Молим унесите адресу ел. поште везану за ваш кориснички налог. Корисничко име ће вам бити прослеђено на ту адресу.

Најава догађаја

Вести

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог

Број: 9232/1
06.12.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 9232од 06.12.2023. године, расписује се
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за оперативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом– 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за интензивну негу – Коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
 
 1. Виши физиотерапеут Одсека за амбулантну рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију – 1 извршилац.
 
 
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за надзор и лечење у пуерпериуму Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за интензивну негу Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију– 1 извршилац;
 
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 
ЗА ВИШУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:
 
 • за радно место под редним бројем 1 - да имају завршену вишу медицинску школу гинеколошко-акушерског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 • за радно место под редним бројем 2 - да имају завршену вишу медицинску школу смераинструментар или општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 • за радна места под редним бројевима од 3 до 5 - да имају завршену вишу медицинску школу општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ВИШЕГ ФИЗИОТЕРАПЕУТА:
 
- да имају завршену вишу медицинску школу физиотерапеутског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:
 
 • за радна места под редним бројевима 7 и 8 -да имају завршену средњу медицинску школуопштег или гинеколошко-акушерског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 • за радно место под редним бројем 9-да имају завршену средњу медицинску школуопштег ерског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
 
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школии факултету;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
 
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
 
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 9231од 06.12.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ
 
 1. Доктор медицине Одсека за оперативно лечење Службе за урологију– 1 извршилац;
 
 1. Доктор медицине Одсека за трауматологију Службе за пријем и збрињавање ургентних стања– 1 извршилац;
 
 1. Доктор медицине Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију– 1 извршилац;
 
 1. Доктор медицине Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечење– 1 извршилац;
 
ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за лечење патологије трудноће Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Стационара са дневном болницом Одељења за онкологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за акутна стања и полуинтензивну негу Службе за пнеумофтизиологију– 1 извршилац;
 
 
 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за интензивну негу-Коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за дигестивну ендоскопију и ултразвук абдомена Одељења за гастроентерологију и хепатологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за специјалистико-консултативну делатност Службе за инфективне болести– 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за колоректопроктолошка обољења Одељења за абдоминалну хирургију Службе за општу хирургију– 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за општа хируршка обољења и обољења дојкеОдељења за општу хирургијуСлужбе заопшту хирургију – 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе заурологију  – 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечење  – 1 извршилац.
 
 
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАРИ
 
 1. Лабораторијски техничар Одсека за општу биохемију Службе за лабораторијску дијагностику– 1 извршилац;
 
 
ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ
 
 1. Дефектолог Одсека за дијагностику, психофизички развој и говорне поремећаје Одељења за дечју и адолесцентну психијатрију Службе за психијатрију– 1 извршилац;
 
ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
 
 1. Виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер/референт за управљање комуналним и медицинским отпадом Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац;
 
 
ТЕХНИЧКИ РАДНИК
 
 1. Техничар одржавања одеће / радник на прању и пеглању веша Одсека за прање и одржавање веша Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац;
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:
- да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ :
- за радна месте под редним бројевима 1. и 2. - да имају завршену вишу медицинску школу гинеколошко-акушерског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
- за радна места под редним бројевима 3. и 4. - да имају завршену вишу медицинску школу општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ :
- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА :
- да имају завршену средњу медицинску школу лабораторијског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ДЕФЕКТОЛОГА:
- да имају завршену Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) смер превенција и третман поремећаја понашања, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, смер превенција и третман поремећаја понашања, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
-  да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ВИШЕГ САНИТАРНОГ ТЕХНИЧАРА/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРА:
- да имају високо образовање: на основним струковним/академским студијама првог степена или на основним студијама у трајању од најмање 2 године - медицинска школа санитарно-техничког смера положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ТЕХНИЧАРА ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ/ РАДНИКА НА ПРАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ВЕША
- да имају основно образовање и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеном факултету/школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
5. Фотокопију личне карте.
 
 
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на огласу.
 
