Молим унесите адресу ел. поште везану за ваш кориснички налог. Корисничко име ће вам бити прослеђено на ту адресу.

Најава догађаја

Вести

Saopštenje

 
Saopštenje
Zbog objavljivanja zlonamernih i tendencioznih fotografija na društvenim mrežama o leskovačkom porodilištu, moram da demantujem da je na slici porodilište. Slika koja je objavljena je prostorija koja se ne koristi. Porodilište u Leskovačkoj bolnici je potpuno rekonstruisano i čeka se nova oprema koja će se vrlo brzo postaviti i imaćemo jedno od najsavremenijih porodilišta u Srbiji.
 
Dir.O.B. Leskovac

ЈАВНИ ОГЛАС за продају расходованих возила

     Број:4511
17.06.2024. год
  Л е с к о в а ц 
 
На основу члана 22. Статута Опште болнице Лесковаци одлуке Управног одбора број 4178/5 од 06.06.2024. године, расписује се
 
                                                                                   Ј А В Н И    О Г Л А С
                                                                        за продају расходованих возила
 
Општа болница Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Светозара Марковића бр. 110, 16000 Лесковац, матични бр. 17710206, ПИБ 105030888, коју заступа директор др Небојша Димитријевић, оглашава продају расходованих возилапутем јавног надметања.
 
I  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Предмет продаје су расходована возила и то:   
1)      Zastava Iveko,LE-062-NW, година производње 2008., погонско гориво EVRO DIZEL, запремина мотора 2800, маса 2650;
2)      Peugeot 4062.0 HDI, LE-032-EK, година производње 2002, погонско гориво EVRO DIZEL, запремина мотора 1997, маса 1410;
3)      Citroen Jumper Combi Club HDI, LE-101-ED, година производње 2003, погонско гориво DIZEL, запремина мотора 2178, маса 2130;
4)      Peugeot Boxer Furgon Vitra 290 C, LE-035-MB, година производње2003, погонско гориво EVRO DIZEL, запремина мотора 1997, маса 1755;
5)      Peugeot Boxer Restle 2.2 HDI, LE-109-PU, година производње 2006, погонско гориво EVRO DIZEL, запремина мотора 2178, маса 2155;
6)      Citroen Jumper 2.0I, LE-026-ON, година производње 1997, погонско гориво BEZOLOVNI BENZIN, запремина мотора 1998, маса 1670;
 
Возила се продају појединачно, у виђеном и затеченом стању, без права на накнадну рекламацију.
Возилa се налазе на адреси Опште болнице Лесковац, Светозара Марковића110, на којој је могућ увид у стање возила сваког радног дана, у времену од 09до 14часова,у року од 7 (седам)дана од дана објављивањаовогогласа.
Најава доласка и ближе информације се могу добити на тел. 066/803-8008. Особа за контакт је Ненад Јовић.  
 
II  НАЧИН ПРОДАЈЕ И ПОЧЕТНА ЦЕНА
Продаја се врши путем јавног надметања.
Поступак спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања.
Почетна цена возила износи:

1)      Zastava Iveko______________________________________________70.000,00 дин.
2)      Peugeot 4062.0 HDI_________________________________________ 50.000,00 дин.
3)      Citroen Jumper Combi Club HDI_________________________________50.000,00 дин.
4)      Peugeot Boxer Furgon Vitra 290 C_______________________________50.000,00 дин.
5)      Peugeot Boxer Restle 2.2 HDI___________________________________50.000,00 дин.
6)      Citroen Jumper 2.0I__________________________________________50.000,00 дин.
 
III  УСЛОВИ УЧЕШЋА
      Право пријаве и учешћа у куповини возила имајусва заинтересованафизичка и правна лица.
      Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.
      Благовременаи потпуна пријавамора бити потписана ако се ради о физичком лицу,односно потписанаод стране овлашћеног лицаи оверена печатом, уколико се ради о правном лицу и мора да садржи све податке о подносиоцу пријавеи то:
            За физичка лица :
- име и презиме;
- адресу;
- број личне карте;
- контакт телефон.
            За правна лица :
- назив и седиште;
- име и презиме овлашћеног лица;
- извод из регистра привредних субјекатаса подацима о правном лицу.
            У случају да подносиоца пријаве заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника. 
      Учесници у поступку јавног надметања, дужни су да пре спровођења поступка уплате депозит у износу од 5% од почетне цене возила, за свако појединачно возилоза које лицитирају, на текући рачун број:840 – 757667 – 31, најкасније на дан спровођења поступка јавног надметања до 10 часова, чиме стичу право учешћа у поступку јавног надметања.
      У поступку јавног надметања могу учествовати само лица која су положила депозит.
      Најповољнијем понуђачу са којим се закључује уговор, износ депозита ће бити урачунат приликом уплате купопродајне цене, а осталим понуђачима ће депозит бити враћен у року од 5 (пет) дана од дана окончања поступка.
      Пријава је непотпуна ако не садржи све што је огласом прописано, ако нису приложене предвиђене исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.
      Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.
 
