panel licenca
SSD web prostor 10GB
Mesečni Brandwith: neograničen
Firewall sa DDoSzaštitom
Domen bolnicaleskovac.org sa SSLsertifikatom
 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 
Понуда бр   ________________ од __________________ за набавку Услуге закупа „VPSсервера и домена bolnicaleskovac.orgна период од годину даназа потребе Опште болнице Лесковац
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:  
 
Адреса понуђача:
 
 
 
Матични број понуђача:
 
 
 
Порески идентификаcиони број понуђача (ПИБ):
 
 
Име особе за контакт:
 
 
 
Електронска адреса понуђача (e-mail):
 
 
Телефон/Факс:
 
 
 
Број рачуна понуђача и назив банке:
 
 
 
 
 
Закуп „VPS“ сервера и домена bolnicaleskovac.org”на период од 12 месеци
 
УКУПНА ВРЕДНОСТ  без ПДВ-а  
                                                                                            ПДВ        %  
УКУПНА ВРЕДНОСТ са  ПДВ-ом  
РОК И НАЧИНПЛАЋАЊА  
РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ
 
 
                        Датум:                                   М.П.                Потпис понуђача  
       
         
 

СОС телефон за психичку и психолошку подршку

У Општој болници Лесковац уведен је СОС телефон за психичку и психолошку подршку, са циљем да се помогне суграђанима који се суочавају са проблемима психијатријске природе. Разговор са суграђанима обављаће психолози, педагози, социолози и социјални радници уз стручну помоћ психијатара, који су запослени у Служби за психијатрију Опште болнице Лесковац.

Тим за подршку СОС телефоном чине:
др Горан Тојага – неуропсихијатар, координатор тима;
Марина Ђурашевић – психолог;
Маријана Петровић – психолог;
Јулија Момчиловић – психолог;
Александра Гроздановић – психолог;
Драгана Дојчиновић – психолог;
Александра Цветановић – специјални педагог;
Драгана  Мишић – социјални радник;
Анђела Стојиљковић – социјални радник.
 
Број на који суграђани могу да позову је 066 803 7974 и биће доступан сваког дана од 7 до 19 часова.

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ради замене одсутног запосленог

 
    Број: 445/1
    18.01.2021. год.
    Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2020. годину број 112-01-31/2020-02 од 24.12.2020. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 445од 18.01.2021. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односнана ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ радизамене одсутног запосленог, са пуним радним временом,за обављање послова:
 
- Медицинска сестра /техничар у операционој сали / инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом.
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршену медицинску школу општег смера и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију дипломе/уверења о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту и
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац (сутерен Болнице), са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе, уверење о положеном стручном испиту и доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                   др Небојша Димитријевић