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

ЈАВНИ ОГЛАС за продају секундарних сировина путем јавног надметања

   Број: 8975
27.11.2023. год.
Л е с к о в а ц 
 
На основу члана 22. став 1. Статута Опште болнице Лесковаци одлуке Управног одбора број 8703/4 од 15.11.2023. године, Општа болница Лесковац објављује:
 
                                                                                                       Ј А В Н И     О Г Л А С 
                                                                       за продају секундарних сировина путем јавног надметања
 
Општа болница Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Светозара Марковића бр. 110, 16000 Лесковац, матични бр. 17710206, ПИБ 105030888, коју заступа директор др Небојша Димитријевић, оглашава продају секундарних сировина путем јавног надметања.
 
I  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Предмет продаје је неопасни отпадни материјал који се јавља у процесу рада Опште болнице Лесковац и то:    
-          Отпадни папир;
-          Отпадни картон;
-          Оппадна PETамбалажа.
 
II  НАЧИН ПРОДАЈЕ
Продаја се врши путем јавног надметања.
Поступак спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања, која о току поступка води записник и по окончаном поступку утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача. 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
 
III  ПОЧЕТНА ЦЕНА
Почетна цена отпадног материјала износи:
-          4,00 динара са ПДВ-ом по килограму, за отпадни папир;
-          4,00 динара са ПДВ-ом по килограму, за отпадни картон;
-          6,00 динара са ПДВ-ом по килограму, за оппадну PETамбалажу.
 
IV  УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право надметања имају сва заинтересована правна лица.
Правно лице уз пријаву прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.  
Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

V  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава за учешће у поступку је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Опште болнице Лесковац, односно до 14,00 часова дана 05.12.2023. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до наведеног рока.  
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.  
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је огласом прописано, ако нису приложене потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу.  
Пријаве се достављају у затвореној коверти, препорученом пошиљком са назнаком: <<за јавно надметање ради продаје секундарних сировина>>на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, 16000 Лесковац, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болице Лесковац.
У пријави је потребно напоменути за коју секундарну сировину се понуђач пријављује.
 
VI  ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Поступак јавног надметања ће се обавити дана 06.12.2023. године у 10,00 часовау службеној просторији Одсека за одржавање опреме Опште болнице Лесковац.
Уколико прво јавно надметање не успе, друго ће се одржати дана 11.12.2023. године у 10,00 часова, на истом месту.
Оглас ће бити објављен на интернет страници и огласној табли Опште болнице Лесковац, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања на интернет страници.
 
                                                                                                                                     Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                       ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ 
 
                                                                                                                           др Небојша Димитријевић

Odluke 19.9.2023

Odluke 04.09.2023

Oglasi 29.08.2023

О Д Л У К А за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 6768
Дана: 25.08.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 14.08.2023. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
            За пријем у радни однос ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1.                           Виши физиотерапеут Одсека за продужено лечење и рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацијуПетковић Ена из Лесковца;
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због привремено повећаног обима посла, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 14.08.2023. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидат испуњавасве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
            Пријаве кандидата који нису означили радно место за које подносе пријаву и пријаве са непотпуном документацијом нису узете у обзир приликом доношења одлуке о избору кандидата.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 6476/1
16.08.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 6476од 16.08.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1.                           Медицинска сестра Службе за продужену негу и лечење– 3 извршиоца;
2.                           Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац;
3.                           Сервирка Одсека за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:
- да имају завршену средњу медицинску школуопштег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
ЗА СПРЕМАЧИЦУ:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву
ЗА СЕРВИРКУ:
- да имају да имају завршену средњу стручну спрему и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Odluke 3.8.2023

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на НЕДРЕЂЕНО ВРЕМЕ

Број: 6161/2
31.07.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године, сагласностиМинистарства здравља број 112-02-395/2023-02 од 03.04.2023. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 6161/1од 31.07.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна НЕДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом за обављање послова:
 
1. Социјални радник у осталим стационарним установама које обављају психијатријску делатност Одељења за болести зависности, гранична стања и неурозе Службе за психијатрију – 1 извршилац;
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
-               да имају високо образовањеиз области социјалног рада: на студијама другог степена (мастер академске студије) по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годинеили на основним студијама у трајању од најмање четири годинепо пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеном факулету;
            4. Фотокопију дипломе о завршеним мастер академским студијама (по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
 
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Odluka 14.07.2023

Број: 5761
Дана: 14.07.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 28.06.2023. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
            За пријем у радни однос ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
 1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге пословеСтојановић Стевановић Милица из Лесковца.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због привремено повећаног обима посла, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 28.06.2023. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидат испуњавасве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Odluka 14.07.2023