IV  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
      Рок за подношење пријава за учешће у поступку је 8 дана од дана објављивањаoгласа, односно до 25.06.2024. године, до 14,00часова.
      Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до наведеног рока. 
      Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
      Достављање пријаваза свако појединачно возило наведено у овом огласусе врши у затвореној коверти, препорученом пошиљком на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, 16000 Лесковац, са назнаком ''Пријаваза куповинурасходованог возила– не отварати'' или се непосредно предаје у Одељењу за правне послове Опште болице Лесковац, најкасније до 25.06.2024. године, до 14,00часова.
 
V  ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
      Поступак јавног надметања ће се спровести дана 26.06.2024. године у 10,00 часова уканцеларијиза састанке Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом Опште болнице Лесковац.
      Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
      Уговор са најповољнијим понуђачем ће се закључити у року од 5 (пет)дана од завршеног јавног надметања.
      Рок за уплату купопродајне цене возила је 5 (пет) дана од дана закључења уговора.
      Примопредаја возила ће се извршити након извршеног плаћања.
      Купац је дужан да у року од 5 (пет) дана од дана извршене уплате, уклони возило саадресе. 
      Сви трошкови купопродаје падају на терет купца.
      Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговораилине уплати купопродајну цену у наведеном року, сматраће се да је одустао од купопродајеи губи право на повраћај депозита.
      О току поступка, Комисија води записник и по окончаном поступку јавног надметања, утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача.
      Уколико прво јавно надметање не успе, друго ће се одржати дана 04.07.2024. године у 10,00 часова, на истом месту.
 
                                                                                                                                    Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                       ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                           др Небојша Димитријевић

Одлуке по огласу од 07.05.2024 i 10.05.2024

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог

Број: 3151/1
26.04.2024. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 3151од 26.04.2024. године, расписује се
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ
 
1. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за оперативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац.
 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ
 
1. Медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар Одсека за рад у операционом блоку Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију – 1 извршилац.
 
2.
 
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 
ЗА ВИШУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:
 
-                            да имају завршену вишу медицинску школу општегили гинеколошко-акушерског смерасмера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
 
 
 
 
ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:
 
-                            да имају завршену средњу медицинску школуопштег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
 
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
 
4.
 
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
 
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог

Број: 3151/1
26.04.2024. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 3151од 26.04.2024. године, расписује се
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
1. Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 2 извршиоца;
 
2. Домар/мајстор одржавања / радник на третману медицинског отпада Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – 1 извршилац.
 
2.
 
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 
ЗА СПРЕМАЧИЦУ:
 
- да имају завршену осмогодишњу школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
 
ЗА РАДНИКА НА ТРЕТМАНУМЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА:
 
-                            да имају завршено средње образовање и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
 
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
4. Фотокопију личне карте.
 
4.
 
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
 
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

Број: 3150/1
26.04.2024. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 3150од 26.04.2024. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
1.      Доктор медицине Одсека за нефрологију са перитонеалном дијализом Службе за нефрологију са центром за дијализу– 1 извршилац;
2.      Медицинска сестра/техничар у нуклеарној медицини Кабинета за нуклеарну медицину Одељења за ендокринологију и болести метаболизма Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
3.      Медицинска сестра/техничар у хемодијализи Одсека за хемодијализу Службе за нефрологију са центром за дијализу – 1 извршилац;
4.      Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за ургентни медицински транспорт Службе за пријем и збрињавање ургентних стања – 1 извршилац.
 
2.
 
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 
ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:
- да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ :
- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеном факултету/школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Одлука 11.04.2024

Број: 2736
Дана: 11.04.2024. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 27.03.2024. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
            За пријем у радни однос ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, изабрани су кандидатиза обављањеследећихпослова:
 
 
1.      Дефектолог Кабинета за страбизам и амблиопију Службе за офталмологију – Пејчић Илић Јелена из Власотинца;
2.      Виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер Кабинетa за превенцију и контролу болничких инфекција и санитарни надзор Службе за социјалну медицину са статистиком и информатиком – Стефановић Ана из Горњег Стопања;
3.      Техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме / референт за административно-техничке послове Стефановић Ирена из Лесковца;
4.      Сервирка Одсека за исхрану болесника Службе за техничке и друге послове – Стефановић Стајић Милена из Лесковца и Цакић Јадрана из Доњег Буниброда;
5.      Техничар одржавања одеће / радник на прању и пеглању веша Одсека за прање и одржавање веша Службе за техничке и друге послове – Микић Ивана из Прибоја;
6.      Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове – Митић Братислав из Братмиловца.
 