Број: 3762
Дана: 14.07.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 30.06.2023. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            Прима сеу радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГса пуним радним временом, за обављање послова:
 
1.                           Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге пословеНиколић Јелена из Братмиловца.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због замене одсутног запосленог, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 30.06.2023. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидат испуњавасве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
 
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог

Број: 5321/1
04.07.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 5321од 04.07.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
1.                           Доктор медицине  Одсека за патохистологију Службе за патолошко – анатомску дијагностику – 1 извршилац;
2.                           Доктор медицине Стационара са дневном болницом Одељења за онкологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
3.                           Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали Одсека за оперативно лечење Службе за офталмологију– 1 извршилац;
4.                           Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу Одсека за специфична обољења плућа Службе за пнеумофтизиологију– 1 извршилац;
5.                           Медицинска сестра/техничар у трансфузиологијиОдсека за клиничку трансфузиологију и имуносерологију Службе за трансфузију крви – 1 извршилац;
6.                           Техничар одржавања одеће/радник на прању и пеглању веша Одсека за прање и одржавање веша Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац;
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ:
- да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
ЗА ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ:
- да имају завршену вишу медицинску школу општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ:
- да имају завршену средњу медицинску школуопштег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
ЗА ТЕХНИЧАРЕ ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школии факултету;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 5322/1
04.07.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 5322од 04.07.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1.                           Доктор медицине Одсека за цревне инфекције Службе за инфективне болести– 1 извршилац;
2.                           Доктор медицине Кабинета за гинеколошку дијагностику и интервенције Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
3.                           Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за гастроентерологију и хепатологију Одељења за гастроентерологију и хепатологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
4.                           Медицинска сестра/техничар на неонатологији Одсека за полуинтензивну негу Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
5.                           Медицинска сестра/техничар на неонатологији Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
6.                           Медицинска сестра/техничар у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанкаДневне болнице за психијатрију Службе за психијатрију – 1 извршилац.
7.                           Лабораторијски техничар у дијагностици Одсека за клиничку биохемију Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац.
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
ЗА ДОКТОРЕ МЕДИЦИНЕ:
- да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да суздравствено способниза обављање послова за које подносепријаву;
 
ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ:
- да имају завршену средњу медицинску школуопштег смера, положен стручни испити да суздравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ НА НЕОНАТОЛОГИЈИ:
- да имају завршену средњу медицинску школу гинеколошко-акушерског или општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ТЕХНИЧАРЕ:
- да имају завршену средњу медицинску школу лабораторијског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи и факултету;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог

Број: 5208/1
Дана:29.06.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 5208од 29.06.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
1.                           Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
           
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С 1. за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 5040/1
Дана:23.06.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 5040од 23.06.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
 1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Odluka 13.06.2023

Број: 4711
Дана: 13.06.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 26.05.2023. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
Примају се у радни односна  НЕДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом за обављање послова:
 
 1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – Димитријевић Слађана из Лесковца и Костић Валентина из Лесковца.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
У складу са Кадровским планом, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 26.05.2023. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидатииспуњавајусве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

ИНТЕРНИ ОГЛАС за доделу специјализација и ужих специјализација

  Број:4619/4-1
13.06.2023. год.
 Л е с к о в а ц
 
На основу члана 175. став 3. Закона о здравственој заштити и члана 8. Правилника о стручном усавршавању, Управни одбор Опште болнице Лесковац на седници одржаној дана 13.06.2023. године, расписао је
 
                             ИНТЕРНИ ОГЛАС
за доделу специјализација и ужих специјализација

 
1. РАСПИСУЈЕ СЕ ИНТЕРНИ ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА:
 
СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
 
            Служба за пријем и збрињавање ургентних стања
            - специјализација из ургентне медицине - 3
            Служба за ОРЛ са МФХ 
            - специјализација из максилофацијалне хирургије - 1
           Служба за општу хирургију
            - специјализација из дечје хирургије - 1
 

УЖЕ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ
 
            Служба за интерну медицину са дерматовенерологијом– Одељење за дерматовенерологију
            - ужа специјализација из алергологије и клиничке имунологије - 1
            Служба за анестезиологију са реанимацијом
            - ужа специјализација из интензивне медицине - 1
            Служба за нефрологију са центром за дијализу
            - ужа специјализација из нефрологије - 1
            Служба за општу хирургију
            - ужа специјализација из васкуларне хирургије - 1
 
2. Право учешћа на интерном огласу имају кандидати који испуњавају услове прописане Законом о здравственој заштити, Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадникаи Правилником о стручном усавршавању Опште болнице Лесковац.
3. У смислу чл. 175. став 7. Закона о здравственој заштити, кандидати којима буде додељена специјализација биће дужни да након завршене специјализације проведу на раду у организационој јединици за коју су добили специјализацију најмање двоструко време од времена проведеног на специјализацији.
 
3. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ИНТЕРНОМ ОГЛАСУ ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈА И УЖИХ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈАСУ СЛЕДЕЋИ:
1. За доделу специјализација из ургентне медицинеи дечје хирургије, право учешћа имају доктори медицинеса положеним стручним испитом, који су у радном односу у Општој болници Лесковац на неодређено време;
2. За доделу специјализација из максилофацијалне хирургије, право учешћа имају доктори медицинеили доктори денталне медицине са положеним стручним испитом, који су у радном односу у Општој болници Лесковац на неодређено време;
3. За доделу уже специјализације из алергологије и клиничке имунологије, право учешћа имају доктори медицинеспецијалисти интерне медицине, педијатрије, дерматовенерологије, оториноларингологије и инфектологије, који су у радном односу у Општој болници Лесковац на неодређено време;
4. За доделу уже специјализације из интензивне медицине, право учешћа имају доктори медицинеспецијалисти анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије, који су у радном односу у Општој болници Лесковац на неодређено време;
5. За доделу уже специјализације из нефрологије, право учешћа имају доктори медицинеспецијалисти интерне медицине, који су у радном односу у Општој болници Лесковац на неодређено време;
6. За доделу уже специјализације из васкуларне хирургије, право учешћа имају доктори медицинеспецијалисти опште хирургије, који су у радном односу у Општој болници Лесковац на неодређено време;
 
4. Рок за подношење пријаве је  8 дана од дана објављивања интерног огласа.
 
            Уз пријаву кандидати подносе следеће доказе:
 • оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету(уколико кандидат није добио диплому већ има само увeрење, потребно је да достави потврду факултета да је диплома у фази израде),
 • оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
 • оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији (уколико кандидат није добио диплому већ има само увeрење, потребно је да достави потврду факултета да је диплома у фази израде),
 • потврду о укупној дужини стажа у здравственој делатности,
 • извод из матичне књиге венчаних (за запослене код којих је дошло до промене презимена након дипломирања).
            Пријаве се подносе непосредно Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, почев од 15.06.2023. године.
 
                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                                                                 УПРАВНОГ ОДБОРА
   
                                                                                                           Соња Драшковић, дипл. екон.

Odluke 01.06.2023.

Ј А В Н И О Г Л А С за продају ливеног гвожђа путем јавног надметања

    Број: 4221
29.05.2023. год.
 Л е с к о в а ц 
 
На основу члана 22. став 1. Статута Опште болнице Лесковаци одлуке Управног одбора број 2620/4 од 06.04.2023. године , Општа болница Лесковац објављује:
 
                                                            Ј А В Н И     О Г Л А С
за продају неопасног отпадног материјала (ливеног гвожђа) путем јавног надметања
 
Општа болница Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Светозара Марковића бр. 110, Лесковац (матични бр. 17710206, ПИБ 105030888) коју заступа директор др Небојша Димитријевић, оглашава продају неопасног отпадног материјала – ливеног гвожђа.
 
I  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Предмет продаје је неопасни отпадни материјал који се уклања са објекта главне зграде Опште болнице Лесковац приликом извођења радова на реконструкцији и то:   
-  Ливено гвожђе - гус.
 
II  НАЧИН ПРОДАЈЕ
Продаја се врши путем јавног надметања.
Поступак спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања, која о току поступка води записник и по окончаном поступку утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача.  
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
 
III  ПОЧЕТНА ЦЕНА
Почетна цена отпадног материјала је 37,00 динара по килограму.
 
IV  УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право надметања имају сва заинтересована правна и физичка лица.
Правно лице уз пријаву прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.  
Физичко лице уз пријаву прилаже очитану личну карту.
Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.
 