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због привремено повећаног обима посла, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 27.03.2024. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидатииспуњавајусве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
            Пријаве кандидата који нису означили радно место за које подносе пријаву,пријаве са непотпуном документацијом и пријаве са неодговарајућом стручном спремом нису узете у обзир приликом доношења одлуке о избору кандидата.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Одлука 08.04.2024

Број: 2632  
Дана: 8.04.2024. год.
         
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, а на основу сагласности Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-00114/2024-02 од 5.03.2024. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
            За пријем у радни однос на НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ доктора медицине,по јавном огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 27.03.2024. године, изабрани сукандидати:
 
За радно место доктор медицине специјалиста анестезиологије, реаниматологије и интензивне терапије Одсека анестезије и реанимације за централну интензивну негу Службе за анестезиологију са реанимацијом - Милић Мирјана из Лесковца
 
За радно место доктор медицине специјалиста интерне медицине Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом - Кочић Дејановић Јелена из Ниша
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            На основу сагласности Министарства здравља Републике Србије број: 112-01-00114/2024-02 од 5.03.2024. године, као и на основу потребе процеса рада,Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на неодређено време за попуну радних места доктора медицине специјалиста.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 27.03.2024. године.
            Разматрајући приспеле пријаве,директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидати испуњавају све услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- изабраним кандидатима,
- свим кандидатима објављивањем на сајту Болнице,
- архиви.
                                                                                                                              Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Огласи 27.03.2024

ЈАВНИ ОГЛАС за продају секундарних сировина путем јавног надметања

На основу члана 22. Статута Опште болнице Лесковаци одлуке Управног одбора број 1828/7 од 12.03.2024. године, расписује се
 
                                 Ј А В Н И     О Г Л А С
за продају секундарних сировина путем јавног надметања
 
Општа болница Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Светозара Марковића бр. 110, 16000 Лесковац, матични бр. 17710206, ПИБ 105030888, коју заступа директор др Небојша Димитријевић, оглашава продају секундарних сировина путем јавног надметања.
 
I  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Предмет продаје је неопасни отпадни материјал који се јавља у процесу рада Опште болнице Лесковац и то:    
 • Отпадни папир и картон;
 • Отпадни канцеларијски папир;
 • Оппадна PETамбалажа.
II  НАЧИН ПРОДАЈЕ
Продаја се врши путем јавног надметања.
Поступак спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања, која о току поступка води записник и по окончаном поступку утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача.  
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
 
III  ПОЧЕТНА ЦЕНА
Почетна цена отпадног материјала износи:
 • 1,00 динара по килограму, за отпадни папир и картон;
 • 4,50 динара по килограму, за отпадни канцеларијски папир;
 • 5,00 динара са по килограму, за оппадну PETамбалажу.
IV  УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право надметања имају сва заинтересована правна лица.
Правно лице уз пријаву прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.  
Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

V  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава за учешће у поступку је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Опште болнице Лесковац, односно до 14,00 часова дана 29.03.2024. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до наведеног рока.  
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.  
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је огласом прописано, ако нису приложене потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу.  
Пријаве се достављају у затвореној коверти, препорученом пошиљком са назнаком: <<за јавно надметање ради продаје секундарних сировина>>на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, 16000 Лесковац, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болице Лесковац.
У пријави је потребно напоменути за коју секундарну сировину се понуђач пријављује.
 
VI  ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Поступак јавног надметања ће се обавити дана 01.04.2024. године у 10,00 часова уканцеларијиза састанке Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом Опште болнице Лесковац.
Уколико прво јавно надметање не успе, друго ће се одржати дана 08.04.2024. године у 10,00 часова, на истом месту.
Оглас ће бити објављен на интернет страници и огласној табли Опште болнице Лесковац, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања на интернет страници.
 
                                                                                                                        Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                           ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                др Небојша Димитријевић

ЈАВНИ ОГЛАС за продају коришћених РТГ филмова, електронског и електричног отпада путем јавног надметања

На основу члана 22. Статута Опште болнице Лесковаци одлуке Управног одбора број 1389/5 од 26.02.2024. године, расписује се
 
                                            Ј А В Н И     О Г Л А С
за продају коришћених РТГ филмова, електронског и електричног отпада
 
Општа болница Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Светозара Марковића бр. 110, 16000 Лесковац, матични бр. 17710206, ПИБ 105030888, коју заступа директор др Небојша Димитријевић, оглашава продају коришћених РТГ филмова, електронског и електричног отпада путем јавног надметања.
 