V  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава за учешће у поступку је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Опште болнице Лесковац, односно до 13,00 часова дана 06.06.2023. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до наведеног рока.  
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.  
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је огласом прописано, ако нису приложене све потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу.  
Пријаве се достављају у затвореној коверти, препорученом пошиљком са назнаком: <<за јавно надметање ради продаје ливеног гвожђа>> на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, 16000 Лесковац, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болице Лесковац.
 
VI  ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Поступак јавног надметања ће се обавити дана 07.06.2023. године у 10,00 часова у просторији за састанке у централном холу Службе за општу хирургију Опште болнице Лесковац.
Уколико прво јавно надметање не успе, друго ће се одржати дана 12.06.2023. године у 10,00 часова, на истом месту.
Оглас ће бити објављен на интернет страници и огласној табли Опште болнице Лесковац, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања на интернет страници.                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                  Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                     ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ

                                                                                                          др Небојша Димитријевић                                                                                                               

Odluka 09.05.2023.

Број: 3786
Дана: 09.05.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 18.04.2023. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
            За пријем у радни однос ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1.                           Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге пословеЈовић Слађанка из Лесковца.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због привремено повећаног обима посла, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 18.04.2023. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидат испуњавасве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог

Број: 3500/1
03.05.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 3500од 03.05.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
1.                           Кувар/посластичар Одсека за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац;
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршено средње образовање угоститељске струкеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
 
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Odluka po oglasu od 31.03.2023.

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на НЕДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом

Број: 3175/1
24.04.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године, сагласностиМинистарства здравља број 112-01-1153/2022-02 од 23.01.2023. године и 112-02-395/2023-02 од 03.04.2023. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 3175од 24.
04.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна НЕДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом за обављање послова:
 
1.      Фармацеутски техничар Болничке апотеке – 1 извршилац;
2.      Лабораторијски техничар у дијагностици Одсека за специјалну биохемију Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац;
3.      Лабораторијски техничар у дијагностици Одсека за лабораторијску хематологију Службе за лабораторијску дијагностику – 1 извршилац;
4.      Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за полуинтензивну негу Службе за педијатрију – 1 извршилац;
5.      Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за пулмологију са спирометријом Службе за педијатрију- 1 извршилац;
6.      Домар / мајстор одржавања/руковалац парних котловаОдсека за грејање Службе за техничке и друге послове1извршилац.
7.      Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
ЗА ФАРМАЦЕУТСКОГ ТЕХНИЧАРА:
- да имају завршену средњу медицинску школу фармацеутског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА:
- да имају завршену средњу медицинску школу лабораторијског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
ЗА ВИШУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:
- да имају завршену вишу медицинску школу општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
ЗА РУКОВАОЦА ПАРНИХ КОТЛОВА:
- да имају завршено средње образовање и положен стручни испит за рад са судовима под притиском и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
ЗА СПРЕМАЧИЦУ:
- да имају завршено основнообразовање и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
            5. Фотокопију доказа о положеном стручном испиту зарад са судовима под притиском (за руковаоца парних котлова)
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци

Број: 3176/1
24.04.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 3176од 24.04.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1.                           Доктор медицине Одсека за хемодијализу Службе за нефрологију са центром за дијализу– 1 извршилац;
2.                           Доктор медицине Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
3.                           Доктор медицине Стационара са дневном болницом Одељења за онкологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
4.                           Доктор медицине Одсека за интензивну негу Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
5.                           Гинеколошко-акушерска сестра/бабица у породилишту Одсека за порођаје Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:
- да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ГИНЕКОЛОШКО-АКУШЕРСКУ СЕСТРУ:
- да имају завршену средњу медицинску школу гинеколошко-акушерског или општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеном факултету;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом

Број: 3177/1
24.04.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 3177од 24.04.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
1.                           Доктор медицине  Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
2.                           Доктор медицине у здравственим установама са образованим организационим јединицама које обављају психијатријску делатност, које су организоване за двадесетчетворочасовни пријем и задржавање пацијената без пристанка Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за психијатрију – 1 извршилац;
3.                           Виша медицинска сестра/техничар у хемодијализи Одсека за нефрологију са перитонеалном дијализом Службе за нефрологију са центром за дијализу – 1 извршилац;
4.                           Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за лечење патологије трудноће Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
5.                           Виша медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за ургентни медицински транспорт Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац;
6.                           Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом – 1 извршилац;
7.                           Виша медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за лечење патологије трудноће Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
8.                           Виша медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 2 Одсека за интензивну негу - коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
9.                           Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу Одсека за капљичне инфекције Службе за инфективне болести – 1 извршилац;
10.                       Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за хирургију Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;
11.                       Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за ортопедију и урологију Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;
12.                       Медицинска сестра/техничар у гинекологији и акушерству Одсека за надзор и лечење у пуерпериуму Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:
- да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
ЗА ВИШУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:
- да имају завршену вишу медицинску школу општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
ЗА ВИШУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ ОДСЕКА ЗА ЛЕЧЕЊЕ ПАТОЛОГИЈЕ ТРУДНОЋЕ:
- да имају завршену вишу медицинску школугинеколошко-акушерског или општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:
- да имају завршену средњу медицинску школуопштег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ ОДСЕКА ЗА НАДЗОР И ЛЕЧЕЊЕ У ПУЕРПЕРИУМУ:
- да имају завршену средњу медицинску школугинеколошко-аккушерског или општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 2627/1
18.04.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 2627од 18.04.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1.                           Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

О Д Л У К А За пријем у радни однос ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 2748
Дана: 05.04.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 22.03.2023. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
            За пријем у радни однос ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1.                           Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге пословеЦветковић Бојана из Јашуње.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због привремено повећаног обима посла, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 22.03.2023. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидат испуњавасве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на НЕДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом

Број: 2517/1-1
30.03.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године, сагласностиМинистарства здравља број 112-02-280/2023-02 од 20.03.2023. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 2517/1од 30.03.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна НЕДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом за обављање послова:
 
1. Доктор медицине  Одсека за нефролошке, ендокринолошке и болести метаболизма Службе за педијатрију – 1 извршилац;
2. Доктор медицине Одсека за пријем, тријажу и реанимацију Службе за пријем и збрињавање ургентних стања– 1извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 • да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеном факулету;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
 
 
 
5.
 
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 2319/1
21.03.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 2319од 22.02.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1.                           Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић

Одлуке 14.03.2023

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом

Број: 1746/1
24.02.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године, сагласностиМинистарства здравља број 112-01-1153/2022-02 од 23.01.2023. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 1746од 24.02.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна НЕДРЕЂЕНО ВРЕМЕ, са пуним радним временом за обављање послова:
 
1. Возач санитетског возила у болничким установама Одсека за медицински и услужни транспорт Службе за техничке и друге послове – 5 извршилаца;
2. Домар / мајстор одржавања/руковалац парних котловаОдсека за грејање Службе за техничке и друге послове1извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
ЗА ВОЗАЧА САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА:
- да имају завршено средње образовање и положен возачки испит и возачку дозволу Б категоријеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА РУКОВАОЦА ПАРНИХ КОТЛОВА:
- да имају завршено средње образовање и положен стручни испит за рад са судовима под притиском и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
            4. Фотокопију возачке дозволе(за возача);
            5. Фотокопију доказа о положеном стручном испиту зарад са судовима под притиском (за руковаоца парних котлова)
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
 
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 1606/1
22.02.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 1606од 22.02.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
 1. Техничарaодржавања одеће/радникaна прању и пеглању веша Одсека за прање и одржавање веша Службе за  техничке и друге послове –1 извршилац,
 
 1. Спремача/спремачице просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац.
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршеноосновно образовањеи да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву.
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
3. Фотокопију сведочанствао завршеној школи;
            4. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на огласу.
 
 
 
5.
 
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Odluka 07.02.2023

Број: 1091
Дана: 07.02.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 27.01.2023. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
 
            За пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГса пуним радним временом, за обављање послова:
 
1.                           Виши физиотерапеут Одсека за амбулантну рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију, изабранјеТасић Горан из Губеревца.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због замене одсутног запосленог, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време вишег физиотерапеута Одсека за амбулантну рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 27.01.2023. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидат испуњавасве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Odluka 31.01.2023

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог

Број: 629/1
27.01.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 629од 27.01.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
1.                           Виши физиотерапеут Одсека за амбулантну рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију– 1 извршилац;
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
- да имају завршено високо образовање: на основним струковним/академским студијама првог степена или на основним студијама у трајању од најмање 2 године - медицинска школа физиотерапеутског смераи положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                                ДИРЕКТОР
                                                                                                                  ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                       др Небојша Димитријевић