I  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Предмет продаје је отпадни материјал који се јавља у процесу рада Опште болнице Лесковац и то:    
-          Коришћени РТГ филмови;
-          Електронски отпад;
-          Електрични отпад.
 
II  НАЧИН ПРОДАЈЕ
Продаја се врши путем јавног надметања.
Поступак спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања, која о току поступка води записник и по окончаном поступку утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача. 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
 
III  ПОЧЕТНА ЦЕНА
Почетна цена отпадног материјала износи:
-          2,00 динара по килограму, за коришћене РТГ филмове;
-          10,00 динара по килограму, за електронски отпад;
-          10,00 динара по килограму, за електрични отпад.
 
IV  УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право надметања имају сва заинтересована правна лица.
Правно лице уз пријаву прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.  
Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

V  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава за учешће у поступку је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Опште болнице Лесковац, односно до 14,00 часова дана 29.03.2024. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до наведеног рока.  
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.  
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је огласом прописано, ако нису приложене потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу.  
Пријаве се достављају у затвореној коверти, препорученом пошиљком са назнаком: <<за јавно надметање ради продаје секундарних сировина>>на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, 16000 Лесковац, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болице Лесковац.
У пријави је потребно напоменути за коју секундарну сировину се понуђач пријављује.
 
VI  ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Поступак јавног надметања ће се обавити дана 01.04.2024. године у 12,00 часова уканцеларији за састанке Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом Опште болнице Лесковац.
Уколико прво јавно надметање не успе, друго ће се одржати дана 08.04.2024. године у 12,00 часова, на истом месту.
Оглас ће бити објављен на интернет страници и огласној табли Опште болнице Лесковац, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања на интернет страници.
 
                                                                                                                         Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                           ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                др Небојша Димитријевић

Одлуке по огласу од 23.01.2024

О Д Л У К А - Примају се у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГса пуним радним временом

Број: 1015
Дана: 02.02.2024. год.
Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 23.01.2024. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
 
            Примају сеу радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ЗБОГ ЗАМЕНЕ ОДСУТНОГ ЗАПОСЛЕНОГса пуним радним временом,изабран језа обављање послова:
 
 
 1. Спремача/спремачицепросторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге пословеМитић Братислав из Братмиловца.
 
О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е
 
            Због замене одсутних запослених, Општа болница Лесковац је расписала јавни оглас за пријем у радни однос на одређено време.
Јавни оглас објављен је на интернет сајту Министарства здравља дана 23.01.2024. године.
            Разматрајући све приспеле пријаве, директор Опште болнице Лесковац је оценио да изабрани кандидат испуњавасве услове за заснивање радног односа по расписаном јавном огласу, па је стога донео одлуку као у диспозитиву.
            Пријаве кандидата који нису означили радно место за које подносе пријаву,пријаве са непотпуном документацијом и пријаве са неодговарајућом стручном спремом нису узете у обзир приликом доношења одлуке о избору кандидата.
 
Правна поука: Против ове одлуке може се поднети тужба Основном суду у Лесковцу у року од 60 дана од дана пријема.
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог

Број: 439/1
22.01.2024. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 439од 22.01.2024. године, расписује се
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ
 
1.                           Доктор медицине Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
 
2.                           Доктор медицине Дневне болнице Службе за пнеумофтизиологију – 1 извршилац;
 
 
ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ
 
1.      Виша медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 2 извршиоца;
 
2.      Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за оперативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
 
3.      Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали / инструментар Одсека за рад у операционом блоку Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију– 1 извршилац;
 
 
 
 
ВИШИ РАДИОЛОШКИ ТЕХНИЧАРИ
 
4.      Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за мамографију Службе за радиолошку дијагностику– 1 извршилац;
 
5.      Виши радиолошки техничар у дијагностици Одсека за ултразвучну и доплер дијагностику Службе за радиолошку дијагностику– 1 извршилац;
 
 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ
 
 
1.                           Mедицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
 
2.                           Медицинска сестра/техничар на неонатологији Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
 
ТЕХНИЧКИ РАДНИЦИ
 
3.                           Спремач/спремачица просторија у којима се пружају здравствене услуге Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац;
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 
ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:
-                          да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ВИШУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:
 
-                            да имају завршену вишу медицинску школу општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву (за радна места под редним бројевима 1, 3 и 4);
-                            да имају завршену вишу медицинску школу гинеколошко-акушерског или општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву (за радноместопод редним бројем 2);
 
 
ЗА ВИШЕГ РАДИОЛОШКОГ ТЕХНИЧАРА:
 
- да имају завршену вишу медицинску школу радиолошког смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
 
ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:
 
-                            за радно место под редним бројем 1-да имају завршену средњу медицинску школуопштег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
-                            за радно место под редним бројем 2-да имају завршену средњу медицинску школугинеколошко-акушерског илиопштег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА СПРЕМАЧИЦУ:
 
- да имају завршену осмогодишњу школу и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
 
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
 
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
 
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци

Број: 438/1
22.01.2024. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 438од 22.01.2024. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ
 
1.                           Доктор медицине Одсека за оперативно лечење Службе за урологију– 1 извршилац;
 
2.                           Доктор медицине Одсека aнестезије и реанимације за ортопедију и урологију Службе за анестезиологију са реанимацијом – 1 извршилац;
 
 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ
 
1.      Медицинска сестра/техничар у интензивној нези нивоа 2 Одсека за интензивну негу - коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 2 извршиоца;
 
2.      Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за реуматологију Одељења за хематологију и реуматологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
 
3.      Медицинска сестра/техничар у амбуланти Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
 
4.      Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за трауматологију Службе за ортопедију и трауматологију– 1 извршилац;
 
5.      Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу Одсека за специфична обољења плућа Службе за пнеумофтизиологију  – 1 извршилац;
 
6.      Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу Дневне болнице Службе за пнеумофтизиологију  – 1 извршилац;
 
7.      Медицинска сестра/техничар на инфективном одељењу Одсека за акутна стања и полуинтензивну негу Службе за пнеумофтизиологију  – 1 извршилац.
 
8.      Медицинска сестра/техничар у амбуланти Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за неурологију  – 1 извршилац.
 
9.      Медицинска сестра/техничар у амбуланти Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе за општу хирургију  – 1 извршилац.
 
10.  Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за ортопедију Службе за ортопедију и трауматологију  – 1 извршилац.
 
11.  Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за пријем, тријажу и реанимацију Службе за пријем и збрињавање ургентних стања  – 1 извршилац.
 
12.  Медицинска сестра/техничар у ургентним службама и реанимацији Одсека за ургентни медицински транспорт Службе за пријем и збрињавање ургентних стања  – 1 извршилац.
 
13.  Медицинска сестра/техничар на осталим болничким одељењима Одсека за нефролошке, ендокринолошке и болести метаболизма Службе за педијатрију  – 1 извршилац.
 
14.  Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за хирургију Службе за анестезиологију са реанимацијом– 1 извршилац.
 
15.  Медицинска сестра/техничар у операционој сали/анестетичар Одсека анестезије и реанимације за оториноларингологију и офталмологију Службе за анестезиологију са реанимацијом  – 1 извршилац.
 
 
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАРИ
 
16.  Лабораторијски техничар у трансфузиологији Одсека за колекцију и конзервацију крви и васпитно-мотивациони рад Службе за трансфузију крви– 1 извршилац;
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 
ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:
- да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
 
ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ :
- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
- да имају завршену средњу медицинску школу педијатријског или општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву (за радно место под редним бројем 13);
 
ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА :
- да имају завршену средњу медицинску школу лабораторијског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеном факултету/школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на огласу.
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

И Н Т Е Р Н И О Г Л А С за доделу специјализација

Број: 82/4-1        
Дана: 09.01.2024. годинe
Л е с к о в а ц
 
На основу члана 175. став 3. Закона о здравственој заштити и члана 8. Правилника о стручном усавршавању, Управни одбор Опште болнице Лесковац, на својој седници одржаној дана 09.01.2024. године, расписао је

И Н Т Е Р Н И  О Г Л А С
за доделу специјализација

I

Служба за педијатрију:
специјализација из педијатрије – 1

Служба за ортопедију са трауматологијом:
специјализација из ортопедске хирургије и трауматологије – 1

Служба за патолошко-анатомску дијагностику:
специјализација из патологије – 1

Служба за интерну медицину са дерматовенерологијом:
специјализација из интерне медицине – 1

Служба за радиолошку дијагностику:
специјализација из радиологије – 1

Служба за психијатрију:
специјализација из психијатрије – 1

Служба за општу хирургију:
специјализација из опште хирургије – 1 

II

 
Право учешћа на интерном огласу за доделу специјализација имају кандидати који испуњавају услове прописане Законом о здравственој заштити, Правилником о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника и Правилником о стручном усавршавању Опште болнице Лесковац.
 

III

 
У смислу члана 175. став 7. Закона о здравственој заштити, кандидати којима буде додељена специјализација биће дужни да након завршене специјализације проведу на раду у организационој јединици  за коју су добили специјализацију најмање двоструко време од времена проведеног на специјализацији.
 

IV

 
Право учешћа на интерном огласу за доделу специјализација имају доктори медицине са положеним стручним испитом, који су у радном односу у Општој болници Лесковац на неодређено време.
 

V

 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања интерног огласа на огласним таблама и интернет страници Опште болнице Лесковац.
 
Уз пријаву кандидати подносе следеће доказе:
 
 • Оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету (уколико кандидат није добио диплому, већ има само уверење о завршеном факултету, потребно је да достави потврду факултета да је диплома у фази израде);
 • Оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
 • Потврду о укупној дужини радног стажа у здравственој делатности;
 • Извод из матичне књиге венчаних (за запослене код којих је дошло до промене презимена након дипломирања);
 • Фотокопију пријаве/одјаве – М образац.
 
Пријаве се подносе непосредно Одељењу за правне послове у времену од 07-14.30 часова сваког радног дана.
Непотпуне и неблаговремене пријаве ће бити одбачене.

                                                                                                             П Р Е Д С Е Д Н И К
                                                                                                            УПРАВНОГ ОДБОРА
 
                                                                                                              Соња Драшковић, дипл. екон.

Izmenjena odluka po oglasu od 7.12.2023 - 5.1.2024

Број: 28/1
  Дана: 05.01.2024. год.
         Л е с к о в а ц
 
            На основу члана 9. став3. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл.гласник РС" број 96/2019) и члана 22. Статута Опште болнице Лесковац, по огласу објављеном на интернет сајту Министарства здравља Републике Србије дана 07.12.2023. године, директор Опште болнице Лесковац донео је следећу
 
О  Д  Л  У  К  У
о измени одлуке о избору кандидата
 
Одлука директора Опште болнице Лесковац број 28 од 03.01.2024. године, за пријем у радни однос ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци,мења се у делу избора кандидата за послове доктор медицине, на следећи начин:
 
ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ
 
 1. Доктор медицине Одсека за оперативно лечење Службе за урологијуЈовановић Страхиња из Вучја;
 
 1. Доктор медицине Одсека за трауматологију Службе за пријем и збрињавање ургентних стањаСимић Милорад из Лесковца;
 
 1. Доктор медицине Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологијуКрстић Катарина из Ниша;
 
 1. Доктор медицине Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечењеАнтанасијевић Славољуб из Винарца;
 
 
Д о с т а в и т и:
- свим кандидатима,
  објављивањем на интернет страници
  Опште болнице Лесковац
- архиви.
                                                                                                                             Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                 ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                                    др Небојша Димитријевић

Odluke 04.01.2024.

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог

Број: 9232/1
06.12.2023. год.
Л е с к о в а ц
 
 
            На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022. године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 9232од 06.12.2023. године, расписује се
 
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ са пуним радним временом, због замене одсутног запосленог, за обављање послова:
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за оперативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар у операционој сали/инструментар Одсека за рад у операционом блоку и интензивној нези Службе за оториноларингологију са максилофацијалном хирургијом– 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за интензивну негу – Коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом – 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за кардиоваскуларне болести Одељења за кардиологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
 
 1. Виши физиотерапеут Одсека за амбулантну рехабилитацију Службе за физикалну медицину и рехабилитацију – 1 извршилац.
 
 
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за надзор и лечење у пуерпериуму Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију Службе за гинекологију и акушерство – 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за интензивну негу Одељења за ургентна хируршка обољења Службе за општу хирургију– 1 извршилац;
 
 
 
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
 
ЗА ВИШУ МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:
 
 • за радно место под редним бројем 1 - да имају завршену вишу медицинску школу гинеколошко-акушерског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 • за радно место под редним бројем 2 - да имају завршену вишу медицинску школу смераинструментар или општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 • за радна места под редним бројевима од 3 до 5 - да имају завршену вишу медицинску школу општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ВИШЕГ ФИЗИОТЕРАПЕУТА:
 
- да имају завршену вишу медицинску школу физиотерапеутског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА МЕДИЦИНСКУ СЕСТРУ:
 
 • за радна места под редним бројевима 7 и 8 -да имају завршену средњу медицинску школуопштег или гинеколошко-акушерског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 • за радно место под редним бројем 9-да имају завршену средњу медицинску школуопштег ерског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
 
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеној школии факултету;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту;
5. Фотокопију личне карте.
 
4.
 
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
 
5.
 
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију дипломе о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

Ј А В Н И О Г Л А С за пријем у радни однос на ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6 месеци

На основу члана 7. и 8. Посебног колективног уговора за здравствене установе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 96/2019 и 50/2020), Кадровског плана за Општу болницу Лесковац за 2022. годину број 112-01-64/2022-02 од 16.03.2022 године и одлуке директораОпште болнице Лесковац број 9231од 06.12.2023. године, расписује се
 
Ј А В Н И  О Г Л А С
 
1.
за пријем у радни односна ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ због повећаног обима посла у трајању од 6месеци, за обављање послова:
 
ДОКТОРИ МЕДИЦИНЕ
 
 1. Доктор медицине Одсека за оперативно лечење Службе за урологију– 1 извршилац;
 
 1. Доктор медицине Одсека за трауматологију Службе за пријем и збрињавање ургентних стања– 1 извршилац;
 
 1. Доктор медицине Одсека за здраву новорођенчад Одељења за неонатологију– 1 извршилац;
 
 1. Доктор медицине Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечење– 1 извршилац;
 
ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за лечење патологије трудноће Одељења за перинатологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за испитивање и конзервативно лечење гинеколошких обољења Одељења за гинекологију Службе за гинекологију и акушерство– 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Стационара са дневном болницом Одељења за онкологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
 
 1. Виша медицинска сестра/техничар Одсека за акутна стања и полуинтензивну негу Службе за пнеумофтизиологију– 1 извршилац;
 
 
 
МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРИ
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за интензивну негу-Коронарна јединица Одељења за кардиоваскуларне болести Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за дигестивну ендоскопију и ултразвук абдомена Одељења за гастроентерологију и хепатологију Службе за интерну медицину са дерматовенерологијом– 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за специјалистико-консултативну делатност Службе за инфективне болести– 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за колоректопроктолошка обољења Одељења за абдоминалну хирургију Службе за општу хирургију– 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за општа хируршка обољења и обољења дојкеОдељења за општу хирургијуСлужбе заопшту хирургију – 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за специјалистичко-консултативну делатност Службе заурологију  – 1 извршилац;
 
 1. Медицинска сестра/техничар Одсека за геријатрију Службе за продужену негу и лечење  – 1 извршилац.
 
 
ЛАБОРАТОРИЈСКИ ТЕХНИЧАРИ
 
 1. Лабораторијски техничар Одсека за општу биохемију Службе за лабораторијску дијагностику– 1 извршилац;
 
 
ЗДРАВСТВЕНИ САРАДНИЦИ
 
 1. Дефектолог Одсека за дијагностику, психофизички развој и говорне поремећаје Одељења за дечју и адолесцентну психијатрију Службе за психијатрију– 1 извршилац;
 
ВИШИ САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКИ ИНЖЕЊЕР
 
 1. Виши санитарни техничар/санитарно-еколошки инжењер/референт за управљање комуналним и медицинским отпадом Одсека за одржавање хигијене Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац;
 
 
ТЕХНИЧКИ РАДНИК
 
 1. Техничар одржавања одеће / радник на прању и пеглању веша Одсека за прање и одржавање веша Службе за техничке и друге послове– 1 извршилац;
2.
Поред општих услова прописаних законом, кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове:
ЗА ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ:
- да имају високообразовање – завршен медицински факултет  и положен стручни испит и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ВИШЕ МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ :
- за радна месте под редним бројевима 1. и 2. - да имају завршену вишу медицинску школу гинеколошко-акушерског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
- за радна места под редним бројевима 3. и 4. - да имају завршену вишу медицинску школу општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ/ТЕХНИЧАРЕ :
- да имају завршену средњу медицинску школу општег смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ЛАБОРАТОРИЈСКОГ ТЕХНИЧАРА :
- да имају завршену средњу медицинску школу лабораторијског смера, положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ДЕФЕКТОЛОГА:
- да имају завршену Високо образовање:
- на студијама другог степена (мастер академске студије) смер превенција и третман поремећаја понашања, по пропису који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године;
- на основним студијама у трајању од најмање четири године, смер превенција и третман поремећаја понашања, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године
-  да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ВИШЕГ САНИТАРНОГ ТЕХНИЧАРА/САНИТАРНО-ЕКОЛОШКОГ ИНЖЕЊЕРА:
- да имају високо образовање: на основним струковним/академским студијама првог степена или на основним студијама у трајању од најмање 2 године - медицинска школа санитарно-техничког смера положен стручни испити да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
ЗА ТЕХНИЧАРА ОДРЖАВАЊА ОДЕЋЕ/ РАДНИКА НА ПРАЊУ И ОДРЖАВАЊУ ВЕША
- да имају основно образовање и да су здравствено способни за обављање послова за које подносе пријаву;
 
3.
            Као доказ о испуњености условаза пријем у радни однос кандидати су дужни да доставе:
            1. Пријаву на оглас потписану од стране кандидата, са контакт телефоном, адресом становања и е-mail адресом;
            2. Краткубиографију кандидата(CV);
            3. Фотокопију дипломе о завршеном факултету/школи;
            4. Фотокопију уверења о положеном стручном испиту (за здравствене раднике);
5. Фотокопију личне карте.
 
 
 
4.
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана објављивања огласа на сајту Министарства здравља Републике Србије.
            Пријаве са доказима о испуњености услова достављају се поштом на адресу: Општа болница Лесковац, Лесковац, Светозара Марковића 110, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болнице Лесковац, са назнаком «за оглас за пријем у радни однос».
            Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.
            Кандидати који су били запослени у Општој болници Лесковац на одређено време због повећаног обима посладуже од 18 месеци,немају право на учешће на огласу.
 
 
5.
            Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о личности у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе.
            Кандидати који испуњавају услове могу бити позвани на разговор ради пружања додатних података који су од значаја за доношење одлуке о пријему.
            Одлука о избору кандидата биће објављен на интернет страници Опште болнице Лесковаци  неће се достављати учесницима јавног огласа.
            Изабрани кандидати су дужни да пре закључења уговора о раду доставе оверену фотокопију сведочанства о завршеној школии доказ о здравственој способности за обављање послова за које се примају у радни однос.
            Фотокопије докумената достављених уз пријаву на оглас не враћају се кандидатима.
 
 
                                                                                                                           ДИРЕКТОР
                                                                                                            ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ
 
                                                                                                              др Небојша Димитријевић

ЈАВНИ ОГЛАС за продају секундарних сировина путем јавног надметања

   Број: 8975
27.11.2023. год.
Л е с к о в а ц 
 
На основу члана 22. став 1. Статута Опште болнице Лесковаци одлуке Управног одбора број 8703/4 од 15.11.2023. године, Општа болница Лесковац објављује:
 
                                                                                                       Ј А В Н И     О Г Л А С 
                                                                       за продају секундарних сировина путем јавног надметања
 
Општа болница Лесковац, са седиштем у Лесковцу, ул. Светозара Марковића бр. 110, 16000 Лесковац, матични бр. 17710206, ПИБ 105030888, коју заступа директор др Небојша Димитријевић, оглашава продају секундарних сировина путем јавног надметања.
 
I  ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ
Предмет продаје је неопасни отпадни материјал који се јавља у процесу рада Опште болнице Лесковац и то:    
-          Отпадни папир;
-          Отпадни картон;
-          Оппадна PETамбалажа.
 
II  НАЧИН ПРОДАЈЕ
Продаја се врши путем јавног надметања.
Поступак спроводи Комисија за спровођење поступка јавног надметања, која о току поступка води записник и по окончаном поступку утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача. 
Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.
 
III  ПОЧЕТНА ЦЕНА
Почетна цена отпадног материјала износи:
-          4,00 динара са ПДВ-ом по килограму, за отпадни папир;
-          4,00 динара са ПДВ-ом по килограму, за отпадни картон;
-          6,00 динара са ПДВ-ом по килограму, за оппадну PETамбалажу.
 
IV  УСЛОВИ УЧЕШЋА
Право надметања имају сва заинтересована правна лица.
Правно лице уз пријаву прилаже извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврду о пореском идентификационом броју.  
Услови за спровођење поступка јавног надметања су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава.
Уколико подносилац благовремене и потпуне пријаве не приступи јавном надметању, сматраће се да је одустао од пријаве.

V  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА
Рок за подношење пријава за учешће у поступку је 8 дана од дана објављивања на интернет страници Опште болнице Лесковац, односно до 14,00 часова дана 05.12.2023. године.
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну до наведеног рока.  
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.  
Пријава је непотпуна ако не садржи све што је огласом прописано, ако нису приложене потребне исправе, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу.  
Пријаве се достављају у затвореној коверти, препорученом пошиљком са назнаком: <<за јавно надметање ради продаје секундарних сировина>>на адресу: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, 16000 Лесковац, или се непосредно предају у Одељењу за правне послове Опште болице Лесковац.
У пријави је потребно напоменути за коју секундарну сировину се понуђач пријављује.
 
VI  ПОСТУПАК ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА
Поступак јавног надметања ће се обавити дана 06.12.2023. године у 10,00 часовау службеној просторији Одсека за одржавање опреме Опште болнице Лесковац.
Уколико прво јавно надметање не успе, друго ће се одржати дана 11.12.2023. године у 10,00 часова, на истом месту.
Оглас ће бити објављен на интернет страници и огласној табли Опште болнице Лесковац, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања на интернет страници.
 
                                                                                                                                     Д И Р Е К Т О Р
                                                                                                                       ОПШТЕ БОЛНИЦЕ ЛЕСКОВАЦ 
 
                                                                                                                           др Небојша Димитријевић